Liikenne

Liikenne saattaa ihmiset, yritykset ja alueet kosketuksiin toistensa kanssa. Sen avulla päästään täyttämään sosiaalisia tarpeita, saadaan voimavarat käyttöön sekä palvelut, kauppa ja elinkeinoelämä toimimaan.

Hyötyjen vastapainona on tiedostettava, että kasvava liikenne on taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen ongelma sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti.

Aamusumua Kehä 3:lla
Kuva: Raili Malinen, YHA-kuvapankki

Liikenne aiheuttaa viidenneksen kasvihuonekaasupäästöistä

Viidennes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin liikenteestä. Päästöjä voidaan vähentää eheyttämällä yhdyskuntarakennetta, suosimalla autoista riippumatonta elämäntapaa, parantamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä, kehittämällä ajoneuvo- ja polttoainetekniikkaa sekä rajoittamalla moottoriliikennettä esimerkiksi hinnoittelun keinoin. Mikään yksittäinen keino ei riitä, vaan kaikkia tarvitaan.

Maankäytön ja liikenteen suunnittelu kuuluvat yhteen

Liikenteeseen ja sen haittoihin vaikutetaan sekä liikennejärjestelmää että yhdyskuntarakennetta kehittämällä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavajärjestelmässä pyritään siihen, että maankäytön ja liikenteen suunnittelu on tiiviisti sovitettu yhteen.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on asetettu liikenteen tavoitteet myös eri kaavatasoille. Tärkeintä on suunnitella liikennejärjestelmää kokonaisuutena niin, että tavoitteita noudatetaan johdonmukaisesti kaikissa suunnitteluvaiheissa. Vuorovaikutteisessa suunnittelussa jokaisella kiinnostuneella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.

Viranomaisten rooli liikenteen suunnittelussa

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan kaikessa viranomaistoiminnassa on pyrittävä hillitsemään liikenteen kasvua, turvaamaan joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytykset sekä edistämään liikenneturvallisuutta.

Keskeisiä viranomaistahoja ovat kaavoituksesta vastaavina maakunnan liitot ja kunnat sekä liikenneväylien ylläpitäjinä ja liikennepalvelujen tarjoajina Liikennevirasto, VR ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla on merkittävä rooli liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisessa, koska ne ovat mukana sekä kaavoituksessa että väylälaitosten suunnitteluhankkeissa.

Liikenne ja kestävä kehitys

Liikenteen kasvun hillitseminen on vaikea tehtävä, koska monet tekijät toimivat tätä tavoitetta vastaan.

Liikennesuunnittelulta on perinteisesti totuttu odottamaan entistä parempia, sujuvampia ja nopeampia yhteyksiä moottoriajoneuvoliikenteelle, minkä ei kestävyyden nimissä kuitenkaan pitäisi olla ensisijainen tavoite. Paremmat yhteydet osaltaan kannustavat toimintoja entistä kauemmas toisistaan eli hajauttavat yhdyskuntarakennetta, mikä puolestaan lisää liikennettä.

Kestävän kehityksen tavoitteiksi liikenteessä voidaan määritellä:

  • liikkumismahdollisuuksien turvaaminen
  • liikennetarpeen vähentäminen
  • kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen
  • kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
  • liikenneturvallisuuden edistäminen
  • ympäristöhaittojen minimointi.

Lisätietoja

Yli-insinööri Petteri Katajisto, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 040 527 2855, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Liikenne – Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Ouluntulli, Kempele
Ouluntulli, Kempele © Kari Pudas

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus käsittelee liikenteeseen liittyviä maankäytön ja ympäristön näkökohtia mm. kaavoituksen ohjauksessa sekä liikennejärjestelmiä ja teitä suunniteltaessa ja rakennettaessa. Liikennesuunnittelussa sovitetaan yhteen mm. yhdyskuntarakennetta,  luonnon- ja kulttuuriympäristöä, maisemaa, rakennuskantaa ja muinaisjäännöksiä koskevat vaatimukset.

ELY-keskuksen tavoitteena on mm. varmistaa, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla. Kestävän ja toimivan yhdyskuntarakenteen kehittämisessä liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteistyö on keskeistä. Liikennejärjestelmätyötä tehdään yhdessä mm. Pohjois-Pohjanmaan liiton ja kuntien kanssa.

Kolmen maakunnan yhteinen liikennestrategia vuoteen 2030

Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueelle on laadittu vuonna 2011  yhteinen liikennestrategia KAKEPOLI. Strategiassa laadittiin yhteinen näkemys liikennejärjestelmän pitkän aikavälin kehittämisestä: liikennejärjestelmävisio, sitä kohti vievät toimintalinjat ja niitä toteuttavat tärkeimmät yhteiset kärkitehtävät. Suunnitelman aikatähtäin on 20 vuotta. Liikennestrategiassa pääpaino on kansainvälisten, valtakunnallisten ja merkittävimpien alueellisten liikenneverkkojen ja -palvelujen kehittämisessä ja hoidossa. Maakunnittain on esitetty myös omia kärkitehtäviä ja muita toimenpiteitä

Liikennejärjestelmätyö maakuntakaavassa ja Oulun seudulla

Maakuntakaavan tarkistamistyön 1. vaiheessa yhtenä teemana oli liikennejärjestelmä ja logistiikka. Kaavassa on esitetty maakunnan liikennejärjestelmä kokonaisuudessaan poisluettuna Oulun seudun joukkoliikenne. Maakuntakaavan mukainen liikennejärjestelmä on lähtökohtana kuntien omalle kaavoitukselle. Maakuntakaavan 1. vaihe hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 2.12.2013. Maakuntakaava ei ole vielä lainvoimainen.

Oulun seudun liikennejärjestelmän suunnittelutyö on käynnistynyt keväällä 2013. Tavoitteena on sovittaa yhteen liikenteen ja maankäytön suunnittelu siten, että Oulun seudun kilpailukykyä voidaan parantaa osana kansallista ja kansainvälistä toimintaympäristöä.  Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä uuden Oulun strategisen yleiskaavan kanssa.

Julkaistu 30.1.2014 klo 13.37, päivitetty 1.7.2019 klo 14.37
Julkaistu 17.9.2013 klo 14.40, päivitetty 17.9.2013 klo 14.41