Yhdyskuntarakenne

Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan työssäkäyntialueen, kaupunkiseudun, kaupungin, kaupunginosan tai muun taajaman sisäistä rakennetta. Se sisältää väestön ja asumisen, työpaikkojen ja tuotantotoiminnan, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen sijoittumisen ja niiden keskinäisen suhteen. Yhdyskuntarakenteen kehitystä ohjataan kaavoituksella ja rakennuslupakäytännöllä.

Pientaloalue Vantaalla
Kuva: Pirjo Ferin, YHA-kuvapankki

Aluerakenne

Aluerakenne-käsitteellä tarkoitetaan laajempien alueiden, koko maan, maakuntien ja maakuntien osien rakennetta. Esimerkiksi kaupungistuminen on ilmiö, jolla on aluerakenteellinen ilmenemismuotonsa. Aluerakenteen kehitystä pyritään ohjaamaan muun muassa valtakunnallisen ja muun liikenneverkon kehittämisellä sekä aluepoliittisin alueiden kehittämisen toimin.

Kaupunkiseutujen ja yhdyskuntarakenteen hajautuminen

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajautumisella tarkoitetaan harvan taajama-alueen kasvua tai hallitsematonta hajarakentamista erityisesti rakentamispainealueilla kuten kaavan lievealueella.  Rakenteen hajautuminen tarkoittaa myös toimintojen välisten etäisyyksien kasvamista, mikä aiheuttaa ongelmia teknisen huollon verkostojen sekä joukkoliikenteen ja palvelujen järjestämiseen.

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen

Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on kaupunkiseutujen ja taajamien suunnittelun tavoite. Yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä tarkoitetaan, että kaupunkiseudun uusi rakentaminen sijoitetaan pääosin jo rakennettujen alueiden yhteyteen täydennysrakentamisella, alueita hallitusti laajentamalla ja tukeutumalla jo olemassa olevaan infrastruktuuriin. Kun rakentaminen sijoitetaan ja mitoitetaan siten, että se käyttää hyväksi ja tukee olevaa yhdyskuntarakennetta, liikennejärjestelmää ja palveluja sekä poistaa niissä havaittuja toiminnallisia, maisemallisia tai kaupunkikuvallisia epäkohtia, se on eheyttävää rakentamista.
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Yhdyskuntarakenne - Pohjois-Karjala

Taajamat kasvavat

Tulevaisuudessa kehitys on Pohjois-Karjalassakin johtamassa ihmisten, työpaikkojen sekä alue- ja palvelurakenteen yhä suurempaan keskittymiseen ja verkostoitumiseen. Tämä on myös johtanut taajamien kasvamiseen ja maaseudun autioitumiseen. Pohjois-Karjalassa erityisesti Joensuun seutu on väestömäärältään kasvavaa, kun taas maakunnan reuna-alueet kärsivät väestökadosta. Yhdyskuntarakenteen eheyttäminen on yksi Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen keskeisistä tavoitteista.

asemakaa1_pka.JPG asemakaa2_pka.JPG
Kuvat: Heli Ek  


Vuonna 2017 taajamissa asuvien osuus oli Pohjois-Karjalassa 72,6 % ja on kasvanut koko 2010 -luvun. Samalla taajama-alueille valmistuneiden asuinrakennusten määrä on kuitenkin vähentynyt. Myös haja-asutusalueille valmistuneiden asuinrakennusten määrä on laskenut, mutta sen sijaan taajamien laajentumisalueille (lievealueet) valmistuneiden asuinrakennusten määrä on jatkanut kasvuaan.

Lievealuerakentaminen nähdään yhdyskuntarakennetta hajauttavana tekijänä. Joensuun seudulla yhdyskuntarakennetta ohjaa koko seutukuntaa koskeva Joensuun seudun yleiskaava 2020, jonka tavoitteena on muun muassa selkeyttää ja eheyttää yhdyskuntarakennetta.

Työmatkat pitenevät

Erityisesti lievealuerakentaminen on johtanut muun muassa työmatkojen pitenemiseen. Vuonna 1990 työmatkan keskimääräinen pituus Pohjois-Karjalassa oli 8,2 km ja vuonna 2015 jo 13 km. Myös lisääntyvä pendelöinti on pidentänyt työmatkoja. Asuinpaikan ulkopuolella työssäkäyvien työllisten osuus vuonna 2015 oli 27,5 %.

Rantoihin kohdistuvat maankäytön paineet

Pohjois-Karjalassa on runsaasti rantaa, jota jo pitkään on käytetty erityisesti kaupunkien läheisyydessä tiiviisti rakentuneeseen loma-asumiseen. Kaavoituksessa erityisenä huolena on ollut vapaan rannan riittävyys, mikä on asutuksen tiivistyessä entistä tärkeämpää.

Loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutokset vakituisiksi asunnoiksi lisäävät haja-asutusta. Käyttötarkoituksen muutokset ovat lisääntyneet viime vuosina, mutta kokonaisuutena ilmiö on kuitenkin pysynyt verrattain pienenä.

Julkaistu 28.1.2014 klo 14.31, päivitetty 8.7.2019 klo 11.11
Julkaistu 29.8.2013 klo 15.34, päivitetty 4.12.2014 klo 8.31