F-kaasut yritystoiminnassa

Tämä sivu käsittelee F-kaasujen käyttöä laitteissa ja tuotteissa sekä näiden valmistamista, maahantuontia, asentamista ja huoltoa. F-kaasut kattavat niin puhtaat kaasut kuin niiden seokset.

Kiintiöjärjestelmä

(EU:n ulkopuolelta yli 100 t CO2-ekv. vuodessa F-kaasuja kemikaalina tuovat yritykset)

F-kaasujen ja niiden seosten markkinoille saattamisen vähentäminen (phase down) toteutetaan kiintiöjärjestelmän avulla. Hiilidioksidiekvivalenttitonneina määritellyissä kiintiöissä huomioidaan eri HFC-yhdisteiden ilmakehän lämmitysvaikutus suhteessa hiilidioksidiin (GWP). Käytettävissä olevien HFC-yhdisteiden määrä kilogrammoina riippuu siten niiden lämmitysvaikutuksesta - mitä alhaisemman lämmitysvaikutuksen HFC-yhdisteitä käytetään, sitä enemmän niitä voi kilogrammoina tuoda tai valmistaa. Yleisimpiä kylmäaineita ja niiden GWP-arvoja löytyy tästä. Kiintiöjärjestelmä koskee yrityksiä, jotka tuottavat tai saattavat EU-markkinoille yli 100 t CO2-ekv. HFC yhdisteitä tai niitä sisältäviä seoksia kemikaalina vuodessa.

HFC-yhdisteitä EU:ssa valmistaville tai EU:n alueelle (EU:n ulkopuolelta) maahantuoville yrityksille jaetaan kiintiöitä, joiden määrää vähennetään asteittain. Aluksi kiintiöt jaetaan alan yrityksille maksutta aiempien maahantuonti- ja valmistustietojen perusteella. Myös uusille toimijoille varataan osa kiintiöistä. Myöhemmin kiintiöistä saatetaan mahdollisesti periä maksuja. Kiintiöt ovat yrityskohtaisia ja tuojana (consignee) täytyy olla se yritys, jolle kiintiö on myönnetty. Kiintiöt ovat vuosikohtaisia ja kiintiötä on haettava etukäteen seuraavaa vuotta varten. Kiintiö tai osa siitä on mahdollista siirtää toiselle EU:ssa toimivalle yritykselle. Kiintiön voi siirtää vain yritys, joka on saanut kiintiön aikaisempaan raportointiin perustuvan viitearvon perusteella. Nämä yritykset (2021-2023) löytyvät komission täytäntöönpanopäätöksen 2020/1604. Kiintiön siirrosta on ilmoitettava EU-komissiolle HFC-rekisterin kautta. Ohje kiintiöjärjestelmän käyttöön löytyy komission englanninkielisestä ohjeesta Guidance on allocation of quota (pdf). Maahantuonti (EU:n ulkopuolelta) ilman kiintiötä (koskee yli 100 t CO2-ekv.) tai kiintiön ylitys on ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan rangaistavaa. Lisäksi EU-komissio vähentää seuraavasta haettavasta kiintiöstä ylityksen kaksinkertaisena (F-kaasuasetus artikla 25 (2)).

F-kaasuja tai F-kaasuasetuksen liitteen II kaasuja markkinoille saatettaessa tuottajan tai maahantuojan on osoitettava, että kyseisten kaasujen valmistusprosessin sekä raaka-aineiden valmistusprosessin aikana sivutuotteena tuotettu trifluorimetaani (HFC-23) on hävitetty tai otettu talteen parhaiden käytettävissä olevien tekniikoiden mukaisesti. Tämä koskee esim. kylmäaineiden R-32, R-407-sarja, R410A sekä R-404A maahantuontia.

 • Komission ohje (pdf) koskien todistusta HFC-23 sivutuotteen hävittämisestä tai talteenotosta.

EU- komissio vastaa kiintiöjärjestelmästä ja ohjeistaa tarkemmin siihen liittyen. Kiintiöjärjestelmää koskee asetuksen artiklat 15, 16, 17 ja 18.

Iso-Britannia (Brexit)

Iso-Britannian poistuminen EU:sta on muuttanut maan statuksen kolmanneksi maaksi. Brexitin siirtymäkauden päätyttyä 1.1.2021 lähtien Iso-Britannia ei kuulu EU:n kiintiöjärjestelmän piiriin, vaan sillä on oma kiintiöjärjestelmänsä. Yli 100 t CO2-ekv. vuotuinen F-kaasujen maahantuonti EU:n ulkopuolisista maista (kuten Iso-Britanniasta) vaatiin kiintiön ja rekisteröitymisen EU:n F-kaasurekisteriin. Yritykset, jotka vievät F-kaasuja yli 100 t CO2-ekv. vuodessa EU:sta Iso-Britanniaan tulee taas kuulua Iso-Britannian omaan kiintiöjärjestelmään. 

EU:n ulkopuolelta yli 100 t CO2-ekv. F-kaasuja kemikaalina maahantuovien yritysten muistilista:

Ennen maahantuontia:

Maahantuonnin jälkeen:

 •  Raportoi komissiolle tiedot maahantuoduista F-kaasuista (asetuksen liitteiden I ja II kaasuja koskien) F-kaasurekisterin kautta vuosittain. Edellisen vuoden tietojen raportoinnin määräaika on 31.3. Tuonnin alkuperä on ilmoitettava vuodesta 2020 alkaen. Ohjeita raportointijärjestelmää koskien. 
 •  Raportointimäärän ylittäessä 10 000 t CO2-ekv. tulee riippumattoman tarkastajan verifioida tietojen paikkansapitävyys vuosittain 30.6. mennessä. Yrityksen on säilytettävä varmennuskertomus väh. 5 vuoden ajan ja toimitettava se pyynnöstä komissiolle tai toimivaltaiselle viranomaiselle. Esimerkkilomake (pdf) verifiointia koskevan komission ohjeen liitteessä III (s.28).
 •  Tuottajan tai maahantuojan suoraan yrityksille unionista vientiä varten toimittamat F-kaasut tulee myös verifioida (yritysten tulee olla rekisteröityneitä) edellyttäen, ettei kyseisiä F-kaasuja myöhemmin aseteta minkään muun unionissa sijaitsevan osapuolen saataville ennen maasta vientiä (velvoite koskee kaikkea tuontimäärää).

Esitäytettyjen laitteiden maahantuonti

(EU:n ulkopuolelta yli 100 t CO2-ekv. vuodessa)

© Ulla Schildt

Esitäytettyjen laitteiden sisällä EU:n ulkopuolelta maahantuodut F-kaasut (vähintään 100 t CO2-ekv. vuodessa) ovat mukana kiintiöjärjestelmässä. Niitä varten ei haeta kiintiötä vaan lupaa kiintiöiden käyttöön (auktorisointia). Maahantuojan on pystyttävä asiakirjojen avulla osoittamaan, mitä kaasua on tuotu maahan laitteen sisällä ja että kaasu on huomioitu kiintiössä. 

Esitäytettyjen laitteiden maahantuojan muistilista:

(tuontimäärän ylittäessä 100 t CO2-ekv. vuodessa)

Ennen maahantuontia:

 •  Rekisteröidy Euroopan komission ylläpitämään F-kaasurekisteriin. Ohje rekisteröitymistä koskien (pdf).
 •  Sovi luvasta kiintiön käyttöön (authorisation) F-kaasuja maahantuovan tai valmistavan yrityksen kanssa. Komission englanninkielinen ohje kiintiön käyttöoikeuden saamiseen(pdf).
 •  Varmista, että kiintiön käyttöoikeuden siirto F-kaasurekisterissä on valmis ennen laitteiden maahantuontia.
 •  Tarkista että maahantuonti ei sisällä F-kaasuasetuksen liitteessä III lueteltuja kiellettyjä tuotteita tai laitteita.
 •  Laadi vaatimustenmukaisuusvakuutus (koskee jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteita) ja esitä se Tullissa laitteiden maahantuonnin yhteydessä. Säilytä dokumentaatio väh. 5 vuotta. Esimerkkilomake löytyy Tullin rajoituskäsikirjan liitteestä 3.  
 •  Huolehdi, että tuotteet on merkitty asianmukaisesti ja sisällytä tieto F-kaasuista myös käyttöohjeisiin. Laitteissa tulee olla merkintä kylmäainemäärästä (kg ja CO2-ekv.). Jos tuotteiden ja laitteiden sisältämien F-kaasujen GWP on väh. 150, tieto tulee sisällyttää myös mainonnassa käytettäviin kuvauksiin. Asetus 2017/2068 koskee pakkausmerkintöjä.

Maahantuonnin jälkeen:

 •  Riippumattoman tarkastajan tulee verifioida vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja muun dokumentaation oikeellisuuden, mikäli laitteen sisältämiä F-kaasuja ei ole saatettu markkinoille ennen laitteen täyttämistä ja tuonti ylittää 100 t CO2-ekv. vuodessa. Verifikaatio-dokumentti tulee olla F-kaasurekisterissä vuosittain viimeistään 31.3. Velvoite koskee edellisen vuoden tietojen todentamista. Ohjeita ja esimerkkilomake (pdf) komission ohjeessa (s. 31 ja s. 42-44).
 •  Raportoi komissiolle tiedot tuotteissa ja laitteissa tuoduista F-kaasuista (asetuksen liitteiden I ja II kaasuja koskien) F-kaasurekisterin kautta vuosittain mikäli markkinoille saatettujen F-kaasujen määrä on yli 500 t CO2-ekv. Edellisen vuoden tietojen raportoinnin määräaika on 31.3. Ohjeita komission sivuilla englanniksi raportointia koskien. Raportointia ei ole tarve tehdä mikäli tuontimäärä jää alle 500 t CO2-ekv. Tiedot tuontimäärästä, kun yli 100 t CO2-ekv. toimitetaan tällöin verifikaatioraportissa. Tuonnin alkuperä on ilmoitettava vuodesta 2020 alkaen.

Muuta toimintaa koskeva rekisteröinti- ja raportointivelvollisuus:

 • Vienti: Yli 100 t CO2-ekv. vientimäärää vuodessa kemikaalina koskee rekisteröitymis- sekä raportointivelvoite. Vuodesta 2020 alkaen tulee ilmoitettavaksi myös viennin määräpaikka. Raportointi edellistä vuotta koskien tulee tehdä vuosittain 31.3. mennessä. 
 •  Hävittäminen: Yrityksen, joka on hävittänyt F-kaasuja ja liitteessä II lueteltuja kaasuja vähintään yhden metrisen tonnin tai 1000 t CO2- ekv. edellisen kalenterivuoden aikana, on raportoitava komissiolle vuosittain viimeistään 31.3. Yritysten tulee olla rekisteröityneitä.
 •  Laitteiden valmistajat: Yrityksen tulee laatia EU:ssa valmistamilleen ja EU:n sisäiseen myyntiin tuleville laitteille vaatimustenmukaisuusvakuutus. Laitteissa tulee olla asianmukaiset merkinnät. Asetus 2017/2068 koskee pakkausmerkintöjä. 
 •  Raaka-ainekäyttö: Kunkin yrityksen, joka on käyttänyt F-kaasuja raaka-aineena vähintään 1 000 t CO2-ekv. edellisen kalenterivuoden aikana, on raportoitava komissiolle vuosittain viimeistään 31.3. Yritysten tulee olla rekisteröityneitä.
 •  Rekisteröintivelvoite: Tuottajat ja maahantuojat, jotka toimittavat, tai yritykset, jotka vastaanottavat puolustustarvikkeissa, puolijohdeaineiden syövyttämisessä tai kemialliseen höyrypinnoitukseen käytettyjen tilojen puhdistamisessa tai farmaseuttisten aineiden annosteluun inhalaatiosumutteissa varten käytettyjä F-kaasuja.

Alle 100 t CO2-ekv. vuodessa koskeva maahantuonti

Mikäli tuontimäärä kemikaalina tai esitäytetyissä laitteissa jää yhteensä alle 100 t CO2-ekv. vuodessa, ei tuonnin tarvitse olla mukana kiintiöjärjestelmässä eikä henkilön/yrityksen F-kaasurekisterissä. F-kaasujen tuonti kertakäyttöpulloissa on kiellettyä ja tuotteissa tulee olla tarvittavat merkinnät.

Sivun alkuun

F-kaasuja sisältävien laitteiden myynti

F-kaasuilla täytettyjä laitteita, jotka eivät ole ilmatiiviisti suljettuja, saa myydä loppukäyttäjälle ainoastaan silloin, kun voidaan osoittaa, että asennuksen suorittaa F-kaasuasetuksen artiklan 10 mukaisesti pätevöitynyt yritys. Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus suosittelevat, että laitteet myydään kuluttajille yhdessä pätevän asennuksen kanssa. Mikäli laite myydään ilman asennusta, myyjän on pyydettävä asiakkaalta tarvittavat tiedot, jotka osoittavat että laitteen asentaa pätevöitynyt asennusliike. Tietojen kirjaamiseen voidaan käyttää suosituksen mukana laadittua lomaketta. Myyjä on velvollinen osoittamaan valvontaviranomaiselle pyydettäessä, että laitteiden myynti kuluttajille täyttää F-kaasuasetuksen vaatimukset. Myyntiä valvoo Suomen ympäristökeskus. Pätevyysrekistereitä ylläpitää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, jonka sivuilta tiedot on helposti ja nopeasti tarkistettavissa.

F-kaasujen myynti

F-kaasuja ja niiden seoksia saa myydä ainoastaan päteville henkilöille tai yrityksille niihin käyttötarkoituksiin, joita pätevyysvaatimukset koskevat (esim. asennus- ja huoltotoimintaa). Näistä myynneistä yritysten on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta on käytävä ilmi aineen ostajan nimi ja pätevyystodistuksen numero sekä myyty aine ja sen määrä. Kirjanpitoa on säilytettävä viiden vuoden ajan ja se on pyydettäessä annettava viranomaisten käyttöön.

F-kaasujen myymisestä yritykselle joka kuljettaa tai toimittaa aineita ei tarvitse pitää kirjaa. Pätevyystodistuksia ei vaadita F-kaasujen keräämiseen, kuljettamiseen ja toimittamiseen. Kylmäaineita tulee käsitellä huolellisesti ja tahalliset päästöt ilmakehään on kielletty.

F-kaasuja saa ainoastaan myydä uudelleen täytettävissä pulloissa/säiliöissä ja palauttaminen uudelleen täyttöä varten tulee olla järjestetty. Säiliöissä tulee olla myös oikeanlaiset merkinnät. Yleinen ohje kylmäainesäiliön merkinnöistä (pdf)

Asennus- ja huoltohenkilöstön pätevyys

F-kaasuja sisältäviä laitteita tai laitteita joiden toiminta perustuu niihin saavat asentaa, huoltaa, tehdä kunnossapito-toimenpiteitä tai korjata vain sellaiset yritykset joilla on asianmukaiset pätevyystodistukset tai koulutusta vastaavat asiakirjat.

Tietoja pätevöitymiskoulutusta antavista ja tutkintoja vastaanottavista laitoksista löytyy Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) verkkosivuilta. Tukes myös ylläpitää pätevyysrekisteriä sekä valvoo huoltohenkilökunnan pätevyyksiä. Pätevyysvaatimukset Tukesin sivuilla.

Pätevyystodistuksia ei vaadita F-kaasujen keräämiseen, toimittamiseen ja kuljettamiseen.

Sivun alkuun

Huoltokielto GWP ≥ 2500 F-kaasuilla 1.1.2020 alkaen

Asetuksella kielletään 1.1.2020 alkaen hyvin korkean lämmitysvaikutuksen (GWP ≥ 2500) F-kaasujen käyttö täytöskooltaan yli 40 hiilidioksidiekvivalenttitonnin kylmälaitteiden huollossa. Regeneroituja tai kierrätettyjä aineita saa kuitenkin käyttää 31.12.2029 asti.

Yleisimmistä käytössä olevista aineista huoltokielto koskee esim. R-404a:ta (GWP=3922) sisältäviä kylmälaitteita, joiden täytös on vähintään 10,2 kg. Huoltokiellosta sallitaan poikkeus aineille, joiden käyttötarkoituksena on maanpuolustus, ja laitteille, joiden tarkoitus on jäähdyttää tuotteet alle -50 °C lämpötilaan.

F-kaasuja koskevista kielloista ja rajoituksista kerrotaan tarkemmin sivulla Käyttörajoitukset ja kiellot.

Sivun alkuun

Laitteiden huoltoyritykset

Laitteiden haltioiden lisäksi myös huoltoyritysten on säilytettävä kopio laitetta koskevasta huoltokirjanpidosta. Tietoja on säilytettävä viiden vuoden ajan huoltoajankohdasta.

Raportointi Suomen viranomaisille

Fluorattuja kasvihuonekaasuja toiminnassaan käyttävien on pyynnöstä raportoitava Suomen ympäristökeskukselle (SYKE) vuosittain tiedot F-kaasujen käytöstä, maahantuonnista, viennistä ja hävittämisestä kasvihuonekaasuinventaariota varten. SYKE pyytää yrityksiä vastaamaan kylmäainekyselyyn alkuvuodesta, jolloin raportoidaan edellisen kalenterivuoden tiedot. Tiedot eritellään kylmäaineittain ja laitetyypeittäin. Tietoja kerätään kylmäaineiden ja niitä sisältävien laitteiden maahantuonnista ja viennistä, laitteiden valmistukseen, asennukseen ja huoltoon käytetyistä kylmäaineista sekä hävitettäviksi toimitetuista kylmäaineista.

Sivun alkuun

Julkaistu 6.2.2017 klo 8.39, päivitetty 2.8.2022 klo 14.22