Maakuntien alueidenkäytön ja kulttuuriympäristön mittarit

Maakuntien alueidenkäytön ja kulttuuriympäristön mittarit ovat osa elinympäristön ja yhdyskuntarakenteen seurantaa. Mittareiden tarkoituksena on tarjota työkaluja alueidenkäytön kehityksen seuraamiseen maakuntatasolla. Mittareita voidaan käyttää ELY-keskusten ja maakuntien liittojen toiminnan kehittämisessä ja keskusteluissa ministeriöiden kanssa.

Mittariston kohteena on koko maakunnan alueidenkäyttö, käsittäen sekä kaupunki- että maaseutualueet. Monista mittareista on saatavilla tai laskettavissa myös kuntatason tietoja, joita voidaan hyödyntää kuntien alueidenkäytön suunnittelussa sekä ELY-keskusten ja kuntien välisissä keskusteluissa.

Karttakuva.
Taajamien asukas- ja työpaikkatiheys Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla vuonna 2017.

Kuvauksia indikaattoreista ja laskentamenetelmistä on koottu yhteen

Maakuntien alueidenkäytön ja kulttuuriympäristön mittareista on valmistunut vuonna 2019 SYKEn raportti, jossa esitellään 21 avainindikaattoria ja 35 muuta mittaria. Raportti sisältää avainindikaattoreiden kuvaukset, perustelut indikaattoreiden valinnalle, laskentamenetelmät, tulosten tulkinnassa huomioon otettavia asioita sekä indikaattoreihin liittyviä kehittämistarpeita.

Mittareita on kehitetty SYKEssä yhteistyössä ympäristöministeriön, ELY-keskusten ja maakuntien liittojen kanssa. Mittareiden pohjana on käytetty jo olemassa olevia indikaattoreita, mutta raportissa ehdotetaan myös uusien indikaattoreiden kehittämistä. Mittareiden lähtötietoina käytetään valtakunnallisia tilasto- ja rekisteriaineistoja. Pääosa tietolähteistä on paikkatietomuotoisia.

Alueidenkäytön ja kulttuuriympäristön ehdotetut mittarit on koottu seitsemän aihepiirin alle. Teemoja ovat: rakentaminen ja infrastruktuuri, taajamien maankäyttö ja asutus, arkimatkat ja saavutettavuus, kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne, ilmastonmuutos alueidenkäytössä, kulttuuriympäristö sekä luonnonympäristö ja luonnonvarojen kestävä käyttö.

Raportti maakuntien alueidenkäytön ja kulttuuriympäristön mittareista

Lisätietoja:

Erikoistutkija Antti Rehunen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Vanhempi tutkija Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 3.12.2019 klo 14.09, päivitetty 4.12.2019 klo 15.27