Meluntorjunnan tietojärjestelmä - ohjeita tiedontuottajille

Meluntorjunnan tietojärjestelmä otettiin yleiseen käyttöön 27.5.2009. Tietojärjestelmään kootaan ensi vaiheessa EU:lle raportoitavat ympäristönsuojelulain 25 a §:n edellyttämät ja ympäristömeludirektiivin mukaiset meluselvitykset sekä meluntorjunnan toimintasuunnitelmat. Lisäksi järjestelmään on mahdollista tallentaa myös muita melutilanneselvityksiä, esimerkiksi maankäytön suunnitteluun, ympäristölupamenettelyyn ja YVA:n hankkeisiin liittyviä selvityksiä. Tietojärjestelmään voidaan tallentaa niin laskennallisesti, kuin mittauksin tehtyjä meluselvityksiä. Edellisten lisäksi järjestelmään voi myös merkitä melua aiheuttavien toimintojen sekä meluesteiden sijainteja.

Tietojärjestelmän tavoitteena on tehostaa meluselvitysten hyödyntämistä palvellen eri käyttäjäryhmiä.

Tietosisältö

Tietojärjestelmä sisältää mm. seuraavia tietoja meluselvityksistä:

  • Meluselvitysten raportit
  • Meluselvityksen tarkoitus Meluselvityksen tarkastelujen ajankohta/ajankohdat
  • Meluselvitysten tulokset (melulle altistuvat asukkaat ja melulle herkät kohteet)
  • Laskentojen tuottamat melualueet (5 dB alueina, väliltä 45 – 75 dB)
  • Meluselvitysten lähtötiedot (liikennemäärät yms.)
  • Laskentoihin liittyvät perustiedot, kuten käytetyn maastomallin tarkkuus.
  • Tiedot melun torjuntatoimista, esimerkiksi meluesteiden sijainnista ja mitoista

Järjestelmään kootaan meluselvityksiin liittyvät paikkatiedot vuodesta 2006 lähtien. Tätä vanhemmat selvitykset voitaneen tallentaa järjestelmään pääasiassa vain raporttimuotoisina.

Tietojärjestelmän käyttö

Ympäristöhallinnon ulkopuoliset käyttäjät

Ympäristöhallinnon ulkopuoliset käyttäjät jaetaan Tallentajiin ja Selaajiin. Tallentajat voivat tietojen selauksen lisäksi myös itse tallentaa meluselvityksiin liittyvää tietoa järjestelmään. Selaajat sen sijaan voivat ainoastaan tarkastella tietojärjestelmään tallennettuja tietoja.

Tallentajat

Tallentajina meluntorjunnan tietojärjestelmässä voivat olla viranomaiset ja toiminnanharjoittajat. Nämä voivat myös hakea järjestelmän käyttäjätunnukset selvitysten tekijöille. Tallentajat hakevat käyttöoikeudet Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ent. Uudenmaan ympäristökeskus), meluntorjunnan tietojärjestelmän pääkäyttäjältä. Käyttöoikeuksien hakemista varten organisaatiosta tarvitaan yhdyshenkilö. Yhdyshenkilö vastaa uusien käyttäjien käyttöoikeuksien hakemisesta sekä mahdollisten muutosten (esim. organisaatioista poistuva henkilö) ilmoittamisesta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Meluntorjunnan tietojärjestelmän käyttöä varten tarvittava sopimus ja käyttäjätunnusten hakulomake löytyvät alla olevasta linkistä

Käyttäjätunnuksia varten organisaation yhdyshenkilö lähettää sopimuksen allekirjoitettuna sekä käyttäjätunnusten hakulomakkeen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen pääkäyttäjälle. Käyttäjätunnusten hakulomakkeen voi myös lähettää pääkäyttäjälle sähköisenä, jolloin käyttäjätunnusten luominen voidaan aloittaa nopeammin.

Selaajat

Selaajaksi järjestelmään pääsee Ympäristö- ja paikkatietopalvelu Oivan kautta. Meluntorjunnan tietojärjestelmään tallennetut tiedot liitetään jatkossa osaksi Oiva-palvelua, jonka jälkeen meluntorjunnan tietojärjestelmään tallennetut tiedot ovat kaikkien kansalaisten ulottuvilla.

EU-meluselvitysten paikkatietoaineistojen ohje- ja mallitiedostot

Lisätietoja

  • Ympäristöneuvos Ari Saarinen, ympäristöministeriö, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 050 413 7664
  • Suunnittelija Larri Liikonen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Julkaistu 24.9.2013 klo 10.43, päivitetty 18.10.2013 klo 13.27