Mikä Liiteri?

Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu. Se kokoaa yhteen rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia tilasto- ja paikkatietoja. Tässä kuvataan tietosisältö sopimusasiakkaille, kuitenkin rekisteröityneet ja vierailevat käyttäjät saavat Liiteristä suppeamman sisällön ja osan toiminnallisuudesta (ks. sivuvalikosta Liiteri-käyttäjäksi).

Liiteri tarjoaa uutta tietosisältöä eri toimijoille

Liiterin sisältö koostuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) aineistojen lisäksi muiden organisaatioiden ylläpitämistä tilasto- ja paikkatiedoista. Tiedontuottajia ovat muun muassa Tilastokeskus, Väestörekisterikeskus, Maanmittauslaitos, Väylä, Museovirasto, ELY-keskukset, kunnat, ympäristöministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus sekä Geologian tutkimuskeskus.

Liiteri sisältää yli 1 000 tilastoa, jotka on laskettu kuntien tarkkuudelle ja suurin osa myös ruututasolle. Erilaisten hallinnollisten alueiden tilastot lasketaan kuntatilastoista. Toiminnallisten alueiden sekä käyttäjien vapaasti valitsemien alueiden tilastot lasketaan Liiterin sisältämistä 250 metrin ruututiedoista. Tilastojen aihepiirit käsittelevät kaavoitusta, rakentamisen suunnitelmallisuutta, yhdyskuntien eheyttä, hajarakentamista, väestön kehitystä, rakennuksia, asumista, yhdyskuntarakenteen vyöhykkeitä, kaupan ja palveluiden alueita, liikennettä, maankäyttöä, kulttuuriympäristöjä, virkistysalueita, luonnonympäristöä ja ympäristöhäiriöitä.

Liiterissä on useita satoja karttatasoja, jotka koskevat em. teemoja. Yksi Liiterin paikkatietoaineisto muodostuu hyväksyttyjen yleiskaavojen rasterikuvista sekä niihin liittyvistä merkinnöistä ja määräyksistä.
Liiteriin on koottu yli 20 000 kuntien sähköisesti toimittamaa asemakaavan seurantalomaketta. Ne sisältävät tiivistetyn tiedon kaavojen sisällöstä ja muutoksesta aiempaan kaavatilanteeseen: käsittelyvaiheet, aluevarausten pinta-alat ja rakennusoikeudet sekä rakennussuojelun ja rantarakentamisen.

Liiteri-käyttöliittymän toiminnallisuuksia ovat muun muassa:

  • Ruutupohjaiset tilastojen laskenta aluejaoille (omaan aluerajaukseen, puskurivyöhykkeeseen tai valmiiseen kartta-aineistoon kuten yhteen taajamaan)
  • Työmatka-analyysi omavalintaiselle alueelle
  • Laskenta perustuu alkuperäisille, salaamattomille ruutuaineistoille ja samalla palvelu huolehtii aineistojen tietosuojasta
  • Eri teemojen tilastoja voi tarkastella yhdessä
  • Palveluun voi tuoda omia aineistoja ja tallentaa omia työtiloja
  • Kartan ja tilaston linkittäminen (esimerkiksi kartalta voi valita kohteen johon laskee tilaston, tilastojen visualisointi teemakartalla, asemakaavojen karttarajauksien ja seurantalomakkeiden tietojen linkitys)
  • Karttakohteiden puskurointi ja tilastojen laskenta puskurivyöhykkeelle
  • Tietoja voi myös jakaa muille käyttäjille

Esittelyvideot

Tämä on Elinympäristön tietopalvelu Liiteri (YouTube)
Uusi valtakunnallinen yleiskaava-aineisto (YouTube)
Liiterin YouTube-kanava

Liiteri korvasi vanhat palvelut

Liiteri sai alkunsa tarpeesta uudistaa vanhat valtakunnalliset alueidenkäytön tietojärjestelmät, jotka olivat teknisesti vanhentuneita. Ne eivät enää pystyneet tarjoamaan asiantuntijoille tarpeeksi tietoa, ja toisaalta ne ovat olleet vaikeakäyttöisiä kansalaisten näkökulmasta. Liiterissä käyttömukavuutta on parannettu, ja sen myötä myös tiedon yhdistämis- ja analysointimahdollisuudet lisääntyivät.

Liiteri on korvannut ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertan alueidenkäytön kokonaisuuden, johon kuuluivat Elinympäristön seuranta (ELYSE), Kaavoituksen seurannan tilasto (KATSE), Asemakaavojen seurantalomakkeiden selaus ja Yhdyskuntarakenteen seuranta (YKR). Liiterin rinnalla käyttöön jäivät kuitenkin kaavoituksen seurannan tallennusjärjestelmät (GISALU, TYVI/Asemakaavan seurantalomake, Kaavoituksen seurannan Aineistopäivitys).

Liiteri on toteutettu osana Asumisen ja Rakentamisen ePalveluita valtiovarainministeriön Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmassa (SADe-ohjelma). Palvelun teknisestä ylläpidosta vastaa Sitowise Oy ja tietosisällöstä SYKE.

Lisätietoja

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa:

  • Sähköposti: palvelunimi@ymparisto.fi [palvelunimi = alu_tuki]

 

Julkaistu 1.4.2019 klo 18.09, päivitetty 13.9.2019 klo 15.02