Kulttuuriympäristön hoidon keinot

Kulttuuriympäristön tulevaisuuden turvaaminen on yhteinen tehtävä. Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu perustuslain (731/1999) mukaan kaikille. Julkisen vallan tehtävänä on turvata jokaiselle oikeus terveelliseen elinympäristöön sekä huolehtia siitä, että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa omaa ympäristöään koskevaan päätöksentekoon.

Lisäämällä asiantuntemusta sekä huolehtimalla kulttuuriympäristön hoidosta ja käytöstä varmistetaan, että arvokkaat kohteet säilyvät tulevillekin sukupolville.

Inkoon Fagervik
Jouko Lehmuskallio, YHA Kuvapankki

Käyttö, ylläpito ja hoito

Kulttuuriympäristön säilyminen vaatii aktiivisuutta ja jatkuvaa hoitoa. Haasteita kulttuuriympäristön säilymiselle asettavat muun muassa yhteiskunnan rakennemuutokset. Samalla kun kasvukeskuksissa hävitetään vanhaa uuden tieltä, rapistuvat tyhjilleen jääneet tilat ja alueet toisaalla.

Vastuu rakennusten ja ympäristön ylläpidosta on niiden omistajilla.  Hyvä hoito ja ajoissa toteutetut toimenpiteet takaavat kulttuuriympäristön arvon säilymisen. Remontoidessa ja muutoksia tehtäessä on tärkeää huomioida kohteen erityispiirteet ja alkuperäiset rakentamistavat.

Kaavoituksessa on huomioitava kulttuuriympäristö

Kaavoitus luo perusedellytykset ympäristön rakentumiselle ja hoidolle. Sen yhteydessä määritetään alueiden käyttötarkoitus, rakentamisen määrä ja sijainti sekä asetetaan ympäristön laatua ja ominaisuuksia koskevat, rakentamisen myötä konkretisoituvat tavoitteet.

Kaavoituksen yhteydessä sovitetaan yhteen kulttuuriympäristöä koskevia tavoitteita muiden tavoitteiden kanssa. Samalla kuntalaisilla ja yhteisöillä on mahdollisuus vaikuttaa lähialueidensa kehitykseen ja kulttuuriympäristön huomioimiseen suunnittelussa.

Asemakaavoitus voi luoda hyvät edellytykset kulttuuriympäristön hoidolle silloin, kun olemassa oleva ympäristö ja rakennuskanta on otettu kaavan lähtökohdaksi.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuva suojelu eli ns. kaavasuojelu on yleisin tapa suojella rakennuksia ja määritellä ympäristönsuojeluun liittyviä tavoitteita.  Tiedot asema- ja yleiskaavoissa suojelluista kohteista saa kyseisen kunnan kaavoitusviranomaiselta.

Lainsäädäntö

Tietoa kulttuuriympäristöä koskevista laeista löytyy ympäristöministeriön verkkosivuilta:

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Tuija Mikkonen, puh. 0295 250 184, tuija.mikkonen@gov.fi

Erityisasiantuntija Reko Korhonen, puh. 0295 250 018, reko.korhonen@gov.fi

Julkaistu 21.8.2015 klo 13.11, päivitetty 25.3.2022 klo 7.30