Fluoratut kasvihuonekaasut

Ajankohtaista

1.1.2020 voimaantulevat markkinoille saattamista koskevat kiellot (517/2014, liite III, EUR-Lex);

  • Kaupalliseen käytöön tarkoitetut jääkaapit ja pakastimet (ilmatiiviisti suljetut laitteet), jotka sisältävät f-kaasuja, joiden GWP on vähintään 2500

  • Kiinteät jäähdytyslaitteet, jotka sisältävät f-kaasuja tai joiden toiminta perustu niihin ja, joiden GWP on vähintään 2500, lukuun ottamatta laitteita, jotka on tarkoitettu sovelluksiin, joita käytetään tuotteiden jäähdyttämiseen alla -50 ceisiusasteen lämpötiloihin.

  • Liikkuvat huoneilmastointilaitteet (jotka on suljettu ilmatiiviisti ja joita loppukäyttäjä pystyy siirtämään huoneesta toiseen), jotka sisältävät f-kaasuja, joiden GWP on vähintään 150

  • Solumuovit, jotka sisältävät f-kaasuja, joiden GWP on vähintään 150, paitsi jos näiden tuotteiden on täytettävä kansalliset turvallisuusvaatimukset. Suulakepuristettu polystyreeni (XPS) 1.1.2020; muut solumuovit 1.1.2023. Lisätietoa

Fluoratut kasvihuonekaasut (F-kaasut) ovat usean kemiallisen yhdisteen muodostama ryhmä kasvihuonekaasuja. Niihin kuuluvat fluorihiilivedyt (HFC-yhdisteet), perfluorihiilivedyt (PFC-yhdisteet) ja rikkiheksafluoridi (SF6). F-kaasuja käytetään pääosin kylmä- ja ilmastointilaitteissa, lämpöpumpuissa, sähköisissä kytkinlaitteistoissa, palontorjunnassa, solumuovien valmistuksessa sekä aerosoleina ja liuottimina.

F-kaasuilla on korvattu otsonikerrosta heikentäviä aineita, joiden käytöstä on luovuttu otsonikerroksen suojelusopimuksen Montrealin pöytäkirjan myötä. Fluoratut kasvihuonekaasut eivät tuhoa otsonikerrosta, mutta toimivat ilmakehässä jopa tuhansia kertoja hiilidioksidia voimakkaampina kasvihuonekaasuina.

Uusi EU-asetus fluoratuista kasvihuonekaasuista tuli voimaan 1.1.2015 – mikä muuttui?

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu. Uusi EU-asetus, joka on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä kaikissa jäsenmaissa, astui voimaan 1.1.2015.

F-kaasuasetuksen tavoitteena on vähentää EU:n päästövähennystavoitteiden mukaisesti kasvihuonekaasupäästöjä.

Asetuksessa säädetään mm.:

  • F-kaasujen markkinoille saattamisen asteittaisesta vähentämisestä
  • käyttörajoituksista ja kielloista
  • F-kaasujen käsittelyä koskevista pätevyysvaatimuksista sekä laitteiden vuototarkastuksista

Tämän sivun alasivuilla kerrotaan, miten uusi asetus vaikuttaa F-kaasujen ja niitä sisältävien laitteiden hankintaan, huoltoon ja niiden markkinoihin. F-kaasujen maahantuonnista löytyy tietoa sivulta F-kaasut yritystoiminnassa.

Fluorattuja kasvihuonekaasuja koskevaa sanastoa ja käsitteitä: Sanastoa

HCFC-kylmäaineiden kiellot

Otsonikerrosta heikentäviä HCFC-yhdisteitä (esim. kylmäaine R22) ei säädellä F-kaasuasetuksella vaan jo aikaisemmin säädetyllä EU:n otsoniasetuksella. HCFC-aineiden käyttö kylmälaitteiden huollossa päättyi vuoden 2014 lopussa. Kielto koskee myös kierrätettyjä aineita, joten HCFC-yhdisteiden lisääminen laitteisiin on ollut täysin kiellettyä 1.1.2015 alkaen. Vanhat laitteet saavat yhä olla käytössä ja niiden säännöllisistä tarkastuksista vuotojen varalta on huolehdittava.

Viranomaisten tehtävät Suomessa F-kaasuihin liittyen

Suomen ympäristökeskus (SYKE) toimii EU:n F-kaasuasetuksen mukaisena toimivaltaisena viranomaisena. SYKE kerää myös ympäristöministeriön toimeksiannosta F-kaasujen päästöjen laskemiseen tarvittavat tiedot. Tietojen avulla laaditaan vuosittain arvio päästöjen määrästä ja kehityksestä. Päästömääräarvio raportoidaan YK:n ilmastosopimukselle ja EU:n komissiolle osana Suomen kansallista inventaariraporttia. Suomen kasvihuonekaasujen päästöraportoinnista vastaa Tilastokeskuksen kasvihuonekaasujen inventaariyksikkö.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo F-kaasuja sisältäviä laitteita huoltavien ja asentavien toiminnanharjoittajien ja henkilöiden pätevyyksiä ja ylläpitää pätevyysrekistereitä. Laitteiden vuototarkastuksia koskevia säädöksiä valvovat ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset sekä eräät muut viranomaiset omilla toimialoillaan.

Lisätietoja

Otsoni- ja F-kaasuja koskevien asioiden sähköpostiosoite:  ods.f-kaasut@ymparisto.fi

Ylitarkastaja Nufar Finel, Suomen ympäristökeskus (SYKE), nufar.finel@ymparisto.fi

 

Linkit lainsäädäntöön

Julkaistu 6.2.2017 klo 8.21, päivitetty 4.9.2019 klo 14.06