Kaavoituksen seuranta 1977-2001

Ympäristöhallinto on seurannut kaavoitusta ja rakentamista 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Seuranta on kohdistunut ensin sisäasiainministeriön ja sittemmin ympäristöministeriön alueiden käytöstä kulloinkin vastanneen osaston hallinnonalaan.

Seurannan tiedot on kerätty pääosin ympäristöhallinnosta ja seutukaavaliitoista (nykyiset maakunnan liitot), mutta lisäksi on käytetty hyväksi Tilastokeskuksen ja maanmittauslaitoksen rekisterejä.

Seuranta vakiintui 1970-luvun lopulla, jolloin kerätyistä tiedoista alettiin julkaista vuosiraportteja. 1990-luvun alussa rakentamisen seurantaa vähennettiin huomattavasti ja vuonna 1996 ilmestyi viimeisin painettu raportti. Sen jälkeen seuranta supistui Ympäristö-lehden katsausliitteen lyhyeen yhteenvetoon, ja vastaavat kaavoituksen seurantatiedot on julkaistu myös internetissä.

Kaavoitus- ja rakennustoimen vuosiraporttien sisältö ja ulkoasu ovat muuttuneet ajan mittaan. Aluksi selvitykset olivat melko lyhyitä ja sisältö painottui kaavoihin kuvaten niitä taulukoin. Raportit monipuolistuivat jo heti 1980-luvun alusta lähtien kuvioiden, karttojen ja tulkinnan määrän lisäännyttyä merkittävästi. 1990-luvulla tekstin osuus väheni.

Seurantaraporteissa on ollut lähes joka vuosi tietoja seuraavista aihepiireistä:

 • asema- ja rakennuskaavoitus
 • rantakaavoitus ja lomarakentaminen
 • seutukaavoitus
 • yleiskaavoitus
 • maa-ainesten ottoluvat
 • poikkeusluvat
 • ympäristöhallinnon kaavoituksen ja rakentamisen henkilökunta

Seuraavista aihealueista on ollut vaihtelevasti tietoja mukana eri vuosina:

 • valtakunnansuunnittelu
 • asema- ja rakennuskaavassa osoitettujen yleisten alueiden lunastaminen
 • rakennusten ja rakenteiden yms. tyyppihyväksynnät
 • kaavoitus- ja rakennustoiminnan tutkimus- ja kehittämistoiminta
 • asuinrakennusten tutkimukseen liittyvä koerakentaminen
 • kaavoitus- ja rakennustoimen hallinnon sisäinen koulutus
 • julkaisu- ja tiedotustoiminta
 • valtionosuudet ja -avustukset kunnille kaavoituksen kustannuksiin
 • rakentamismääräykset ja -ohjeet
 • neuvostot, neuvottelukunnat, komiteat, toimikunnat ja työryhmät
 • tietojärjestelmien kehittäminen
 • rakennussuojelu
 • vapaakuntakokeilu
 • kuntien maanhankinta
 • ulkomaalaisten kiinteistönhankinta
 • kuntien kaavoitusresurssit

Kaavoitustoimen kehittäminen ja tutkimus ovat kohdistuneet muun muassa energiatalouteen ja liikennesuunnitteluun, kaupunkien ja maaseututaajamien kehittämiseen, ympäristön- ja luonnonsuojeluun, maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnitteluun, rakennetun ympäristön suojeluun ja rakentamisen kehittämiseen ja kansainväliseen tutkimustyöhön. Kaavoitustoiminnan kehityksessä näkyvät samat tärkeät muutospiirteet kuin muuallakin yhteiskunnassa. Tällaisia ovat muun muassa tietotekniikan kehitys, kansainvälistyminen ja ympäristönsuojeluasiat.

Julkaistu seuranta sisälsi viime vuosina suppeasti tietoja seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoituksesta sekä lomarakentamisesta, uudisrakentamisesta, asuntotuotannosta ja rakennussuojelusta. Kaavoituksen seurannan uudistuksessa tietojärjestelmäksi sekä tilastojen että vuosiraporttien tietosisältö laajeni ja tarkentui.

 

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta (sivuvalikon linkki)

Outi Koskenniemi

Julkaistu 26.2.2014 klo 15.39, päivitetty 11.7.2019 klo 10.20