Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

Asumisen, työpaikkojen ja palveluiden sijoittuminen toisiinsa nähden vaikuttaa liikenteen määrään. Suomen ympäristökeskuksen tutkimushankkeissa kehitetään maankäytön ja liikennejärjestelmän yhdistävää vyöhykemenetelmää.

 

Kaupunkiseutujen kehityksen tulevaisuus

Suomen kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen 2000-luvulla kiihtynyt  hajautuminen on johtanut liikkumisvaihtoehtojen vähenemiseen monilla alueilla. Työ- ja asiointimatkat ovat huomattavasti pidentyneet ja peruspalvelut ovat monilla alueilla vaikeasti saavutettavissa ilman autoa. Hajautunut yhdyskuntarakenne on kallis, yksipuolinen ja ympäristölle haitallinen. Hajautumiskehitys on myös heikentänyt yhdyskuntarakenteemme kykyä vastata merkittäviin tulevaisuuden haasteisiin. Terveellisen, turvallisen, taloudellisen ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhdyskuntarakenteen tavoitteet sekä ilmastonmuutoksen torjunta edellyttävät merkittäviä hajautumista hillitseviä toimia.

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä on tullut tärkein tavoite hajautumiskehityksen estämiseksi. Täydennysrakentaminen, kaupunkiympäristön monipuolisuuden ja laadun parantaminen sekä julkisen liikenteen, pyöräilyn ja kävelyn mahdollisuuksien kehittäminen liittyvät kaikki yhdyskuntarakenteen autoriippuvuuden vähentämiseen. Yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä on saatu hyviä kokemuksia hyödyntämällä yhdyskuntarakenteen vyöhykemenetelmää.

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet eheyttävän suunnittelun menetelmänä

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet voidaan karkeasti jakaa jalankulkuvyöhykkeisiin, joukkoliikennevyöhykkeisiin sekä autovyöhykkeeseen. Ne kuvaavat mahdollisuuksia käyttää eri liikkumismuotoja. Keskeisinä kriteereinä eri vyöhykkeille ovat etäisyys kaupungin keskustasta, joukkoliikenteen vuoroväli sekä kävelyetäisyys pysäkille. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet on laadittu paikkatietomenetelmin 250 x 250 metrin tarkkuudella.

Monipuoliset liikkumismahdollisuudet ovat tärkeä osa laadukasta elinympäristöä.  Vyöhykemenetelmää soveltamalla voidaan tutkia ja arvioida muun muassa:

  • Asukkaiden liikkumistottumuksia eri osissa yhdyskunta- ja aluerakennetta
  • Väestön, työpaikkojen ja palveluiden sijoittumista erilaisten liikkumismahdollisuuksien alueille
  • Erilaisten suunnitteluvaihtoehtojen vaikutuksia liikenteen hiilidioksidipäästöihin
  • Kaupunkiseutujen tulevan maankäytön kestävyyttä

Paikkatietoaineisto vapaasti ladattavissa

Urban Zone -hankkeissa laadittu valtakunnallinen Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 2010 -paikkatietoaineisto on vapaasti ladattavissa SYKEn Avoin tieto -sivustolta. Aineiston tarkka kuvaus löytyy SYKEn tietojärjestelmien ja aineistojen metatietopalvelusta.

 

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tutkija Maija Tiitu, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 26.8.2013 klo 11.01, päivitetty 10.6.2019 klo 17.11