Rakennusperintöavustukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset  (ELY-keskukset) myöntävät rakennusperinnön hoitoavustuksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten omistajille ja rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille. Avustuksia voi hakea korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen säilymistä tai kunnostetaan rakennuksen pihapiiriä tai muuta välitöntä ympäristöä. Hakuaika päättyy vuosittain 30. marraskuuta. Lisätietoja saa ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelusta.

Muita avustuksia rakennusperinnön hoitoon


Museoviraston entistämisavustukset

Museovirasto myöntää entistämisavustuksia kohteen omistajille rakennusperinnön suojelemisesta annetulla lailla suojeltuihin tai muuten merkittäviin kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää erityistä kulttuuri- tai rakennushistoriallista asiantuntemusta ja osaamista. Hakuaika päättyy vuosittain lokakuun lopussa.

Seurantaloavustukset

Suomen Kotiseutuliitolta voi hakea seurantalojen korjausavustusta. Avustuksilla on tarkoitus säilyttää seurantalojen kulttuurihistoriallisesti arvokasta rakennusperintöä, mahdollistaa niiden erityispiirteet säilyttävä korjaaminen ja käytettävyyttä parantavat välttämättömät muutostyöt. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti perinteisten, vakiintuneessa käytössä olevien seurantalojen välttämättömiin korjaustöihin. Avustuksen hakuaika päättyy vuosittain 30. syyskuuta.

Avustukset ympäristökasvatushankkeille

Keski-Suomen ELY-keskus myöntää avustuksia kestävää kehitystä, kulttuuriympäristöjen vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti merkittäviin hankkeisiin.

Julkaistu 26.8.2015 klo 15.10, päivitetty 28.7.2020 klo 10.50