F-kaasua sisältävän laitteen omistajan velvollisuudet

Kasvihuonekaasuvaikutuksiltaan voimakkaimpien F-kaasujen käytölle on tulossa rajoituksia ja kieltoja, jotka on esitelty sivulla Käyttörajoitukset ja kiellot. F-kaasujen käyttö on viime vuosina lisääntynyt, sillä niillä on korvattu kiellettyjä, otsonikerrosta heikentäviä CFC- ja HCFC-aineita, kuten ns. freoneja, ja myös siksi, että kylmä- ja ilmastointilaitteita käytetään entistä enemmän.

F-kaasuja sisältäviä laitteita ovat mm. jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteet, osa sammutuslaitteistoista, autojen ilmastointilaitteet ja sähköiset kytkinlaitteistot.

Mitä laitteen omistajan tulee tehdä?

Ilmalämpöpumppu talon seinässä.
© Annika Johansson

F-kaasua sisältävä laite vaatii huolenpitoa. Teettämällä säännöllisen huollon pätevällä yrityksellä voi varmistua siitä, että laite toimii asianmukaisesti ja tehokkaasti. Vaaditut tarkastukset voidaan suorittaa säännöllisen huollon yhteydessä.

Laitteen haltijan ja omistajan velvollisuutena on

 • varmistua asennuksen, huollon tai tarkastuksen suorittavan henkilön pätevyydestä
 • huolehtia laitteen tarkastamisesta vuotojen varalta asetuksen mukaisin määräajoin (vaatimus ei koske ilmatiiviisti suljettuja alle 10 t CO2-ekv. F-kaasuja sisältäviä laitteita)
 • huolehtia siitä, että laitteesta pidetään huolto- ja tarkastuspäiväkirjaa
 • varmistua F-kaasujen talteenotosta, kun laite poistetaan käytöstä

Vuototarkastusvaatimus riippuu laitteen sisältämän F-kaasun määrästä. Kuitenkin asentajien ja huoltajien pätevyysvaatimukset koskevat kaikkia laitteita kaasun määrästä riippumatta.

Kaikissa uusissa laitteissa tulee olla merkintä kylmäainemäärästä sekä kilogrammoina että hiilidioksidiekvivalenttitonneina sekä käytetyn kylmäaineen GWP-arvo. Aineen määrä kannattaa merkitä myös olemassa oleviin laitteisiin, koska se helpottaa oikean vuototarkastusvälin tarkistamista. Tämä ei kuitenkaan ole pakollista.

Uuden laitteen hankintaa suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon erittäin voimakkaisiin F-kaasuihin (GWP väh. 2500) vuodesta 2020 lähtien kohdistuva huoltokielto (tarkemmin sivulla käyttörajoitukset ja kiellot) sekä F-kaasujen yleisen saatavuuden väheneminen. Vaihtoehtojen selvittämisessä palvelevat alan ammattilaiset.

Vuototarkastukset

Kiinteästi asennetun (ei-liikkuvan) F-kaasua sisältävän jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteen ja -piirin, kylmäkuljetuskuorma-autojen ja -perävaunujen, orgaanisia Rankine cycle-laitteistojen (ORC), sähköisten kytkinlaitteiden sekä sammutuslaitteiston haltijan tai omistajan on huolehdittava, että laite tarkastetaan säädösten mukaisin määrävälein. Sähköisille kytkinlaitteistoille on poikkeuksia velvoitteisiin (ks.artikla 4 (1)).

Laitteiden vuototarkastusvaatimus on porrastettu kylmäaineen GWP-arvon mukaan, eli vuototarkastustiheyteen vaikuttaa sekä laitteen sisältämän kylmäaineen määrä (tonneina) että kylmäaineen ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP).

CO2-ekvivalenttitonnimäärä lasketaan kertomalla laitteen sisältämän F-kaasun määrä (tonneina, esim. 1 kg = 0,001 t) sen sisältämän F-kaasun GWP-arvolla.

Laitteen sisältämän F-kaasun lämmitysvaikutus ja tarkastusvälit

Laitteen sisältämän F-kaasun lämmitysvaikutus (t CO2-ekv.)

Normaali tarkastusväli

Tarkastusväli, jos laitteessa on vuotojen havaitsemisjärjestelmä
5 - 50 12 kk 24 kk
50 - 500 6 kk 12 kk
500 < 3 kk 6 kka)
a) vuotojen havaitsemisjärjestelmä pakollinen kaikissa laitteissa viimeistään 1.1.2017

Asetuksen mukaisesti ilmatiiviisti suljettuja, alle 10 t CO2-ekv. F-kaasua sisältäviä laitteita ei tarvitse tarkastaa, jos laitteeseen on merkitty sen olevan hermeettisesti suljettu

Vuotojen havaitsemisjärjestelmät

Vähintään 500 t CO2-ekv. F-kaasua sisältävissä asetuksessa luotelluissa laitteissa (artikla 5 ja artikla 4 (2)) on oltava vuotojen havaitsemisjärjestelmä, joka antaa mahdollisesta vuodosta hälytyksen laitteen haltijalle tai huoltoyhtiölle. Järjestelmä on tarkastettava kerran vuodessa. Laitteen tarkastuksen voi suorittaa laitteen muun huollon yhteydessä. 500 t CO2-ekv. on esimerkiksi R-134a:n osalta n. 349 kg ja R-404A:n osalta n. 127 kg. Yllä liitteenä olevasta taulukosta löytyy lisää määriä eri kylmäaineilla.

Laitteiden asennus ja huolto

Laitteen asennus, huollot ja vuototarkastukset on teetettävä pätevällä yrityksellä tai asentajalla. Valitsemalla pätevän henkilön voi varmistua, että laitteen käyttö jatkuu turvallisesti.

Pätevyysvaatimukset

Pätevyysvaatimuksista säädetään mm. seuraavaa:

 • henkilön tai yrityksen, joka tilaa toiselta henkilöltä tai yritykseltä asennus-, huolto- tms. palvelun on varmistettava, että tällä on tehtävään vaadittava pätevyys
 • F-kaasuja saa niihin käyttötarkoituksiin, joita pätevyysvaatimukset koskevat, myydä vain asianmukaisen pätevyyden hankkineille toiminnanharjoittajille
 • esitäytetyn, ei-hermeettisesti suljetun laitteen saa myydä loppukäyttäjälle ainoastaan silloin, jos osoitetaan, että laitteen kylmäpiirin asennuksen tulee tekemään pätevä henkilö (esim. kotitalouksien lämpöpumput). Esimerkkilomake (docx), jolla ilmoittaa pätevän asennusliikkeen käyttämisestä.

Pätevyyden voi tarkistaa Turvallisuus ja -kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämästä pätevyysrekisteristä, jossa on sekä toiminnanharjoittajarekisteri että asentajien pätevyysrekisteri. Hakuja voi tehdä nimellä tai paikkakunnalla tai pätevyysluokalla. Tukesin sivuiltalöytyy tarkempaa tietoa pätevyysvaatimuksista.

Huolto- ja tarkastuspäiväkirja

Vuototarkastusten piirissä olevan laitteen omistajan on pidettävä jokaisesta laitteesta huoltokirjanpitoa, johon merkitään

 • laitteen sisältämä kylmäaine ja aineen määrä (kg ja CO2-ekv)
 • lisätyt tai poistetut kylmäaineet
 • onko laitteessa käytetyt F-kaasut kierrätetty tai regeneroitu, ja jos kyllä, missä
 • laitteelle tehdyt toimenpiteet (mm. vuototarkastusten tulokset) ja niiden suorittaja sekä tekijän pätevyystodistuksen numero
 • mikäli laite on poistettu käytöstä, F-kaasujen talteenottamista ja niiden loppukäsittelyä varten toteutetut toimenpiteet

Laitteessa tai huoltokirjassa on oltava merkintä siitä, milloin laite on viimeksi tarkastettu (esim. huoltotarra). Kirjanpito on pyynnöstä näytettävä viranomaiselle. Laitteenomistajan on säilytettävä huoltotietoja ja huoltoyrityksen kopiota tiedoista vähintään viiden vuoden ajan.

Julkaistu 25.8.2020 klo 14.44, päivitetty 2.8.2022 klo 13.54