Uusi opas auttaa arvioimaan lainsäädännön ilmastovaikutuksia

Uutinen 3.6.2021 klo 10.00
Tulva Arabianrannassa Helsingissä.
© Kai Widell

Ilmastoajattelu on valtavirtaistettava kaikille hallinnon alueille, jotta ilmastopolitiikan kansalliset ja kansainväliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Tämä koskee myös niitä hallinnonaloja, joilla ilmastovaikutusten syntyminen ei ole ilmiselvää. Uusi Säädösehdotusten ilmastovaikutusten arviointiopas tarjoaa apuvälineitä säädösvalmistelijoille sekä muille arviointien tekijöille lainsäädännön ilmastovaikutusten arviointiin. Oppaan tavoite on vastata konkreettisesti lainvalmistelijoiden tarpeeseen tunnistaa ne paikat, joissa ilmastovaikutuksia säädösteksteissä syntyy. Opas palvelee laajasti kaikkia hallinnonaloja sekä erilaisia lainvalmisteluhankkeita.

Vaikutusten tunnistamisesta ilmastomyönteisiin ratkaisuihin

Suomen nykyisen hallitusohjelman mukaan ilmastovaikutusten arviointi tulisi ottaa osaksi normaalia lainvalmistelua. Ilmastovaikutukset toteutuvat kuitenkin useimmiten välillisesti pitkien vaikutuspolkujen kautta, minkä vuoksi niiden tunnistaminen on vaikeaa. Säädösehdotusten ilmastovaikutusten arviointiopas tarjoaa työkaluja monisyisen arviointityön tueksi.

Säädösehdotusten vaikutusten arvioinnissa tulisi arvioida ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyviä vaikutuksia laajasti. Lisäksi on tärkeää tarkastella säädösehdotusten suhteutumista ilmastopolitiikan tavoitteisiin, sillä ilmastonmuutoksen kaltaisten laajojen ja monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa on erityisen tärkeää toimia yhdenmukaisesti.

Oppaassa käsitellään ilmastovaikutusten tunnistamista, minkä lisäksi se tarjoaa apukysymyksiä ja menetelmiä ilmastovaikutusten arvioimiseksi. Ilmastovaikutusten arviointi edesauttaa mahdollisten haitallisten ilmastovaikutusten tunnistamista sekä ilmastomyönteisten ratkaisujen valintaa.

Lainsäädännön ilmastovaikutuksia arvioitava laajasti

Selkeimpiä lainsäädännön ilmastovaikutuksia ovat välittömät vaikutukset ilmastonmuutoksen hillintään kuten kasvihuonekaasupäästöjen määrään. Ilmiselviä ilmastovaikutuksia on esimerkiksi säädösehdotuksilla, jotka vaikuttavat liikenteeseen tai energiantuotantoon, mutta myös talouteen, kuluttajien käyttäytymiseen, maa- ja metsätalouteen sekä kiertotalouteen liittyvien säädösten vaikutuksia on syytä arvioida ilmastonäkökulmasta. Kasvihuonekaasupoistumiin kohdistuvia vaikutuksia voi taas syntyä sääntelystä, jolla vaikutetaan esimerkiksi maankäyttöön, maa- ja metsätalouteen sekä metsä- ja suoekosysteemeihin.

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kytkeytyvä arviointi liittyy ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin kuten sään ääri-ilmiöihin, merenpinnan nousuun, haitallisiin vieraslajeihin ja tuhohyönteisiin, kuten myös ilmastonmuutoksen aiheuttamille muutoksille altistumiseen ja haavoittuvuuteen. Lisäksi on tärkeää arvioida säädösehdotusten suhteutumista kansallisiin ja kansainvälisiin ilmastopolitiikan tavoitteisiin sekä hillinnän että sopeutumisen näkökulmasta.

Oppaan toteutti Suomen ympäristökeskus ympäristöministeriön toimeksiannosta. Oppaan vetäjänä Suomen ympäristökeskuksessa toimi tutkija Tiina Piiroinen ja oppaan laatijoina lisäksi tutkijat Paula Leskinen sekä Uula Saastamoinen. Oppaan toteutuksen vastuuhenkilönä ympäristöministeriössä toimi erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen.

Julkaisu: Säädösehdotusten ilmastovaikutusten arviointiopas

Lisätietoa

  • Tutkija Paula Leskinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi,
    p. +358 29 525 2151
  • Tutkija Uula Saastamoinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi,
    p. +358 295 252 076