Lapväärtin-Isojoen vesivisio

Lapvaartinjoki
© Kuva: Veera Hauhia, 2019

 

Lapväärtin-Isojoen Vesivisio on tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena haluamme vesistömme silloin näyttäytyvän. Visiossa pohdittavia kysymyksiä ovat esimerkiksi missä kunnossa joki on, miten vesistöä käytetään ja hoidetaan, sekä miten asioiden pitäisi olla tulevaisuudessa? Vesivision keskeisenä tavoitteena on koota yhteen alueen toimijat laajasti eri sidosryhmistä, jotta jokaisen mielipide voitaisiin ottaa huomioon yhteisen vesistömme tulevaisuuden suunnittelussa.

Työskentelyn periaatteena onkin, että jokainen osallistuja on tasa-arvoisena mukana ja että kaikkien mielipiteet ovat yhtä arvokkaita. Vesivisiota toteutetaan sidosryhmien välisenä työpajatyöskentelynä. Työpajoissa aiheina ovat yhteisten tavoitteiden muodostaminen, vesivision muotoilu sekä tavoitteisiin liittyvien mittareiden ja toimenpiteiden suunnitteleminen. Vesivisio koostuu yhteisistä tavoitteista ja toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on sovittaa yhteen muun muassa tulvariskien hallinta, vesivarojen käyttö, vesienhoito, luonnonmonimuotoisuuden turvaaminen ja kalatalous Lapväärtin-Isojoella. Samanaikaisesti pyritään saamaan aikaan alueellista sitoutumista toimintaan sekä lisäämään tietoisuutta vesistöön liittyvistä asioista ja alueen vetovoimaa luontomatkailun ja elinkeinotoiminnan näkökulmasta.

 

Vesivisio_kaavio2
Vesivision totetuttaminen kaaviokuvana

 

Vesivisiosta tullaan koostamaan tarinakartta, joka julkaistaan täällä sen valmistuttua.

 

Vesivision toteuttamisessa mukana ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Lapväärtin-Isojoen valuma-alueen suunnittelutyöryhmän lisäksi monipuolisesti sidosryhmäjäseniä muun muassa talouselämästä. Paikallisten toimijoiden osallistumista työskentelyyn pidetään tärkeänä, jotta alueelliset erityispiirteet saadaan huomioiduksi vision muodostamisessa. Työpajoja järjestämässä on Innotiimi-ICG. Vesivision kuuleminen on loppuvuodesta 2020 (aikataulu tarkentuu).

Vesivisio on sidoksissa FRESHABIT LIFE IP –hankkeessa toteutettavaan Lapväärtin-Isojoen valuma-aluesuunnitelmaan, joka koostuu kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmasta, Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta, tulvariskien hallintasuunnitelmasta sekä vesienhoidon toimenpideohjelmasta.

 

 

Tapahtumia:

  • Ensimmäinen Vesivisio työpaja 10.3.2020

  • Toinen Vesivisio työpaja 28.4.2020

 

Julkaistu 20.2.2020 klo 13.51, päivitetty 21.2.2020 klo 14.44

Aihealue: