Tuulivoimarakentaminen - Keski-Suomi

Valtakunnallisten ilmasto- ja energiastrategioiden tavoitteena on moninkertaistaa tuulivoiman tuotanto koko Suomessa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti maakuntiin on valmistunut mm. tuulivoiman tuotantoalueiden, ns. tuulivoimapuistojen sijoittamista ohjaavat vaihemaakuntakaavat. Keski-Suomessa tuulivoima-asioita on käsitelty Keski-Suomen liiton valmistelemassa 3. vaihemaakuntakaavassa. Kaavassa on osoitettu tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet.

TUULIV~1.JPG
Tuulimylly © Päivi Tahvanainen/YHA Kuvapankki

 

Maisema- ja meluvaikutukset mietityttävät

Keski-Suomessa tuulivoimapuistoiksi soveltuvia alueita on tunnistettu tyypillisesti luonnonhiljaisilta harvaan asutuilta metsäseuduilta ja suurten sisäjärvien rannoilta, mikä on tuonut haasteita uusille hankkeille erityisesti tiheän loma-asutuksen lähialueilla. Lisäksi haasteita on voimaloiden sopeuttamisessa Keski-Suomessa tyypilliseen kumpuilevaan kulttuurivaikutteiseen suurmaisemakuvaan.

Yksityiskohtina esille on noussut lintujen muuton johtolinjat, kalasääsken ja kaakkurien pesimäalueet sekä erityisesti Suomenselän alueella maakotkan elinympäristöt.

Yksityisten kansalaisten kannanotoissa keskeisiksi huolenaiheiksi ovat nousseet asumiseen ja vapaa-ajan viettoon sekä maisemallisten ja luontoon kohdistuvien vaikutusten lisäksi tuulivoimaloiden äänet muutoin luonnonhiljaisilla seuduilla.

Tuulivoimakaavoitus

Keski-Suomessa on tuulivoimayleiskaavoja 6 kappaletta, jotka ovat saaneet lainvoiman. Kaksi tuulivoimayleiskaavaa on hyväksytty, mutta ne eivät ole vielä lainvoimaisia. Lisäksi Keski-Suomessa on vireillä kaksi tuulivoimayleiskaavaa. Valmistuneet ja lainvoiman saaneet sekä hyväksytyt tuulivoimayleiskaavat sijoittuvat pohjoiseen Keski-Suomeen sekä Suomenselän alueelle. Vaikka tuulivoimayleiskaavoja on valmiina, niin ne eivät ole vielä johtaneet tuulivoimaloiden toteutukseen saakka.

Lisäksi joitakin tuulivoimahankkeita on viety eteenpäin kuntien tekeminä suunnittelutarveratkaisuina. Näissä hankkeissa tuulivoimaloiden määrä on vähäisempi, kuin tuulivoimayleiskaavoissa. Keski-Suomen tuulivoimayleiskaavoissa suunnitelluiden tuulivoimaloiden määrä on n. 8-9 kpl ja suunnittelutarveratkaisuin viedyssä hankkeissa tuulivoimaloiden määrä on n. 4-5 tuulivoimalaa.

Keski-Suomen maakunnan ainoa toteutunut tuulivoimahanke on Luhangassa (6 voimalaa) ja se on toteutettu kunnan tekemällä suunnittelutarveratkaisulla.

Julkaistu 20.2.2014 klo 12.26, päivitetty 18.10.2019 klo 12.47