Hyppää sisältöön

Liikenne

Liikenne saattaa ihmiset, yritykset ja alueet kosketuksiin toistensa kanssa. Sen avulla päästään täyttämään sosiaalisia tarpeita, saadaan voimavarat käyttöön sekä palvelut, kauppa ja elinkeinoelämä toimimaan.

Hyötyjen vastapainona on tiedostettava, että kasvava liikenne on taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen ongelma sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti.

Aamusumua Kehä 3:lla
Kuva: Raili Malinen, YHA-kuvapankki

Liikenne aiheuttaa viidenneksen kasvihuonekaasupäästöistä

Viidennes Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin liikenteestä. Päästöjä voidaan vähentää eheyttämällä yhdyskuntarakennetta, suosimalla autoista riippumatonta elämäntapaa, parantamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä, kehittämällä ajoneuvo- ja polttoainetekniikkaa sekä rajoittamalla moottoriliikennettä esimerkiksi hinnoittelun keinoin. Mikään yksittäinen keino ei riitä, vaan kaikkia tarvitaan.

Maankäytön ja liikenteen suunnittelu kuuluvat yhteen

Liikenteeseen ja sen haittoihin vaikutetaan sekä liikennejärjestelmää että yhdyskuntarakennetta kehittämällä. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavajärjestelmässä pyritään siihen, että maankäytön ja liikenteen suunnittelu on tiiviisti sovitettu yhteen.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on asetettu liikenteen tavoitteet myös eri kaavatasoille. Tärkeintä on suunnitella liikennejärjestelmää kokonaisuutena niin, että tavoitteita noudatetaan johdonmukaisesti kaikissa suunnitteluvaiheissa. Vuorovaikutteisessa suunnittelussa jokaisella kiinnostuneella on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.

Viranomaisten rooli liikenteen suunnittelussa

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan kaikessa viranomaistoiminnassa on pyrittävä hillitsemään liikenteen kasvua, turvaamaan joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytykset sekä edistämään liikenneturvallisuutta.

Keskeisiä viranomaistahoja ovat kaavoituksesta vastaavina maakunnan liitot ja kunnat sekä liikenneväylien ylläpitäjinä ja liikennepalvelujen tarjoajina Liikennevirasto, VR ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla on merkittävä rooli liikenteen ja maankäytön yhteensovittamisessa, koska ne ovat mukana sekä kaavoituksessa että väylälaitosten suunnitteluhankkeissa.

Liikenne ja kestävä kehitys

Liikenteen kasvun hillitseminen on vaikea tehtävä, koska monet tekijät toimivat tätä tavoitetta vastaan.

Liikennesuunnittelulta on perinteisesti totuttu odottamaan entistä parempia, sujuvampia ja nopeampia yhteyksiä moottoriajoneuvoliikenteelle, minkä ei kestävyyden nimissä kuitenkaan pitäisi olla ensisijainen tavoite. Paremmat yhteydet osaltaan kannustavat toimintoja entistä kauemmas toisistaan eli hajauttavat yhdyskuntarakennetta, mikä puolestaan lisää liikennettä.

Kestävän kehityksen tavoitteiksi liikenteessä voidaan määritellä:

  • liikkumismahdollisuuksien turvaaminen
  • liikennetarpeen vähentäminen
  • kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen
  • kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
  • liikenneturvallisuuden edistäminen
  • ympäristöhaittojen minimointi.

Lisätietoja

Yli-insinööri Petteri Katajisto, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 040 527 2855, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Liikenne - Lappi

Lapin ELY-keskus käsittelee liikenteeseen liittyviä maankäytön ja ympäristön näkökohtia mm..maakuntakaavoituksen yhteydessä, kuntien kaavoituksen ohjauksessa sekä teitä suunniteltaessa ja rakennettaessa. Liikenteen suunnittelussa sovitetaan yhteen mm. elinkeinoelämän ja ihmisten kuljetus- ja liikkumistarpeita, yhdyskuntarakennetta, luonnon- ja kulttuuriympäristöä, maisemaa, rakennuskantaa ja muinaisjäännöksiä koskevat vaatimukset.

ELY-keskuksen tavoitteena on mm. varmistaa, että palvelut ja työpaikat ovat eri väestöryhmien saavutettavissa käytettävissä olevilla kulkumuodoilla. Kestävän ja toimivan yhdyskuntarakenteen kehittämisessä liikenteen ja maankäytön suunnittelun yhteistyö on keskeistä.

Oman erityispiirteensä liikenteen suunnitteluun Lapissa tuovat kolme naapurimaata. Ruotsiin ja Norjaan ulottuu kutakuinkin samanlainen tieverkko kuin Lapista etelään. Venäjälle on kaksi maantieyhteyttä. Rajat ylittävää liikenteen suunnittelua tehdään jatkuvasti yhdessä sekä Barentsin alueen laajuisena yhteistyönä että kahden naapurimaan kesken.

Lapin liikennejärjestelmäsuunnitelma vuoteen 2030

Suunnitelman keskeisenä lähtökohtana on toiminut Lapin maakuntasuunnitelma 2030 ja siinä esitetyt kehittämisstrategiat. Lisäksi on otettu huomioon myös mm. EU-tason ja valtakunnallisten tavoitteiden ja linjausten vaikutukset sekä Lappi osana arktista aluetta.

Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on tarkasteltu ihmisten liikkumista ja elinkeinoelämän kuljetuksia kokonaisuutena, jotta liikennejärjestelmän kehittämistarpeet ymmärretään syvällisemmin ja toimenpiteet pystytään perustelemaan aikaisempaa tarkemmin. Huomiota on kiinnitetty myös yhteistyön ja toimintamallien kehittämistarpeisiin. Tarkastelujen pohjalta on löydetty toteuttamiskelpoiset keinot ja linjaukset, joilla liikennejärjestelmä parhaiten tukee maakunnan kehittymistä ja joita toteuttamalla maakuntasuunnitelmassa esitetyt Lapin kehittämisen tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Linjaukset on avattu myös lähivuosien toimenpideohjelmaksi.

Liikennejärjestelmätyö maakuntakaavoituksessa ja Rovaniemen seudulla

Liikennejärjestelmä ja logistiikka ovat keskeinen osa maakuntakaavoitustyötä. Kaikkia Lapin osia koskevissa maakuntakaavoissa on mukana erillinen liikenneselvitys, jonka keskeinen anti on sisällytetty maakuntakaavaan.

Rovaniemen seudun liikennejärjestelmän suunnittelutyö on jatkuvaa. Tavoitteena on sovittaa yhteen liikenteen ja maankäytön suunnittelu siten, että Rovaniemen kehittäminen suunnitellulla tavalla on mahdollista myös liikenteen näkökulmasta.

Julkaistu 2.10.2014 klo 14.08, päivitetty 16.4.2019 klo 13.39
Julkaistu 17.9.2013 klo 14.40, päivitetty 17.9.2013 klo 14.41