Tuulivoimarakentaminen

Tuulivoima on uusiutuva ja lähes päästötön energiantuotantomuoto. Se on myös suhteellisen edullisesti ja nopeasti tuotettavaa, kansallisesti omavaraista energiaa, jonka lisäämisellä on merkittävä rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Vuoden 2021 lopussa Suomessa oli 962 tuulivoimalaa. Tuulivoimarakentaminen on voimakkaassa kasvussa ja vuoden 2021 aikana rakennettiin yhteensä 141 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden koko on kasvanut viime vuosikymmenen ajan ja nykyään suunntellaan kokonaiskorkeudeltaan noin 250-300 metrin tuulivoimaloita.

Tuulivoimaloiden aiheuttamat vaikutukset muun muassa luonnolle ja ihmisten elinympäristölle riippuvat pitkälti voimaloiden sijainnista ja alueen ympäristöarvoista. Tuulivoimatuotannon lisääminen edellyttää, että se sovitetaan ympäröivään maankäyttöön ja sen haitalliset vaikutukset otetaan riittävästi huomioon. Tuulivoimalla pitää myös olla paikallinen hyväksyntä.

Tuulivoimaneuvontaa suunnittelun ja rakentamisen kysymyksiin

Tuulivoimaneuvonta on tuulivoimarakentamisen ohjauksen valtakunnallinen asiantuntijapalvelu, joka tarjoaa apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskuksille, toiminnanharjoittajille sekä kansalaisille tuulivoimarakentamisen kysymyksissä. Neuvontapalvelun toteuttaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja rahoittaa ympäristöministeriö.

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Tuulivoimarakentaminen – Pohjois-Pohjanmaa

Tuulivoimaloita
© Kuvapankki Plugi

Pohjois‐Pohjanmaalla on hyvät maankäytölliset, ympäristölliset ja teknistaloudelliset edellytykset toimia tuulivoiman tuottajana. Ympäristöministeriön (2012) laatiman valtakunnallisen selvityksen perusteella maakunnan alueelle sijoittuu yli puolet koko maan potentiaalisista tuulivoima‐alueista, kun huomioon otetaan tuulivoimarakentamiseen soveltuvat manneralueet ja voimassa olevan Pohjois‐Pohjanmaan maakuntakaavan merituulivoima‐alueiden varaukset.

Tuulivoiman ja muiden alueidenkäyttötarpeiden yhteensovittaminen on haasteellista. Pohjois-Pohjanmaalla tuulisuus on parasta rannikon tuntumassa, jonne sijoittuu myös paljon pysyvää asumista ja loma-asumista. Linnuston päämuuttoreitit kattavat valtaosan Pohjois‐Pohjanmaan rannikkovyöhykkeestä. Herkkiä tuulivoimarakentamisen vaikutuksille ovat erämaamaisemat sekä avoimet viljelysmaisemat, joissa tuulivoimarakentaminen poikkeaa selkeästi ympäristöstään ja näkyy laajalle ja kauas. Maakuntakaavoituksen yhteydessä on tarkasteltu myös tuulivoima-alueiden suhdetta liikenneverkkoon, puolustusvoimien alueisiin, ilmailun turvallisuudesta vastaavan viranomaisen määrittelemiin esterajoitusalueisiin, Ilmatieteen laitoksen säätutkiin sekä poronhoidon alueisiin.

Pohjois-Pohjanmaalle on hyväksytty tuulivoimarakentamista ohjaava 1. vaihemaakuntakaava joulukuussa 2013

Pohjois‐Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti ne maa‐ ja merialueet, jotka soveltuvat parhaiten keskitettyyn, teollisen mittakaavan tuulivoimarakentamiseen. Maakuntakaavan tavoitteena on luoda edellytykset tuulivoimatuotannon kehittymiselle Pohjois‐Pohjanmaalla ja siten edistää uusiutuvan energian tuotannolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Kaavatyössä on tutkittu tuulivoima-alueiden vaikutuksia lähialueen asutukseen, luontoon, linnustoon, maisemaan, kulttuuriympäristöön ja muuhun maankäyttöön. Vaihekaavaehdotuksen valmistelussa lähtökohtana on ollut, että osoitettavat alueet soveltuvat 10 voimalan tai sitä suurempien kokonaisuuksien toteuttamiseen.

Maakuntakaavassa on osoitettu manneralueille yhteensä 61 tuulivoimarakentamiseen soveltuvaa aluetta. Alueiden kokonaispinta‐ala on noin 90 000 ha. Tuulivoima‐alueille on laskennallisesti mahdollista sijoittaa noin 900–1800 kpl nimellisteholtaan 3 MW:n tuulivoimalaa, jotka tuottaisivat sähköä arviolta 6,5–13,0 TWh. Merialueelle on osoitettu kuusi laajaa tuulivoima‐aluetta ja rannikolta kohdemerkinnällä kolme suppeampaa tuulivoima‐aluetta. Alueille voidaan rakentaa yhteensä 3000 – 4000 MW tuulivoimatehoa.

Tuulivoiman vaihemaakuntakaavoituksesta vastaa maakuntien liitto, jonka verkkosivuilta löytyy asiasta ajantasaista tietoa.

Julkaistu 30.1.2014 klo 13.41, päivitetty 2.7.2019 klo 10.20
Julkaistu 28.8.2015 klo 16.29, päivitetty 3.6.2022 klo 13.33