Hyppää sisältöön

Sähköisesti siirrettävät pohjavesien vedenlaatutiedot

Pohjavesitietojärjestelmä POVETiin voidaan tallentaa vedenlaatutietoja suurempina tietojoukkoina nk. siirtotiedostojen muodossa, Tietoja tallennetaan pääosin ELY-keskuksissa tai SYKEssä, mutta sidosryhmäorganisaatioilla jotka velvoitettuina tuottavat aineistoja SYKEn ylläpitämiin ympäristötietojärjestelmiin on myös mahdollisuus saada käyttöoikeus. Lisätietoja sidosryhmäorganisaatioiden mahdollisuudesta saada POVETin käyttöoikeuksia löydät tästä dokumentista.

Määritelmiä siirtotiedostoille

 • Näytteenotolla tarkoitetaan tietyltä paikalta (Pohjavesialuetunnuksen ja havaintopaikan tunnuksen perusteella tunnistettavalta pisteeltä) tiettynä aikana (päivä + kellonaika) tietyn laitoksen toimesta suoritettua näytteenottokertaa. 
 • Yhdellä näytteenottokerralla otetaan yleensä näytteitä usealta eri syvyydeltä (syvyysnäyte) tai ilman syvyys tietoa (kokoomanäyte). 
 • Näytteeseen liittyy samalta syvyydeltä näytevedestä arvioitu näytteen haju tai maku sekä vaihteleva määrä laboratoriossa tehtyjä määritystuloksia. Haju- ja maku-koodit löytyvät POVETin koodiosiosta.
 • Näytteenotto voi liittyä tiettyyn tai useampaan hankkeeseen (projektiin), jotka julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten osalta ovat useimmiten velvoitetarkkailuohjelmia.
 • Määrityksestä ilmoitetaan mitä suuretta (muuttujaa) on mitattu, näytteen esikäsittelymenetelmät sekä määritysmenetelmä. Kaikki nämä kolme asiaa ilmoitetaan määrityskoodin  (koodilistan numeerinen tai merkkimuotoinen koodi) avulla. Pohjavesinäytteille sallitut määrityskoodit löytyvät POVETin koodiosiosta ja pohjavesirajapinnasta.
 • Määritystulos ilmoitetaan koodilistassakerrotussa yksikössä. (HUOM! Tarkista yksiköt huolella, sillä monet pohjavesianalyysien tuloksien yksiköt saattavat olla mg/l kun niitä vastaavat järjestelmän koodilistan yksiköt ovatkin µg/l.)
 • Määritystulokseen voi liittyä lipputieto, joka kertoo tuloksen tarkkuuteen ja luotettavuuteen liittyviä asioita (esim. tulos on alle määritysrajan). Lipputietojen koodit löytyvät POVETin koodiosiosta.
 • Tuloksesta ilmoitetaan tarvittaessa myös epävarmuus-tieto (virhearvio, luotettavuusväli). 
 • Siirtotiedostoissa voi ilmoittaa korkeustason erillisessä kentässä nimeltään Korkeustaso sekä vedenlaatutietojen että vedenkorkeustietojen osalta. Korkeusjärjestelmän ilmoittaminen on pakollista mikäli vedenkorkeustuloksia ilmoitetaan.
 • POVETin koodiosion lisäksi siirtotiedostojen luomisen helpottamiseksi löytyvät keskeiset POVETin tietokantataulut pohjavesirajapinnasta (linkki oikeassa palstassa). Esimerkiksi havaintopaikan Id-numeron saa rajapinnasta selville kyselyllä (query) havaintopaikan tunnuksella tai nimellä. Jos tietokannasta löytyy useita samannimisiä paikkoja saa tulokseksi paikkaluettelon.
 • Huom! Jos tekstin merkkijono esim. `paikan nimi´ on pitkä, lisää lainausmerkit ennen ja jälkeen merkkijonon: "...."

Siirtotiedostojen sisältö

Pohjaveden laatutietoja voi siirtää kahdella eri tavalla, pitkään käytössä ollut valtion ympäristöhallinnon tiedonsiirtotapa (VYH-tiedonsiirtotapa) sekä uudella XML-siirtotiedostona. Alla tarkemmat ohjeet molemmille siirtotavoille.

VYH-tiedonsiirtotapa

 • Vedenlaatutiedot voidaan jakaa kolmeen eri tiedostoon tai data blockiin. Kukin näistä tunnistetaan DATA BLOCK:n  TARGET-koodin avulla (Notto, Nayte ja Tulos). Vaijhtoehtoisesti voidaan yhdistää kaikki tietueet samaan tiedostoon.
 • Näytteenotot ja näytteet numeroidaan juoksevalla numerolla ( ei tarvitse alkaa aina ykkösestä), jotta osien sisältämät tiedot saadaan liitetyksi toisiinsa ilman tietojen toistoa. 
 • Muutkin tiedostorakenteet ovat mahdollisia, kunhan samat tiedot löytyvät ja tiedot saadaan sidotuksi toisiinsa. 
 • Paikka tunnistetaan ensisijaisesti pohjavesialuetunnuksella ja havaintopaikan tunnuksen perusteella. `Pohjavesialueen tunnus´, `Paikan tunnus´ ja `Paikan nimi´- tietueet voidaan korvata (poistetaan rivit) paikan ID numerolla (Tunniste= Paikka_Id).  Mikäli havaintopaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, voidaan siirtotiedostossa jättää pohjavesialuesarake tyhjäksi jolloin paikan tunnus 'HpTunnus'  TAI 'Paikka_Id' on pakollinen POVETiin identifioiva tieto(*). Pohjavesialueen tunnus, paikan tunnus ja nimi sekä paikan ID-numero löytyvät POVETin koodiosiosta ja pohjavesirajapinnasta.
 • Hankekoodilla ilmoitettavat velvoitetarkkailuohjelmien tunnukset löytyvät POVETin koodiosion lisäksi myös siirtosovelluksesta, jossa olemassa olevia hankkeita voi lisätä tai perustaa uusia hankkeita.
 • Määrityksistä käytetään tunnuksena joko numeerista koodia tai kolmesta osasta koostuvaa merkkimuotoista koodia (esim. FE;D11;SP). Tutkimuslaitoksen on valittava kumpaa tunnusta käyttää, sillä niitä ei voi sekottaa samoihin tiedostoihin. 
 • Kaikki koodilistat löytyvät Hertta-järjestelmästä Pohjavedet-valikon takana olevasta Koodit-valikosta. Herttaan pääsee vapaasti selaamaan koodilistoja ja havaintopaikkojen tunnuksia rekisteröitymällä SYKEn kaikille avoimeen Avoin tieto -palveluun sivulta Avoimet ympäristötietojärjestelmät . Avoin tieto -palvelun lyhytosoite on www.syke.fi/avointieto.
DATA BLOCK <‍TARGET‍> = Notto
Tieto Tunniste
(COLUMN NAME)
Esitystapa/
Tietotyyppi
Huomautuksia / Esimerkki Vapaa- ehtoinen tieto
Näytteenoton numero NottoNro i Numero, jolla näytteet liitetään näytteen-
ottoon
 
Pohjavesi-
alueen tunnus
PvTunnus c9 Pohjavesialueelle sovittu tunnus. (*)
Paikan tunnus HpTunnus c10 Havaintopaikalle sovittu tunnus POVET- järjestelmässä.  
Paikan nimi Nimi c60 Paikalle sovittu nimi POVET-
järjestelmässä
 X
Paikan ID-numero Paikka_Id c10

Paikan yksilöivä numero**

** 'Pohjavesialueen tunnus', 'Paikan tunnus' ja 'Paikan nimi'- tietueet voidaan korvata (poistetaan rivit) paikan ID numerolla (Tunniste= Paikka_Id).  Mikäli havaintopaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, voidaan siirtotiedostossa jättää pohjavesialuesarake tyhjäksi jolloin paikan tunnus 'HpTunnus'  TAI 'Paikka_Id' on pakollinen POVETiin identifioiva tieto(*). Pohjavesialueen tunnus, paikan tunnus ja nimi sekä paikan ID-numero löytyvät POVETin koodiosiosta ja pohjavesirajapinnasta. 

(*)
Näytteenotto-
aika
Aika pp.kk.vvvv hh:mm Kellonaika voi puuttua  
Näytteenotto-
laitos
NottoLaitos i2 Näytteenotto-
laitoksen numero (koodilista)
 X
Näytteenotto- menetelmä NottoMen i2 Menetelmän numero (koodilista)  X
Havainnoitsija Havainnoitsija c30 Vapaamuotoinen tieto  X
Lisätieto NottoLisat c1000 Näytteenotto-
kertaan liittyvä vapaamuotoinen lisätieto
 X
Hanke eli projekti HankeTunnus c15 Jos sama näytteenotto kuuluu useampaan hankkeeseen, näytteenoton tiedot kopioidaan jokaiselle hankkeelle.  X

 

DATA BLOCK <‍TARGET‍> = Nayte
Tieto Tunniste
(COLUMN NAME)
Esitystapa/
Tietotyyppi
Huomautuksia / Esimerkki Vapaa- ehtoinen tieto
Näytteenoton numero NottoNro i ks. yllä  
Näytteen numero NayteNro i Näytteen numero, jolla tulokset liitetään näytteeseen  
Korkeustaso Korkeustaso c5 Missä korkeustasosa (N2000 tai N60) näytesyvyydet X
Ylempi näytesyvyys  SyvyysYla r Korkeus metreinä (Esim. 45.32)  X 
Alempi näytesyvyys  SyvyysAla r Korkeus metreinä (Esim. 45.32)  X
Maku Maku c3 Näytevedestä aistinvaraisesti tehty makuhavainto (koodilista)  X
Haju Haju c3 Näytevedestä aistinvaraisesti tehty hajuhavainto (koodilista)  X
Lisätieto NayteLisat c1000 Yhteen näytteeseen eli yhteen syvyyteen liittyvä vapaamuotoinen lisätieto  X

 

DATA BLOCK <‍TARGET‍> = Tulos
Tieto Tunniste (COLUMN NAME) Esitystapa/
Tietotyyppi
Huomautuksia /  Esimerkki Vapaa-
ehtoinen tieto
Näytteenoton numero NottoNro i ks. yllä  
Näytteen numero NayteNro i ks. yllä  
Määrityksen numero tai Määrityksen koodi MaaritysNro tai MaaritysKoodi i  tai c20 Määrityksen numero tai merkkimuotoinen koodi (koodilista)  
Määrityslabo-
ratorio
Tutkl i2 Määrityksen tehneen laboratorion numero (koodilista)  
Lippu Lippu c2

Tuloksen tarkkuuteen tai luotettavuuteen liittyvä tieto (koodilista) 
(esim. L = määritysrajan alittava tulos)

*** Jos tulos on hälytysrajojen ulkopuolella, on lippukoodi pakollinen

 X ***
Arvo Arvo r Määritystuloksen arvo 
koodilistan mukaisessa yksikössä ilmoitettuna
 
Epävarmuus Epavarmuus r Tuloksen epävarmuusarvio, joka ilmoitetaan samassa yksikössä kuin tulos  X
Yksikkö Yksikko c10 Tuloksen yksikkö. Oletuksena kooditaulujen mukaiset yksiköt eli samat kuin pintavesipuolella. X

Tietotyyppien selitykset:
i = kokonaisluku,
r = desimaaliluku 
c = merkkimuotoinen (tekstiä)

Esimerkkejä  kuvaus- ja datatiedostoista:

Yksi data-tiedosto, jossa tiedostot eri DATA BLOCKeista yhdistetty yhteen dat-tiedostoon.
Kuvaustiedosto:
povetkolaatuyhd.vyh (tekstitiedosto)

Koostettu datatiedosto
Kooste.dat (tekstitiedosto)

Erilliset datatiedostot
Kuvaustiedosto:
povetlaatu.vyh (tekstitiedosto)

Erilliset notto, nayte ja tulos dat-tiedostot
ponotto.dat (tekstitiedosto)
ponayte.dat(tekstitiedosto)
potulos.dat (tekstitiedosto)

XML-tiedonsiirrot

Kuvaus siirtotiedostoscheman sisällöstä: Vedenlaatu siirtoscheman kuvaus

Ohjeet XML siirtoscheman luomiseen: XML-siirtoschemat (Zip-paketti)

Esimerkki XML-tiedosto: Pohjavedenlaadun XML (tekstitiedosto)

 

Lisätietoja

Ensisijainen yhteystaho: POVETtuki.syke[at]ymparisto.fi

Kehitysinsinööri Jorma Sipilä,
Suomen ympäristökeskus,
Tietokeskus, ICT / Tietojärjestelmäryhmä,
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hydrogeologi Mirjam Orvomaa, 
Suomen ympäristökeskus, 
Vesikeskus  / Hydrologinen seurantaryhmä
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 12.6.2020 klo 23.32, päivitetty 12.6.2020 klo 23.43