Hyppää sisältöön

F-kaasut yritystoiminnassa

Tämä sivu käsittelee F-kaasujen käyttöä laitteissa ja tuotteissa sekä näiden valmistamista, maahantuontia, asentamista ja huoltoa. F-kaasut kattavat niin puhtaat kaasut kuin niiden seokset.

Kiintiöjärjestelmä

(EU:n ulkopuolelta yli 100 t CO2-ekv. vuodessa F-kaasuja kemikaalina tuovat yritykset)

F-kaasujen ja niiden seosten markkinoille saattamisen vähentäminen (phase down) toteutetaan kiintiöjärjestelmän avulla. Hiilidioksidiekvivalenttitonneina määritellyissä kiintiöissä huomioidaan eri HFC-yhdisteiden ilmakehän lämmitysvaikutus suhteessa hiilidioksidiin (GWP). Käytettävissä olevien HFC-yhdisteiden määrä kilogrammoina riippuu siten niiden lämmitysvaikutuksesta - mitä alhaisemman lämmitysvaikutuksen HFC-yhdisteitä käytetään, sitä enemmän niitä voi kilogrammoina tuoda tai valmistaa. Yleisimpiä kylmäaineita ja niiden GWP-arvoja löytyy tästä. Kiintiöjärjestelmä koskee yrityksiä, jotka tuottavat tai saattavat EU-markkinoille yli 100 t CO2-ekv. HFC yhdisteitä tai niitä sisältäviä seoksia kemikaalina vuodessa.

 

 

 

 

HFC-yhdisteitä EU:ssa valmistaville tai EU:n alueelle (EU:n ulkopuolelta) maahantuoville yrityksille jaetaan kiintiöitä, joiden määrää vähennetään asteittain. Aluksi kiintiöt jaetaan alan yrityksille maksutta aiempien maahantuonti- ja valmistustietojen perusteella. Myös uusille toimijoille varataan osa kiintiöistä. Myöhemmin kiintiöistä saatetaan mahdollisesti periä maksuja. Kiintiöt ovat yrityskohtaisia ja tuojana (consignee) täytyy olla se yritys, jolle kiintiö on myönnetty. Kiintiöt ovat vuosikohtaisia ja kiintiötä on haettava etukäteen seuraavaa vuotta varten. Kiintiö tai osa siitä on mahdollista siirtää toiselle EU:ssa toimivalle yritykselle. Kiintiön voi siirtää vain yritys, joka on saanut kiintiön aikaisempaan raportointiin perustuvan viitearvon perusteella. Nämä yritykset (v-2018-2020) löytyvät komission täytäntöönpanopäätöksen 2017/1984 artiklasta 3. Kiintiön siirrosta on ilmoitettava EU-komissiolle HFC-rekisterin kautta. Ohje kiintiöjärjestelmän käyttöön löytyy tästä. Maahantuonti (EU:n ulkopuolelta) ilman kiintiötä (koskee yli 100 t CO2-ekv.) tai kiintiön ylitys on ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan rangaistavaa. Lisäksi EU-komissio vähentää seuraavasta haettavasta kiintiöstä ylityksen kaksinkertaisena (F-kaasuasetus artikla 25 (2)).

F-kaasuja tai F-kaasuasetuksen liitteen II kaasuja markkinoille saatettaessa tuottajan tai maahantuojan on osoitettava, että kyseisten kaasujen valmistusprosessin sekä raaka-aineiden valmistusprosessin aikana sivutuotteena tuotettu trifluorimetaani (HFC-23) on hävitetty tai otettu talteen parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden mukaisesti. Tämä koskee esim. kylmäaineiden R-32, R-407-sarja, R410A sekä R-404A maahantuontia.

  • Komission ohje koskien todistusta HFC-23 sivutuotteen hävittämisestä tai talteenotosta.

EU- komissio vastaa kiintiöjärjestelmästä ja ohjeistaa tarkemmin siihen liittyen. Kiintiöjärjestelmää koskee asetuksen artiklat 15, 16, 17 ja 18.

EU:n ulkopuolelta yli 100 t CO2-ekv. F-kaasuja kemikaalina maahantuovien yritysten muistilista:

Ennen maahantuontia

Toimenpide

Ohjeet

Rekisteröinti

Rekisteröidy Euroopan komission ylläpitämään F-kaasurekisteriin .

Kiintiön haku

Hanki tarvittavakiintiö maahantuonnille (hakuaika keväällä). Ohje kiintiön jakamista koskien.

Riittävän kiintiömäärän varmistus

Varmista, että kiintiötä on F-kaasurekisterissä tarpeeksi ennen maahantuontia.Mikäli kiintiö ei kata tuontimäärää on hankittava kiintiötä toiselta kiintiötä omaavalta yritykseltä (quota transfer).Ohje kiintiön siirtoa koskien.Yrityksiä joilta hakea kiintiön siirtoa.

Tuotemerkinnät

Huolehdi, että tuotteet on merkitty asianmukaisestija sisällytä tieto fluorihiilivedyistä myös käyttöohjeisiin. Säiliöiden tulee olla uudelleen käytettäviä, kertakäyttösäiliöt ovat olleet kiellettyjä vuodesta 2007. Asetus 2017/2068koskee pakkausmerkintöjä.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Jäljitettävyysdokumentaatio

Laadivaatimustenmukaisuusvakuutus ja jäljitettävyysdokumentaatio mikäli tuonti koskee esim. R32, R404A, R407C sekä niitä sisältävien seoksia. Vakuutus osoittaa, että tuotannon yhteydessä syntynyt HFC-23 on asianmukaisesti käsitelty. Esitettävä tullissa maahantuonnin yhteydessä. Esimerkkilomake Tullin rajoituskäsikirjan liitteessä 6.

 

Maahantuonnin jälkeen

 

Toimenpide

Ohjeet

Raportointi

Raportoi Euroopan komissiolle tiedot maahantuoduista F-kaasuista ( asetuksen liitteiden I ja II kaasuja koskien ) F-kaasurekisterin kautta vuosittain. Edellisen vuoden tietojen raportoinnin määräaika on 31.3. Tuonnin alkuperä on ilmoitettava vuodesta 2020 alkaen. Ohjeita raportointia koskien.

Verifiointi

Raportointimäärän ylittäessä 10 000 t CO2-ekv. tulee riippumattoman tarkastajan verifioida tietojen paikkansapitävyydenvuosittain 30.6. mennessä.Yrityksen on säilytettävä varmennuskertomus vähintään 5 vuoden ajan ja toimitettava pyynnöstä komissiolle tai toimivaltaiselle viranomaiselle. Esimerkkilomake verifiointia koskevan ohjeen liitteessä III (s. 28).

Vientiä koskeva verifiointi

Tuottajan tai maahantuojan suoraan yrityksille unionista vientiä varten toimittamat F-kaasut tulee myös verisioida ( yritysten tulee olla rekisteröityneitä) edellyttäen, ettei kyseisiä fluorihiilivetyjä myöhemmin aseteta minkään muun unionissa sijaitsevan osapuolen saataville ennen maastavientiä.(velvoite koskee kaikkea tuontimäärää).

 

Esitäytettyjen laitteiden maahantuonti

(EU:n ulkopuolelta yli 100 t CO2-ekv. vuodessa)

© Ulla Schildt

Esitäytettyjen laitteiden sisällä EU:n ulkopuolelta maahantuodut F-kaasut (vähintään 100 t CO2-ekv. vuodessa) ovat mukana kiintiöjärjestelmässä. Niitä varten ei haeta kiintiötä vaan lupaa kiintiöiden käyttöön (auktorisointia). Maahantuojan on pystyttävä asiakirjojen avulla osoittamaan, mitä kaasua on tuotu maahan laitteen sisällä ja että kaasu on huomioitu kiintiössä. Vaatimukset ovat koskeneet laitteiden maahantuontia 1.1.2017 lähtien.

Esitäytettyjen laitteiden maahantuojan muistilista:

(tuontimäärän ylittäessä 100 t CO2-ekv. vuodessa)

Ennen maahantuontia

 

Toimenpide

Ohjeet

Rekisteröinti

Rekisteröidy Euroopan komission ylläpitämään F-kaasurekisteriin .

Auktorisointi

Sovi luvasta kiintiön käyttöön (authorisation)  F-kaasuja maahantuovan tai valmistavan yrityksen kanssa. Ohje.

Varmista riittävä auktorisointimäärä

Varmista, että kiintiön käyttöoikeuden siirto F-kaasurekisterissä on valmis ennen laitteiden maahantuontia.

Tarkista markkinoille saattamista koskevat kiellot

Tarkista että maahantuonti ei sisällä F-kaasuasetuksen liitteessä III lueteltuja kiellettyjä tuotteita tai laitteita.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Laadi vaatimustenmukaisuusvakuutus (koskee jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteita) ja esitä se Tullissa laitteiden maahantuonnin yhteydessä. Säilytä tarvittava dokumentaatio vähintään 5 vuotta. Esimerkkilomake Tullin rajoituskäsikirjan liitteessä 3.

Tuotemerkinnät

Huolehdi, että tuotteet on merkitty asianmukaisesti ja sisällytä tieto F-kaasuista myös käyttöohjeisiin. Laitteissa tulee olla merkintä kylmäainemäärästä (kg ja CO2-ekv). Jos tuotteiden ja laitteiden sisältämien fluorattujen kasvihuonekaasujen lämmitysvaikutus on vähintään 150, tieto tulee sisällyttää myös mainonnassa käytettäviin kuvauksiin. Asetus 2017/2068koskee pakkausmerkintöjä.

 

 

Maahantuonnin jälkeen

 

Toimenpide

Ohjeet

Verifiointi

Riippumattoman tarkastajan tulee verifioida vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja muun dokumentaation tietojen oikeellisuuden, mikäli laitteen sisältämiä F-kaasuja ei ole saatettu markkinoille ennen laitteen täyttämistä ja tuonti ylittää 100 t CO2-ekv. vuodessa. Verifikaatio-dokumentti tulee olla F-kaasurekisterissä vuosittain viimeistään 31.3. Velvoite koskee edellisen vuoden tietojen todentamista. Esimerkkilomake verifiointia koskevan ohjeen liitteessä III (s. 28).

Raportointi

Raportoi Euroopan komissiolle tiedot tuotteissa ja laitteissa tuoduista F-kaasuista (asetuksen liitteiden I ja II kaasuja koskien) F-kaasurekisterin kautta vuosittain mikäli markkinoille saatettujen F-kaasujen määrä on yli 500 t CO2-ekv. Edellisen vuoden tietojen raportoinnin määräaika on 31.3.Ohjeita raportointia koskien.

Raportointia ei tarvitse tehdä mikäli tuonti jää alle 500 t CO2-ekv. Tiedot tuontimäärästä toimitetaan verifikaatioraportissa. Tuonnin alkuperä on ilmoitettava vuodesta 2020 alkaen.

 

Muuta toimintaa koskeva rekisteröinti- ja raportointivelvollisuus:

Vienti

yli 100 t CO2-ekv. vientimäärää vuodessa kemikaalina koskee rekisteröitymis- sekä raportointivelvoite. Vuodesta 2020 alkaen tulee ilmoitettavaksi myös viennin määräpaikka. Raportointi edellistä vuotta koskien on tehtävä vuosittain 31.3. mennessä.

Hävittäminen

Yrityksen, joka on hävittänyt F-kaasuja ja liitteessä II lueteltuja kaasuja vähintään yhden metrisen tonnin tai 1 000 t CO2-ekv. edellisen kalenterivuoden aikana, on raportoitava komissiolle vuosittain viimeistään 31.3. Yritysten tulee olla rekisteröityneitä.

Laitteiden valmistajat

Yrityksen tulee laatia EU:ssa valmistamilleen ja EU:n sisäiseen myyntiin tuleville laitteille vaatimustenmukaisuusvakuutus. Laitteissa tulee olla asianmukaiset merkinnät. Asetus 2017/2068koskee pakkausmerkintöjä.

Raaka-ainekäyttö

Kunkin yrityksen, joka on käyttänyt fluorattuja kasvihuonekaasuja raaka-aineina vähintään 1 000 t CO2-ekv. edellisen kalenterivuoden aikana, on raportoitava komissiolle vuosittain viimeistään 31.3. Yritysten tulee olla rekisteröityneitä.

Rekisteröintivelvoite

Tuottajat ja maahantuojat, jotka toimittavat, tai yritykset, jotka vastaanottavat puolustustarvikkeissa,puolijohdeaineiden syövyttämisessä tai kemialliseen höyrypinnoitukseen käytettyjen tilojen puhdistamisessa tai farmaseuttisten aineiden annosteluun inhalaatiosumutteissa varten käytettyjä F-kaasuja.


Alle 100 t CO2-ekv. vuodessa koskeva maahantuonti

Mikäli tuontimäärä kemikaalina tai esitäytetyissä laitteissa jää yhteensä alle 100 t CO2-ekv. vuodessa, ei tuonnin tarvitse olla mukana kiintiöjärjestelmässä eikä henkilön/yrityksen F-kaasurekisterissä. F-kaasujen tuonti kertakäyttöpulloissa on kiellettyä ja tuotteissa tulee olla tarvittavat merkinnät.

Sivun alkuun

F-kaasuja sisältävien laitteiden myynti

F-kaasuilla täytettyjä laitteita, jotka eivät ole ilmatiiviisti suljettuja, saa myydä loppukäyttäjälle ainoastaan silloin, kun voidaan osoittaa, että asennuksen suorittaa F-kaasuasetuksen artiklan 10 mukaisesti pätevöitynyt yritys. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus suosittelevat, että laitteet myydään kuluttajille yhdessä pätevän asennuksen kanssa. Mikäli laite myydään ilman asennusta, myyjän on pyydettävä asiakkaalta tarvittavat tiedot, jotka osoittavat että laitteen asentaa pätevöitynyt asennusliike. Tietojen kirjaamiseen voidaan käyttää suosituksen mukana laadittua lomaketta. Myyjä on velvollinen osoittamaan valvontaviranomaiselle pyydettäessä, että laitteiden myynti kuluttajille täyttää F-kaasuasetuksen vaatimukset. Myyntiä valvoo Suomen ympäristökeskus. Pätevyysrekistereitä ylläpitää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, jonka sivuilta tiedot on helposti ja nopeasti tarkistettavissa.

F-kaasujen myynti

F-kaasuja ja niiden seoksia saa myydä ainoastaan päteville henkilöille tai yrityksille niihin käyttötarkoituksiin, joita pätevyysvaatimukset koskevat (esim. asennus- ja huoltotoimintaa). Näistä myynneistä yritysten on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi aineen ostajan nimi ja pätevyystodistuksen numero sekä myyty aine ja sen määrä. Kirjanpitoa on säilytettävä viiden vuoden ajan ja se on pyydettäessä annettava viranomaisten käyttöön.

F-kaasujen myymisestä yritykselle joka kuljettaa tai toimittaa aineita ei tarvitse pitää kirjaa. Pätevyystodistuksia ei vaadita F-kaasujen keräämiseen, kuljettamiseen ja toimittamiseen. Kylmäaineita tulee käsitellä huolellisesti ja tahalliset päästöt ilmakehään on kielletty.

F-kaasuja saa ainoastaan myydä uudelleen täytettävissä pulloissa/säiliöissä ja palauttaminen uudelleen täyttöä varten tulee olla järjestetty.

Asennus- ja huoltohenkilöstön pätevyys


F-kaasuja sisältäviä laitteita tai laitteita joiden toiminta perustuu niihin saavat asentaa, huoltaa, tehdä kunnossapito-toimenpiteitä tai korjata vain sellaiset yritykset joilla on asianmukaiset pätevyystodistukset tai koulutusta vastaavat asiakirjat.

Tietoja pätevöitymiskoulutusta antavista ja tutkintoja vastaanottavista laitoksista löytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) verkkosivuilta. Tukes myös ylläpitää pätevyysrekisteriä sekä valvoo huoltohenkilökunnan pätevyyksiä. Pätevyysvaatimukset Tukesin sivuilla.

Pätevyystodistuksia ei vaadita F-kaasujen keräämiseen, toimittamiseen ja kuljettamiseen.

Sivun alkuun

Huoltokielto GWP ≥ 2500 F-kaasuilla 1.1.2020 alkaen

Asetuksella kielletään 1.1.2020 alkaen hyvin korkean lämmitysvaikutuksen (GWP ≥ 2500) F-kaasujen käyttö täytöskooltaan yli 40 hiilidioksidiekvivalenttitonnin kylmälaitteiden huollossa. Regeneroituja tai kierrätettyjä aineita saa kuitenkin käyttää 31.12.2029 asti.

Yleisimmistä käytössä olevista aineista huoltokielto koskee esim. R-404a:ta (GWP=3922) sisältäviä kylmälaitteita, joiden täytös on vähintään 10,2 kg. Huoltokiellosta sallitaan poikkeus aineille, joiden käyttötarkoituksena on maanpuolustus, ja laitteille, joiden tarkoitus on jäähdyttää tuotteet alle -50 °C lämpötilaan.

F-kaasuja koskevista kielloista ja rajoituksista kerrotaan tarkemmin sivulla Käyttörajoitukset ja kiellot.

Sivun alkuun

Laitteiden huoltoyritykset

Laitteiden haltioiden lisäksi myös huoltoyritysten on säilytettävä kopio laitetta koskevasta huoltokirjanpidosta. Tietoja on säilytettävä viiden vuoden ajan huoltoajankohdasta.

Raportointi Suomen viranomaisille

Fluorattuja kasvihuonekaasuja toiminnassaan käyttävien on pyynnöstä raportoitava Suomen ympäristökeskukselle (SYKE) vuosittain tiedot F-kaasujen käytöstä, maahantuonnista, viennistä ja hävittämisestä kasvihuonekaasuinventaariota varten. SYKE pyytää yrityksiä vastaamaan kylmäainekyselyyn alkuvuodesta, jolloin raportoidaan edellisen kalenterivuoden tiedot. Tiedot eritellään kylmäaineittain ja laitetyypeittäin. Tietoja kerätään kylmäaineiden ja niitä sisältävien laitteiden maahantuonnista ja viennistä, laitteiden valmistukseen, asennukseen ja huoltoon käytetyistä kylmäaineista sekä hävitettäviksi toimitetuista kylmäaineista.

Sivun alkuun

Julkaistu 6.2.2017 klo 8.39, päivitetty 10.7.2020 klo 13.00