Liikenne - Keski-Suomi

Liikenteen ympäristönäkökohdat korostuvat Keski-Suomen ELY-keskuksen toiminnassa erityisesti teiden suunnitteluttamisessa, rakennuttamisessa, tiestön ylläpidossa ja viraston toimivaltaan kuuluvissa kuntien maankäytön ohjauksen tehtävissä. Liikenne- ja ympäristönäkökulmien yhteensovittaminen on keskeistä myös YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävien suurten hankkeiden arvioinneissa.

Kasvu ja tiivistyminen haastavat liikennejärjestelmän

Väestöennusteen mukaan Keski-Suomen väestön määrä lisääntyy noin 20 000 henkilöllä vuoteen 2040 mennessä. Väestönkasvu on ollut ja sen ennustetaan olevan jatkossakin voimakkainta Jyväskylässä, joka on yli 130 000 asukkaan kaupunkina maakunnan suurin. Muualla maakunnassa Jyväskylän rajakuntia lukuun ottamatta väestön määrä vähenee ja keskittyy maaseudulta kuntakeskuksiin.

Väestölliset muutokset vaikuttavat voimakkaasti alueen liikennekysyntään. Väestön sijainnin muutosten ohella myös väestön ikärakenteen muutoksesta aiheutuva palvelutarpeen kasvu sekä palveluiden keskittyminen muuttavat liikenteen kysynnän ja tarjonnan asetelmaa. Yleistäen voidaan sanoa, että entistä suurempi määrä keskisuomalaisista matkaa nykyistä pienemmällä osalla liikenneverkkoa.

Jyväskylässä risteävien valtateiden välityskyvyn turvaaminen on yksi keskeisistä paikallisista liikennejärjestelmän kehittämistavoitteista. Valtateiden parantamistoimenpiteiden ohella keskustan läheisten teiden ruuhkautumista voidaan hillitä kehittämällä katuverkon liikennejärjestelyjä sekä joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn houkuttelevuutta siten, että maantieverkon käyttö lyhytmatkaiseen liikenteeseen vähenee. Samalla vähenevät myös liikenteen suhteelliset kasvihuonekaasu- ja hiukkaspäästöt.  Haasteiden lisäksi tulevaan kehitykseen liittyykin aito mahdollisuus muutokseen ja nykyistä resurssiviisaampaan liikkumiseen.  

Valtateiden tavoin Keski-Suomea halkovat neljässä pääilmansuunnassa kulkevat ja Jyväskylässä kohtaavat rautatiet. Merkittävin rataympäristön kehittämistavoite on Jyväskylä - Jämsä-rataosan häiriöherkkyyden vähentäminen sekä nopeuden ja kapasiteetin kasvattaminen. Radan kehittäminen luo edellytyksiä nykyistä ilmastoystävällisempään henkilö- ja tavaraliikenteeseen.

Keski-Suomi_HO3.jpg

Kuva: Keski-Suomen maantie ja rataverkko sekä Lentoaseman sijainti. Vuoden keskimääräisen vuorokausiliikenteen vilkkaus maakunnan tieverkolla on kuvattu valkoisella.

Alueellista ja seudullista liikennejärjestelmäsuunnittelua

Liikennesuunnittelussa on viimeisen kymmenen vuoden aikana siirrytty sektorikohtaisesta suunnittelusta kohti systeemistä näkökulmaa. Suunnittelussa pyritään varmistamaan se, että kehittämistoimenpiteet vahvistavat kestävien kulkumuotojen suosion kasvua ja kulkumuotojen saumatonta yhteiskäyttöä.  

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnittelua ohjaavat maakuntakaavat, maakuntasuunnitelma ja ‑ohjelma sekä Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja siihen liittyvä aiesopimus. Vuonna 2012 valmistuneessa suunnitelmassa selvitettiin liikennejärjestelmän nykytila sekä määriteltiin liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteet ja toimintamallit, jotka turvaavat alueen asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet sekä maakunnalliset kehittämistavoitteet.

Maakunnan liikenteen solmualueella liikennejärjestelmäsuunnittelua ohjaavat Jyväskylän seudullinen rakennemalli 20XO, Jyväskylän seudun liikenneselvitys – JYSELI 2025 ja Jyväskylän kaupungin yleiskaava.

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on yhteistyötä

Kunnat, valtio, maakunnan liitto, kolmas sektori sekä asukkaat ja tien käyttäjät rakentavat yhdessä kestävää liikenteen tulevaisuutta. Liikennejärjestelmätyön tulee tukea eritasoisten politiikkojen tavoitteita sekä kaupunkiseutujen kehittämisvisioita viihtyisän, toimivan, taloudellisen ja ilmastotavoitteet täyttävän elinympäristön aikaansaamiseksi.

Keski-Suomen ELY-keskus ohjaa kuntien kaavoitusta sekä hoitaa erilaisia tienpidon tehtäviä, kuten teettää maantiesuunnitelmia ja ohjaa niiden toteuttamista.  Myös ELY-keskuksen toimivaltaan kuuluvat YVA-hankkeet koskevat usein merkittävien liikennehankkeiden arviointia. ELY-keskus on myös aktiivinen yhteistyö- ja rahoittajataho kaikessa liikennejärjestelmän kehittämiseen ja kestävään liikkumiseen tähtäävässä toiminnassa.

Tässä palvelussa

Ympäristön tilan indikaattorit

Julkaistu 20.2.2014 klo 12.33, päivitetty 18.10.2019 klo 13.00

Aihealue: