Liikenne

Liikenne saattaa ihmiset, yritykset ja alueet kosketuksiin toistensa kanssa. Sen avulla päästään täyttämään sosiaalisia tarpeita, saadaan voimavarat käyttöön sekä palvelut, kauppa ja elinkeinoelämä toimimaan.

Hyötyjen vastapainona on tiedostettava, että kasvava liikenne on taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen ongelma sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti.

Aamusumua Kehä 3:lla
Kuva: Raili Malinen, YHA-kuvapankki

Liikenne aiheuttaa viidenneksen kasvihuonekaasupäästöistä

Viidennes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin liikenteestä. Päästöjä voidaan vähentää eheyttämällä yhdyskuntarakennetta, suosimalla autoista riippumatonta elämäntapaa, parantamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä, kehittämällä ajoneuvo- ja polttoainetekniikkaa sekä rajoittamalla moottoriliikennettä esimerkiksi hinnoittelun keinoin. Mikään yksittäinen keino ei riitä, vaan kaikkia tarvitaan.

Maankäytön ja liikenteen suunnittelu kuuluvat yhteen

Liikenteeseen ja sen haittoihin vaikutetaan sekä liikennejärjestelmää että yhdyskuntarakennetta kehittämällä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavajärjestelmässä pyritään siihen, että maankäytön ja liikenteen suunnittelu on tiiviisti sovitettu yhteen.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on asetettu liikenteen tavoitteet myös eri kaavatasoille. Tärkeintä on suunnitella liikennejärjestelmää kokonaisuutena niin, että tavoitteita noudatetaan johdonmukaisesti kaikissa suunnitteluvaiheissa. Vuorovaikutteisessa suunnittelussa jokaisella kiinnostuneella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.

Viranomaisten rooli liikenteen suunnittelussa

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan kaikessa viranomaistoiminnassa on pyrittävä hillitsemään liikenteen kasvua, turvaamaan joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytykset sekä edistämään liikenneturvallisuutta.

Keskeisiä viranomaistahoja ovat kaavoituksesta vastaavina maakunnan liitot ja kunnat sekä liikenneväylien ylläpitäjinä ja liikennepalvelujen tarjoajina Liikennevirasto, VR ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla on merkittävä rooli liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisessa, koska ne ovat mukana sekä kaavoituksessa että väylälaitosten suunnitteluhankkeissa.

Liikenne ja kestävä kehitys

Liikenteen kasvun hillitseminen on vaikea tehtävä, koska monet tekijät toimivat tätä tavoitetta vastaan.

Liikennesuunnittelulta on perinteisesti totuttu odottamaan entistä parempia, sujuvampia ja nopeampia yhteyksiä moottoriajoneuvoliikenteelle, minkä ei kestävyyden nimissä kuitenkaan pitäisi olla ensisijainen tavoite. Paremmat yhteydet osaltaan kannustavat toimintoja entistä kauemmas toisistaan eli hajauttavat yhdyskuntarakennetta, mikä puolestaan lisää liikennettä.

Kestävän kehityksen tavoitteiksi liikenteessä voidaan määritellä:

  • liikkumismahdollisuuksien turvaaminen
  • liikennetarpeen vähentäminen
  • kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen
  • kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
  • liikenneturvallisuuden edistäminen
  • ympäristöhaittojen minimointi.

Lisätietoja

Yli-insinööri Petteri Katajisto, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 040 527 2855, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Liikenne – Uusimaa, Kanta- ja Päijät-Häme

Liikenteen ympäristönäkökohdat otetaan huomioon alueidenkäytön ja kaavoituksen ohjauksessa ja liikennejärjestelmiä ja teitä suunniteltaessa ja rakennettaessa. Uudenmaan ELY-keskus tekee monin tavoin töitä energian ja luonnonvarojen säästeliään käytön, päästöjen vähentämisen, ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen, ekosysteemin kantokyvyn säilyttämisen, luonnon monimuotoisuuden tukemisen ja maisemien ja kulttuuriympäristöjen arvon säilymisen eteen.

Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen on keskiössä hyvien ratkaisujen löytämiseksi ympäristön kannalta. Liikenneasioissa konkreettisesta työtä tehdään mm. ruuhkautumisen estämiseksi ja liikenteen aiheuttamien terveyshaittojen kuten ilmanlaadun, melu, tärinä- ja pohjavesihaittojen vähentämiseksi. Lisäksi materiaaleihin ja jätteiden käsittelyyn kiinnitetään huomiota. Vaikutuksiltaan merkittävissä, suurissa hankkeissa lainsäädäntö edellyttää myös erillistä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).

Uudenmaan ELY-keskus vastaa noin 9 000 km:n pituisen maantieverkon suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon liittyvistä asioista Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

Kestävyys vahvasti esillä maakuntaohjelmissa ja liikennejärjestelmäsuunnitelmissa

Maakunta-ohjelmat ja liikennejärjestelmäsuunnitelmat ovat keskeisiä strategisia asiakirjoja maankäytön ja liikenteen yhteensovittamisessa. Uudenmaan ELY-keskus osallistuu aktiivisena osapuolena sekä maakuntaohjelmien että liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimiseen, toteuttamiseen ja seurantaan yhdessä alueen maakuntaliittojen, HSL:n ja kuntien kanssa.

Kansainväliset ilmastosopimukset, alueidenkäyttötavoitteet, kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvutavoitteet ja liikenneturvallisuustavoitteet asettavat liikenteen suunnittelulle valtakunnallisia reunaehtoja. Strategiat ohjaavat työtä vähäpäästöiseen ja kestävään suuntaan.

Kaupunkiseuduille tarvitaan kestäviä liikenneratkaisuja

Uudellamaalla ja Kanta- ja Päijät-Hämeessä liikennejärjestelmän kehittäminen kytkeytyy vahvasti koko maakunnan kehittämiseen ja kestävä kehitys on aluekehittämisen lähtökohtana.

Uudenmaalla väestön ja työpaikkamäärien kasvu ja valtakunnan mittakaavassa keskeisen liikenteellisen solmukohdan asema haastaa ohjamaan liikkumista entistä kestävämpään suuntaan eli tavoitteena on lisätä kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä tehtäviä matkoja. Aluerakenteen kehittämisen painopisteenä ovat ne taajamat, jotka ovat helposti joukkoliikenteellä saavutettavissa. Helsingin seudulla tehdään liikennejärjestelmäsuunnittelua HSL:n johdolla. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) laatiminen on jatkuva prosessi. Viimeisin HLJ -suunnitelma on valmistunut vuonna 2015.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja vuorovaikutuksen ja yhteistyön tiivistäminen on keskeistä aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisessä ja kestävien kulkutapojen edistämisessä. Liikennejärjestelmäsuunnitelmat ovat valmistuneet Kanta- ja Päijät-Hämeeseen vuonna 2014.

Lisätietoa:

Julkaistu 14.10.2014 klo 12.00, päivitetty 3.8.2017 klo 11.36
Julkaistu 17.9.2013 klo 14.40, päivitetty 17.9.2013 klo 14.41