Valtakunnalliset inventoinnit

Valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista todetaan, että alueidenkäytössä on huolehdittava valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. Viranomaisten laatimat kulttuuriympäristöinventoinnit ovat yksi alueidenkäytön suunnittelun lähtökohdista.

Valtakunnallisten inventointien ja selvitysten kohteet sisältyvät ympäristöhallinnon paikkatietojärjestelmään, ja niitä voi käyttää esim. Karpalo-karttapalvelun kautta.

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamia inventointeja ovat:

  • Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (VAMA 2021)
     
  • Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialliset suojelualuekokonaisuudet. Sisäasiainministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto, tiedotuksia 3/1983. Inventointi on vanhentunut.  Ajantasaiset tiedot kiinteistä muinaisjäännöksistä saa Museoviraston ylläpitämästä Kulttuuriympäristön palveluikkunasta. Museovirasto on aloittanut hankkeen, jossa inventoidaan ja tarkastellaan valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita. Hankkeen arvioidaan valmistuvan vuonna 2022.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Tuija Mikkonen, puh. 0295 250 184, tuija.mikkonen@gov.fi

Julkaistu 18.8.2015 klo 15.55, päivitetty 25.3.2022 klo 7.39