Sähköisesti siirrettävät pohjavesien vedenlaatutiedot

Määritelmiä

 • Näytteenotolla tarkoitetaan tietyltä paikalta (Pohjavesialuetunnuksen ja havaintopaikan tunnuksen perusteella tunnistettavalta pisteeltä) tiettynä aikana (päivä + kellonaika) tietyn laitoksen toimesta suoritettua näytteenottokertaa. 
 • Yhdellä näytteenottokerralla otetaan yleensä näytteitä usealta eri syvyydeltä (syvyysnäyte) tai ilman syvyys tietoa (kokoomanäyte). 
 • Näytteeseen liittyy samalta syvyydeltä näytevedestä arvioitu näytteen haju tai maku sekä vaihteleva määrä laboratoriossa tehtyjä määritystuloksia. Haju- ja maku-koodit löytyvät POVETin koodiosiosta.
 • Näytteenotto voi liittyä tiettyyn tai useampaan hankkeeseen (projektiin), jotka julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten osalta ovat useimmiten velvoitetarkkailuohjelmia.
 • Määrityksestä ilmoitetaan mitä suuretta (muuttujaa) on mitattu, näytteen esikäsittelymenetelmät sekä määritysmenetelmä. Kaikki nämä kolme asiaa ilmoitetaan määrityskoodin  (koodilistan numeerinen tai merkkimuotoinen koodi) avulla. Pohjavesinäytteille sallitut määrityskoodit löytyvät POVETin koodiosiosta.
 • Määritystulos ilmoitetaan koodilistassakerrotussa yksikössä. (HUOM! Tarkista yksiköt huolella, sillä monet pohjavesianalyysien tuloksien yksiköt saattavat olla mg/l kun niitä vastaavat järjestelmän koodilistan yksiköt ovatkin µg/l.)
 • Määritystulokseen voi liittyä lipputieto, joka kertoo tuloksen tarkkuuteen ja luotettavuuteen liittyviä asioita (esim. tulos on alle määritysrajan). Lipputietojen koodit löytyvät POVETin koodiosiosta.
 • Tuloksesta ilmoitetaan tarvittaessa myös epävarmuus-tieto (virhearvio, luotettavuusväli). 
 • Siirtotiedostoissa voi ilmoittaa korkeustason erillisessä kentässä nimeltään Korkeustaso sekä vedenlaatutietojen että vedenkorkeustietojen osalta. Korkeusjärjestelmän ilmoittaminen on pakollista mikäli vedenkorkeustuloksia ilmoitetaan.
 • POVETin koodiosion lisäksi siirtotiedostojen luomisen helpottamiseksi löytyvät keskeiset POVETin tietokantataulut pohjavesirajapinnasta (linkki oikeassa palstassa). Esimerkiksi havaintopaikan Id-numeron saa rajapinnasta selville kyselyllä (query) havaintopaikan tunnuksella tai nimellä. Jos tietokannasta löytyy useita samannimisiä paikkoja saa tulokseksi paikkaluettelon.
 • Huom! Jos tekstin merkkijono esim. `paikan nimi´ on pitkä, lisää lainausmerkit ennen ja jälkeen merkkijonon: "...."

Tiedostojen sisältö

Pohjaveden laatutietoja voi siirtää kahdella eri tavalla, pitkään käytössä ollut valtion ympäristöhallinnon tiedonsiirtotapa (VYH-tiedonsiirtotapa) sekä uudella XML-siirtotiedostona. Alla tarkemmat ohjeet molemmille siirtotavoille.

VYH-tiedonsiirtotapa

 • Vedenlaatutiedot voidaan jakaa kolmeen eri tiedostoon tai data blockiin. Kukin näistä tunnistetaan DATA BLOCK:n  TARGET-koodin avulla (Notto, Nayte ja Tulos). Vaijhtoehtoisesti voidaan yhdistää kaikki tietueet samaan tiedostoon.
 • Näytteenotot ja näytteet numeroidaan juoksevalla numerolla ( ei tarvitse alkaa aina ykkösestä), jotta osien sisältämät tiedot saadaan liitetyksi toisiinsa ilman tietojen toistoa. 
 • Muutkin tiedostorakenteet ovat mahdollisia, kunhan samat tiedot löytyvät ja tiedot saadaan sidotuksi toisiinsa. 
 • Paikka tunnistetaan ensisijaisesti pohjavesialuetunnuksella ja havaintopaikan tunnuksen perusteella. `Pohjavesialueen tunnus´, `Paikan tunnus´ ja `Paikan nimi´- tietueet voidaan korvata (poistetaan rivit) paikan ID numerolla (Tunniste= Paikka_Id).  Mikäli havaintopaikka ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella, voidaan siirtotiedostossa jättää pohjavesialuesarake tyhjäksi jolloin paikan tunnus 'HpTunnus'  TAI 'Paikka_Id' on pakollinen POVETiin identifioiva tieto(*). Pohjavesialueen tunnus, paikan tunnus ja nimi sekä paikan ID-numero löytyvät POVETin koodiosiosta.
 • Hankekoodilla ilmoitettavat velvoitetarkkailuohjelmien tunnukset löytyvät POVETin koodiosion lisäksi myös siirtosovelluksesta, jossa olemassa olevia hankkeita voi lisätä tai perustaa uusia hankkeita.
 • Määrityksistä käytetään tunnuksena joko numeerista koodia tai kolmesta osasta koostuvaa merkkimuotoista koodia (esim. FE;D11;SP). Tutkimuslaitoksen on valittava kumpaa tunnusta käyttää, sillä niitä ei voi sekottaa samoihin tiedostoihin. 
 • Kaikki koodilistat löytyvät Hertta-järjestelmästä Pohjavedet-valikon takana olevasta Koodit-valikosta. Herttaan pääsee vapaasti selaamaan koodilistoja ja havaintopaikkojen tunnuksia rekisteröitymällä SYKEn kaikille avoimeen Avoin tieto -palveluun sivulta Avoimet ympäristötietojärjestelmät . Avoin tieto -palvelun lyhytosoite on www.syke.fi/avointieto.
DATA BLOCK <‍TARGET‍> = Notto
Tieto Tunniste
(COLUMN NAME)
Esitystapa/
Tietotyyppi
Huomautuksia / Esimerkki Vapaa- ehtoinen tieto
Näytteenoton numero NottoNro i Numero, jolla näytteet liitetään näytteen-
ottoon
 
Pohjavesi-
alueen tunnus
PvTunnus c9 Pohjavesialueelle sovittu tunnus. (*)
Paikan tunnus HpTunnus c10 Havaintopaikalle sovittu tunnus POVET- järjestelmässä.  
Paikan nimi Nimi c60 Paikalle sovittu nimi POVET-
järjestelmässä
 X
Näytteenotto-
aika
Aika pp.kk.vvvv hh:mm Kellonaika voi puuttua  
Näytteenotto-
laitos
NottoLaitos i2 Näytteenotto-
laitoksen numero (koodilista)
 X
Näytteenotto- menetelmä NottoMen i2 Menetelmän numero (koodilista)  X
Havainnoitsija Havainnoitsija c30 Vapaamuotoinen tieto  X
Lisätieto NottoLisat c250 Näytteenotto-
kertaan liittyvä vapaamuotoinen lisätieto
 X
Hanke eli projekti HankeTunnus c15 Jos sama näytteenotto kuuluu useampaan hankkeeseen, näytteenoton tiedot kopioidaan jokaiselle hankkeelle.  X

 

DATA BLOCK <‍TARGET‍> = Nayte
Tieto Tunniste
(COLUMN NAME)
Esitystapa/
Tietotyyppi
Huomautuksia / Esimerkki Vapaa- ehtoinen tieto
Näytteenoton numero NottoNro i ks. yllä  
Näytteen numero NayteNro i Näytteen numero, jolla tulokset liitetään näytteeseen  
Korkeustaso Korkeustaso c5 Missä korkeustasosa (N2000 tai N60) näytesyvyydet X
Ylempi näytesyvyys  SyvyysYla r Korkeus metreinä (Esim. 45.32)  X 
Alempi näytesyvyys  SyvyysAla r Korkeus metreinä (Esim. 45.32)  X
Maku Maku c3 Näytevedestä aistinvaraisesti tehty makuhavainto (koodilista)  X
Haju Haju c3 Näytevedestä aistinvaraisesti tehty hajuhavainto (koodilista)  X
Lisätieto NayteLisat c70 Yhteen näytteeseen eli yhteen syvyyteen liittyvä vapaamuotoinen lisätieto  X

 

DATA BLOCK <‍TARGET‍> = Tulos
Tieto Tunniste (COLUMN NAME) Esitystapa/
Tietotyyppi
Huomautuksia /  Esimerkki Vapaa-
ehtoinen tieto
Näytteenoton numero NottoNro i ks. yllä  
Näytteen numero NayteNro i ks. yllä  
Määrityksen numero tai Määrityksen koodi MaaritysNro tai MaaritysKoodi i  tai c20 Määrityksen numero tai merkkimuotoinen koodi (koodilista)  
Määrityslabo-
ratorio
Tutkl i2 Määrityksen tehneen laboratorion numero (koodilista)  
Lippu Lippu c2

Tuloksen tarkkuuteen tai luotettavuuteen liittyvä tieto (koodilista) 
(esim. L = määritysrajan alittava tulos)

** Jos tulos on hälytysrajojen ulkopuolella, on lippukoodi pakollinen

 X **
Arvo Arvo r Määritystuloksen arvo 
koodilistan mukaisessa yksikössä ilmoitettuna
 
Epävarmuus Epavarmuus r Tuloksen epävarmuusarvio, joka ilmoitetaan samassa yksikössä kuin tulos  X
Yksikkö Yksikko c10 Tuloksen yksikkö. Oletuksena kooditaulujen mukaiset yksiköt eli samat kuin pintavesipuolella. X

Tietotyyppien selitykset:
i = kokonaisluku,
r = desimaaliluku 
c = merkkimuotoinen (tekstiä)

Esimerkkejä  kuvaus- ja datatiedostoista:

Yksi data-tiedosto, jossa tiedostot eri DATA BLOCKeista yhdistetty yhteen dat-tiedostoon.
Kuvaustiedosto:
povetkolaatuyhd.vyh (tekstitiedosto)

Koostettu datatiedosto
Kooste.dat (tekstitiedosto)

Erilliset datatiedostot
Kuvaustiedosto:
povetlaatu.vyh (tekstitiedosto)

Erilliset notto, nayte ja tulos dat-tiedostot
ponotto.dat (tekstitiedosto)
ponayte.dat(tekstitiedosto)
potulos.dat (tekstitiedosto)

XML-tiedonsiirrot

Kuvaus siirtotiedostoscheman sisällöstä: Vedenlaatu siirtoscheman kuvaus

Ohjeet XML siirtoscheman luomiseen: XML-siirtoschemat (Zip-paketti)

Esimerkki XML-tiedosto: Pohjavedenlaadun XML (tekstitiedosto)

 

Lisätietoja

Ensisijainen yhteystaho: POVETtuki.syke[at]ymparisto.fi

Kehitysinsinööri Jorma Sipilä,
Suomen ympäristökeskus,
Tietokeskus, ICT / Tietojärjestelmäryhmä,
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hydrogeologi Mirjam Orvomaa, 
Suomen ympäristökeskus, 
Vesikeskus  / Hydrologinen seurantaryhmä
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 3.9.2019 klo 9.53, päivitetty 28.8.2019 klo 14.53