Väitös: Puu on poliittista ainetta

Uutinen 15.6.2021 klo 14.29
Metsäkuva.
Jani Lukkarisen väitöskirja pohtii paikallisia ja alueellisia keinoja ymmärtää uudella tavalla puun ilmastopoliittista kestävyyttä. ”Puu on ympäristöpolitiikan ja yhteiskunnallisen hallinnon kohteena erittäin ajankohtainen ja herkkä kysymys, jossa kohtaavat taloudellisen järjestelmän, ilmastonmuutoksen ja elämäntapojen murrokset." © Miikka Luotio / Unsplash

Suomen ympäristökeskuksen tutkija, YTM Jani Lukkarisen on väitöskirjassaan tarkastellut puun ja metsävarojen käyttöön liittyvää poliittista ohjausta. Tutkimus avaa puun energiakäyttöön liittyvän tiedontuotannon taustaoletuksia ylikansallisen, kansallisen ja paikallisen hallinnan näkökulmista sekä siten tunnistaa näkökulmia poikkiskaalaisen ja poikkisektoraalisen luonnonvarojen hallinnan tukemiseksi. Yhteiskuntamaantieteen alaan kuuluva väitös tarkastetaan perjantaina 18.6.2021 klo 12 alkaen Itä-Suomen yliopistossa.

Väitöstutkimuksen aihe on hyvin olennainen kestävyysmurroksiin liittyvien politiikkaohjelmien aikakaudella, jolloin esimerkiksi metsienkäyttöä, ilmastoa, energiantuotantoa ja taloutta koskevia sektoripolitiikkoja käsitellään yhä useammin yhteisistä näkökulmista.

”Puu on ympäristöpolitiikan ja yhteiskunnallisen hallinnon kohteena erittäin ajankohtainen ja herkkä kysymys, jossa kohtaavat taloudellisen järjestelmän, ilmastonmuutoksen ja elämäntapojen murrokset. Tärkeät muutokset tapahtuvat toisistaan eriytyneissä tilallisissa konteksteissa, kuten paikallisissa kokeiluissa ja käytännöissä, sekä toisaalta globaalissa tiedontuotannossa. Tutkimuksen tavoitteena on ollut osaltaan jäsentää näitä hallinnan tilallisia prosesseja energiapolitiikan alueella”, SYKEssä järjestelmätason kestävyyssiirtymiä energia- ja luonnonvarakysymyksissä tutkinut Lukkarinen taustoittaa.

Keinoja puun ilmastopoliittisen kestävyyden ymmärtämiseen

Lukkarisen tutkimuksen keskeiset havainnot liittyvät tiedon politiikkoihin, joilla puun energiakäyttöä määritellään osana historiallisia jatkumoita ja eri hallinnonaloja yhdistävissä politiikkaprosesseissa. Väitöksen mukaan puu on poliittista ainetta, joka asemoituu osaksi yhteiskuntaa esimerkiksi metsäyritysten taloudellisen tuotannon, paikallisten metsänomistajien osuuskuntien ja ilmakehän hiilipitoisuuteen vaikuttamisen kautta. Samalla tutkimus pohtii paikallisia ja alueellisia keinoja ymmärtää uudella tavalla puun ilmastopoliittista kestävyyttä.

Osatutkimuksessa puntaroidaan esimerkiksi paikallisten energiakäytäntöjen ja ylikansallisen uusiutuvan energian hallintamallin välistä vuorovaikutusta. Tiedeyhteisön kannalta kiinnostavaa on avaus uusaineellisen tutkimustradition nivomisesta yhteen mittakaavapolitiikkojen tilateoreettiseen tarkasteluun. Uusaineellisessa tutkimustraditiossa tutkimusasetelmia ja -kysymyksiä muotoillaan yhteiskuntaa ja vuorovaikutusta mahdollistavien, määrittävien ja rajoittavien aineellisten toimijuuksien ja aineellisten suhteiden näkökulmasta. Esimerkiksi ennen puusepän tekemän esineen valmistumista puu saa kasvaessaan esineen ominaisuudet ja puuseppä on vuorovaikutuksessa puun kanssa.

Lukkarisen väitöstutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu osana Contested Bioenergy Governance -hanketta, jossa tarkasteltiin luonnonvarahallinnan muutosta uusiutuvan energian politiikkojen erilaisten politiikkatasojen ja paikallisten ristiriitojen vuoksi. Tutkimusaineistona Lukkarinen on hyödyntänyt haastatteluja, etnografista tutkimusta ja laajasti kirjallisia aineistoja, jotka avaavat metsäpolitiikan historiallisia kehityskulkuja, lainsäädäntöä ja eri toimijoiden kannanottoja.

Tutkija Jani Lukkarinen.
SYKEssä Lukkarinen on tutkinut järjestelmätason kestävyyssiirtymiä energia- ja luonnonvarakysymyksissä. © Jani Lukkarisen valokuva-albumi

Lisätietoja:

Jani Lukkarinen, YTM, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE
Puh. +358 295 251 893
etunimi.sukunimi@syke.fi

Jani Lukkarinen väittelee perjantaina 18.6.2021 klo 12 alkaen Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Tilaisuutta voi seurata verkossa (Lifesize Cloud).

Väitöskirja: Puuenergian mittakaavapolitiikat: Tieto, aineellisuus ja käytännöt poikkiskaalaisessa hallinnassa