Kulttuuriympäristön hoidon hallinto

Kunnat

Kunnilla on keskeinen rooli kulttuuriympäristön hoidossa. Ne vastaavat muun muassa alueensa maankäytön suunnittelusta, rakentamisen ja rakennusten purkamisen valvonnasta, maisemaluvista, kulttuuri- ja koulutoimesta sekä omistavat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.

Ympäristöhallinto

Ympäristöministeriön tehtävänä on muun muassa

  • maisemaa ja rakennusperintöä koskevan lainsäädännön kehittäminen
  • kulttuuriympäristön tilan seuranta
  • rakennusperinnön, perinnebiotooppien ja maiseman hoidon taloudellinen tukeminen sekä informaatio-ohjaus

Ministeriön rakennetun ympäristön osasto ohjaa kaavoitusta ja hoitaa maankäyttö- ja rakennuslakiin, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sekä rakennusperinnön suojelemisesta annettuun lakiin liittyviä asioita. Lisäksi ministeriö antaa rakentamista koskevia asetuksia ja viranomaisohjeita sekä vastaa maisemanhoitoon liittyvistä asioista ja kansallisista kaupunkipuistoista.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ohjaavat oman alueensa kaavoitusta sekä soveltavat lakia rakennusperinnön suojelemisesta.

Muita toimijoita

Senaatti-kiinteistöt ja Metsähallitus hallinnoivat valtion kiinteistöomaisuutta. Niillä on hoidossaan merkittävä määrä rakennusperintöä, perinnebiotooppeja, muinaisjäännöksiä ja kulttuurimaisemia.

Museovirasto on rakennusperintöä, muinaisjäännöksiä ja kulttuurimaisemaa koskevien asioiden valtakunnallinen asiantuntijaviranomainen.

Maakuntamuseot ovat kunnallisia museoita, jotka yhteistyössä Museoviraston kanssa hoitavat kulttuuriperinnön asiantuntijatehtäviä omalla alueellaan.

Maakuntien liitot vastaavat alueiden kehittämisestä ja maakuntakaavoituksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa museolaitosta ja kulttuuriperintöä koskevista asioista.

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja kehittää maatilatalouteen, muuhun maaseudun elinkeinotoimintaan ja asumiseen liittyvää rakentamista sekä maaseudun rakennettua ympäristöä. Se vastaa myös perinnebiotooppien hoitoon annettavista ympäristötuista.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Tuija Mikkonen, puh. 0295 250 184, etunimi.sukunimi@ym.fi

Hallitussihteeri Matleena Haapala , puh. 0295 250 332, etunimi.sukunimi@ym.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Alueelliset kulttuuriympäristön työryhmät - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomen ja Satakunnan kulttuuriympäristötyöryhmiin eli KULTU-ryhmiin kuuluu edustajia alueellisista viranomaisorganisaatioista, jotka työskentelevät kulttuuriympäristön hoidon parissa. KULTU-ryhmissä ovat edustettuina Varsinais-Suomen ja Satakunnan ELY-keskukset, maakuntaliitot, Museovirasto, maakuntamuseot, Metsähallitus ja ProAgria Länsi-Suomi.  Lisäksiedustettuina ovat muutamat kunnat ja Varsinais-Suomessa myös ProAgria FHS-Suomen Talousseuran, Valonian ja Senaattikiinteistöjen edustaja. Ryhmän jäsenorganisaatiot tekevät yhteistyötä erilaisissa maankäytön suunnitteluun ja kulttuuriympäristön hoitoon liittyvissä hankkeissa.

KULTU-ryhmä toimii ensisijaisesti valmistelu-, keskustelu- ja tiedonvälitysfoorumina erilaisissa ajankohtaisissa kulttuuriympäristöön liittyvissä kysymyksissä. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat muun muassa kaavoitus, rakennussuojelu, rakennetun ympäristön hoito, maisema-alueet, perinnemaisemat ja maiseman hoito sekä arkeologisten kohteiden tutkimus ja suojelu. KULTU-ryhmät kokoontuvat vuosittain noin kuusi kertaa

Kuntien kulttuuriympäristöohjelmat

Kunnan kulttuuriympäristön hoito-ohjelmien laatiminen ja toteuttaminen antavat välttämätöntä perustietoa kuntalaisten kotiseudusta. Mikä koetaan arvokkaaksi, sitä halutaan myös hoitaa.

Kuntien kulttuuriympäristöohjelmissa välitetään tietoa paikkakunnan valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaista kohteista sekä maiseman ja rakennetun ympäristön historiasta. Ohjelmat löytyvät pääsääntöisesti kuntien verkkosivuilta.

Satakunnan kulttuuriympäristöteko -palkinnolla rohkaistaan ja innostetaan kulttuuriympäristön vaalimiseen

Kulttuuriympteko_seinalaatta_2017
Vuonna 2017 palkittiin Sepän talon kunnostus Raumalla. © Kaija Joki-Sipilä

Porin Lintutieteellinen Yhdistys palkittiin kulttuuriympäristön hoidosta 16.3.2019 yhdistyksen 60-vuotisjuhlassa: Yhdistys on ottanut Porin seudulla hoitoonsa kulttuurimaiseman ja luonnon monimuotoisuuden hoidon kannalta keskeisiä alueita.

Sepän talon kunnostus palkittiin 7.12.2017 Raumalla: Kulttuurihenkilöiden muodostama työryhmä ryhtyi rohkeasti ja ennakkoluulottomasti kunnostamaan koko 2000-luvun tyhjillään ollutta, kaunista lähes 100-vuotiasta taloa, jonka omistaa Rauman kaupunki. Työryhmälle luovutettiin Satakunnan kulttuuriympäristöteko -palkinto, joka oli laatuaan ensimmäinen.

Satakunnan kulttuuriympäristöteko -palkinto voidaan myöntää yhtä hyvin laaja-alaiselle kulttuuriympäristöhankkeelle tai vaikkapa yksittäisen rakennuksen kunnostustyölle. Olennaista on, että kyseessä on teko, joka voi toimia mallina ja esimerkkinä muille.

Julkaistu 9.7.2014 klo 9.09, päivitetty 8.4.2019 klo 9.58
Julkaistu 21.8.2015 klo 15.12, päivitetty 24.4.2019 klo 15.17