Miten varaudun muutoksiin?

Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa lähdetään siitä, että ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on varauduttava samalla kun ilmastonmuutosta hillitään. Ilmaston lämpenemisen mukanaan tuomat muutokset on hyvä huomioida arjessa niin päättäjän kuin omakotiasujan.

Tulva
© Kuva: Stig Häglund, YHA kuvapankki

Tulvariskit hallintaan

Ilmaston lämpeneminen lisää sään ääri-ilmiöitä ja niin rankkasateet kuin tulvatkin lisääntyvät Suomessa. Sekä vesistötulvien että rankkasateiden aiheuttamien kaupunkitulvien hallitseminen vaatii suunnitelmallista maankäyttöä, kaavoitusta ja rakennusten huoltoa.

Tulvavaaran huomioon ottaminen on vesistöjen läheisyydessä periaatteessa yksinkertaista: rakennukset on sijoitettava riittävän kauas rannasta, ettei vesi uhkaa niitä. Todennäköiset tulvat esitetään tulvavaara- ja tulvariskikartoissa.

Kaavoituksella ja maankäytöllä voidaan vaikuttaa tulevaisuuden rakentamiseen ja valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ohjataankin ottamaan kaavoituksessa tulvariskit huomioon. Alimmista rakentamiskorkeuksista annetaan alueellisia suosituksia ja hulevesien hallintaa ohjeistetaan.

Myös kiinteistönomistajan on syytä huomioita tulvariskit, sillä muuttuvat kosteusolot sekä lisääntyvät tulvat ja rankkasateet ovat rakennuksille erityinen haaste. Tulvariskien kartoittamisen lisäksi on tarkkailtava rakennuksen kuivatus- ja tonttialueen vedenpoistojärjestelmien toimivuutta. Tontin maanpinnan ja veden kulkureittien on oltava aina rakennuksesta poispäin. Sadevesi- ja rakennuspohjan kuivanapitojärjestelmää on myös säännöllisesti huollettava ja puhdistettava.

Järeämpiä keinoja veden pitämiseksi rakennuksen ulkopuolella tulvavaara-alueilla ovat suojapadot ja tilapäiset tulvaesteet. ELY-keskukset huolehtivat patoturvallisuudesta, tulvantorjunnasta ja tulvasuojelusta.

Muuttuva ilmasto on rasite rakennukselle

Muuttuva ilmasto haastaa jokaisen rakentajan ja asujan varautumaan ilmastonmuutoksen riskeihin.

Sopeutumista edistetään kehittämällä ja hyödyntämällä kiinteistönpitoon tarkoitettuja apuvälineitä kuten kuntotutkimuksia. Asuinrakennuksissa rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen voidaan liittää riskikartoitus ja riskien torjumiseen tai vähentämiseen tähtäävä suunnitelma, kuten esimerkiksi kiinteistökohtainen tulvantorjuntasuunnitelma.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Antti Irjala, ympäristöministeriö, p. 0295 250 102, etusivu.sukunimi@ym.fi
Julkaistu 28.6.2016 klo 17.01, päivitetty 14.7.2016 klo 13.52