ViherKARA – tiedonvaihtoa vihreästä infrastruktuurista kaupunkiseutujen kehittämisen tueksi

ViherKARA on kaupunkirakennetta koskevan tutkimusverkoston (KARA) osana toimiva verkosto, jonka tavoitteena on edistää suunnittelijoiden ja tutkijoiden välistä keskustelua ja tietojen vaihtoa kaupunkiseutujen vihreästä infrastruktuurista ja rakentamattomista alueista. ViherKARA pyrkii tukemaan kaupunkiseutujen kehittämistä erityisesti

  • tunnistamalla viherrakenteen yhteyksiä yhdyskuntarakenteen muihin osa-alueisiin ja hyödyntämällä yhteistyötä KARA-verkoston eri osien kanssa
  • lisäämällä ymmärrystä viherrakenteen ja muun yhdyskuntarakenteen yhteensovittamisesta esimerkiksi vyöhyketarkastelujen avulla
  • lisäämällä ymmärrystä vihreän infrastruktuurin merkityksestä kaupunkiseutujen ekosysteemipalveluiden tuottajana.

ViherKARA-verkoston jäsenet

Verkostossa on mukana kaupunkisuunnittelun edustajia Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Turusta, Tampereelta, Oulusta, Kuopiosta, Lahdesta, Jyväskylästä ja Joensuusta sekä muita viheralueiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia mm. ympäristöhallinnosta, yliopistoista, Helsingin seudun ympäristöpalveluista ja yrityksistä.

Verkoston toiminta

Verkoston toiminta käynnistyi keväällä 2008. Kokoontumisissa vaihdetaan tietoa ja kokemuksia kulloinkin käsiteltävänä olevasta teemasta. Pääosassa ovat kaupunkien edustajien esitykset kaupunkiseutujen ajankohtaisista asioista. Kokoontumisten aiheita ovat olleet muun muassa kaupunkien selvitykset viheralueista ja rakentamattomista alueista, viherrakenteen ja täydennysrakentamisen yhteensovittaminen, ekosysteemipalvelut, ekologiset verkostot ja -käytävät, kompensaatio viherrakenteen suunnittelussa ja viheralueisiin liittyvät käsitteet.

Keväällä 2012 ViherKARA- ja KARA-verkostot järjestivät yhteisen laajemman seminaarin, jossa kaupunkiseudut esittelivät ajankohtaisia suunnitelmiaan ja tutkijat ajankohtaisia tutkimushankkeita. Verkostojen yhteisiä seminaareja on tarkoitus järjestää jatkossakin.

ViherKARA-verkosto toimii myös mukana tutkimus- ja kehittämishankkeissa mm. siten, että verkoston postilistalla voidaan välittää tietoa tutkimusyhteistyömahdollisuuksista, etsiä ja ehdottaa tutkimusaiheita ja -kohteita ja jakaa esimerkiksi kyselykutsuja. Verkosto on ollut mukana mm. kommentoimassa KEKO-työkalun viherrakennetta koskevia kriteerejä ja kehittämässä viherrakenteen suunnittelua tukevaa Virtaa viherrakenteesta -esitettä ja tietopankkia.

Viherrakenteen käsitteitä

Vihreä infrastruktuuri tarkoittaa strategisesti suunniteltua verkostoa, johon kuuluu niin luonnollisia kuin ihmisen luomiakin viheralueita, pihojen kasvullisia osia, pienvesiä ja vesialueita ja muita fyysisiä luonnon elementtejä, ja joka on suunniteltu tuottamaan erilaisia ekosysteemipalveluja ja jota hoidetaan tässä tarkoituksessa.

Viherrakenne tarkoittaa kasvullisten alueiden ja niiden välisten viheryhteyksien muodostamaa verkostoa, joka on osa yhdyskuntarakennetta. Viherrakenne koostuu viheralueverkostosta ja pihojen kasvullisista osista.

ViherKARA on laatinut koosteen käsitteistä, joita tarvitaan kuvailtaessa kaupunkiseutujen vihreää infrastruktuuria eri näkökulmista. Käsitteistön tarkoituksena on tuoda käsitteiden käyttöön yhtenäisyyttä ja siten helpottaa kaupunkiseutuja ja vihreää infrastruktuuria koskevaa suunnittelua, tutkimusta ja tiedonvaihtoa.

Kooste sisältää suositeltavat pääkäsitteet määritelmineen ja niiden suositeltavat vastineet englanniksi ja ruotsiksi. Mukana on myös käsitteiden käytössä huomioitavia seikkoja, kullekin käsitteelle läheisiä käsitteitä sekä esimerkkejä käsitteiden käytöstä suunnitelmissa ja muissa julkaisuissa.

 

Lisätietoja

Leena Kopperoinen
Ryhmäpäällikkö, ViherKARA-verkoston koordinaattori
etunimi.sukunimi@syke.fi

 

 

Julkaistu 12.9.2013 klo 12.45, päivitetty 30.11.2020 klo 11.16