Tietoa elinympäristöstä

Elinympäristön seurannan ja tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa elinympäristön ja sen osa-alueiden tilasta, muutoksista ja alueellisista eroista. Aihepiirejä ovat

  • elämisen laatuun ja elinolosuhteisiin vaikuttavat tekijät
  • asuin- ja elinympäristön kokeminen käyttäjän näkökulmasta
  • eri ilmiöiden väliset syy-yhteydet
  • eri toimenpiteiden vaikutukset elinympäristön tilaan

Tietoa elinympäristöstä tarvitaan kansalaisten, viranomaisten ja päätöksentekijöiden käyttöön. Tietojen perusteella voidaan ennakoida elinympäristön tulevaa kehitystä ja suunnata toimenpiteitä elinympäristön tilan parantamiseksi.

Kyläjyhlat Käpylässä

Päivi Tahvanainen, YHA-kuvapankki

Ympäristöhallinto seuraa elinympäristön tilaa

Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö velvoittaa ympäristöhallintoa rakennetun ympäristön tilan ja kehityksen seurantaan. Elinympäristön seuranta on osa rakennetun ympäristön seurantaa.

Vuonna 2002 julkaistu Elinympäristön seurantatyöryhmän loppuraportti sisältää elinympäristön kuvausmallin ja ehdotuksen seurantaindikaattoreiksi. Seurantaa toteutetaan Elinympäristön tietopalvelu Liiterin avulla, johon on koottu rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia valtakunnallisia paikka- ja tilastotietoja. Liiterissä on hyödynnetty elinympäristön kuvausmallia sekä seurannassa kehitettyjä elinympäristöä kuvaavia indikaattoreita. Liiterin tietosisältöä ylläpidetään Suomen ympäristökeskuksessa.

Asuinympäristöjen laatu

Asuinympäristöjen tilaa on seurattu erillisin otostutkimuksin. Asukasbarometri on noin kuuden vuoden välein tehtävä haastattelututkimus kaupunkimaisten asuinympäristöjen laadusta.

Lähiöiden seuranta on koskenut muun muassa asuntokannan rakenteeseen, asumistasoon, väestön demografisiin ja sosioekonomisiin ominaisuuksiin sekä julkisten ja yksityisten palveluiden kehitykseen liittyviä muuttujia.

 

Lisätietoja

Yliarkkitehti Minna Perähuhta, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 050 572 6354, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Vanhempi tutkija Anna Strandell, Suomen ympäristökeskus, Rakennetun ympäristön yksikkö, puh. 0400 148 752 , etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 2.8.2013 klo 13.48, päivitetty 13.1.2016 klo 15.58