Kulttuuriympäristöohjelmat - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle, johon kuuluvat Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keskipohjanmaan maakunnat, on laadittu vuonna 1997 maakunnat kattava yhtenäinen Vaasan läänin kulttuuriympäristöohjelma. Ohjelmassa on avattu yleispiirteisesti maakuntien maisematyyppien, rakentamisen ja asutushistorian erityispiirteitä sekä hahmoteltu työnkuvaus- ja arviointimenetelmiä kuntakohtaisten kulttuuriympäristöohjelmien laatimiselle. Ohjelmaa on täydennetty vuonna 2003 julkaistulla Etelä-Pohjanmaan kulttuuriympäristöohjelmalla ”Lakiaa ja komiaa – kohti kulttuuriympäristön uusia arvoja”, jossa maakuntatasolla on tarkemmin analysoitu kulttuurimaisemaa osana kuntien paikallisidentiteettiä sekä miten se tulee huomioida ympäristön hoidossa ja maankäytön suunnittelussa. Kulttuuriympäristöohjelmaan on myös koottu toimenpiteet ja toimijat, joiden avulla ohjelman tavoitteet on mahdollista saavuttaa.

Kulttuuriympäristöohjelmatyö on viime vuosina painottunut kuntatasolle, missä ohjelmien pääpaino on ollut paikallisen kulttuuriympäristötietoisuuden lisääminen ja sen mieltäminen osaksi ihmisen elävää arkiympäristöä. Ohjelmissa korostuu alueellisen yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kesken, korjausrakentamisen ja kulttuuriympäristön hoidon edistäminen sekä paikallishistorian pedagoginen merkitys koulu- ja opetustoiminnassa. Viime EAKR-ohjelmakaudella ohjelmatyötä on voitu kunnissa toteuttaa osin EU tukien turvin.

Kunnallisia ja seutukunnalliset kulttuuriympäristöohjelmia sekä inventointeja

Kulttuuriympäristön hoidon hallinto

Narpesgardar_pohjanmaa
 
Julkaistu 9.6.2014 klo 15.11, päivitetty 16.5.2019 klo 11.04