Kulttuuriympäristön hoidon hallinto

Kunnat

Kunnilla on keskeinen rooli kulttuuriympäristön hoidossa. Ne vastaavat muun muassa alueensa maankäytön suunnittelusta, rakentamisen ja rakennusten purkamisen valvonnasta, maisemaluvista, kulttuuri- ja koulutoimesta sekä omistavat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.

Ympäristöhallinto

Ympäristöministeriön tehtävänä on muun muassa

  • maisemaa ja rakennusperintöä koskevan lainsäädännön kehittäminen
  • kulttuuriympäristön tilan seuranta
  • rakennusperinnön, perinnebiotooppien ja maiseman hoidon taloudellinen tukeminen sekä informaatio-ohjaus

Ministeriön rakennetun ympäristön osasto ohjaa kaavoitusta ja hoitaa maankäyttö- ja rakennuslakiin, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sekä rakennusperinnön suojelemisesta annettuun lakiin liittyviä asioita. Lisäksi ministeriö antaa rakentamista koskevia asetuksia ja viranomaisohjeita sekä vastaa maisemanhoitoon liittyvistä asioista ja kansallisista kaupunkipuistoista.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ohjaavat oman alueensa kaavoitusta sekä soveltavat lakia rakennusperinnön suojelemisesta.

Muita toimijoita

Senaatti-kiinteistöt ja Metsähallitus hallinnoivat valtion kiinteistöomaisuutta. Niillä on hoidossaan merkittävä määrä rakennusperintöä, perinnebiotooppeja, muinaisjäännöksiä ja kulttuurimaisemia.

Museovirasto on rakennusperintöä, muinaisjäännöksiä ja kulttuurimaisemaa koskevien asioiden valtakunnallinen asiantuntijaviranomainen.

Maakuntamuseot ovat kunnallisia museoita, jotka yhteistyössä Museoviraston kanssa hoitavat kulttuuriperinnön asiantuntijatehtäviä omalla alueellaan.

Maakuntien liitot vastaavat alueiden kehittämisestä ja maakuntakaavoituksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa museolaitosta ja kulttuuriperintöä koskevista asioista.

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja kehittää maatilatalouteen, muuhun maaseudun elinkeinotoimintaan ja asumiseen liittyvää rakentamista sekä maaseudun rakennettua ympäristöä. Se vastaa myös perinnebiotooppien hoitoon annettavista ympäristötuista.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Tuija Mikkonen, puh. 0295 250 184, tuija.mikkonen@gov.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Alueelliset kulttuuriympäristön toimintaryhmät - Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaalla toimii Pohjois-Pohjanmaa kulttuuriympäristötoimikunta, jossa viranomaiset ja oppilaitokset tekevät yhteistyötä kulttuuriympäristön säilyttämisessä ja hoidossa. Kulttuuriympäristö-toimikunnan tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja parantaa tiedonkulkua eri toimijoiden välillä.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristötoimikunnassa mukana olevat organisaatiot: 

- Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Pohjois-Pohjanmaan museo
- Pohjois-Pohjanmaan liitto
- Metsähallitus
- Oulun yliopisto
- Oulun seudun ammattiopisto / Pikisaaren yksikkö

Käsiteltäviä aihepiirejä ovat maankäytön suunnittelu, rakennussuojelu, rakennetun ympäristön hoito ja jossain määrin myös maisema-alueet, perinnemaisemat ja maiseman hoito sekä muinaismuistojen tutkimus ja suojelu.  Maisemaan liittyviä asioita varten on perustettu erillinen Pohjois-Pohjanmaan liiton johtama Pohjois-Pohjanmaan maisematoimikunta. 

Toiminta

Oulun läänin rakennussuojelutoimikunta perustettiin vuonna 1990 vaalimaan alueen rakennuskulttuuria.  Vuonna 1995 toimikunnan nimi muuttui Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristötoimikunnaksi.  Toiminta perustuu kokouksiin, joissa käsitellään ajankohtaisia kulttuuriympäristökokonaisuuteen kuuluvia asioita.

Viisikantapalkinto

Pohjois-Pohjanmaa kulttuuriympäristötoimikunta pyrkii nostamaan esiin rakennetun ympäristön hoidon hyviä esimerkkejä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun rakennussuojelupalkinnon avulla. Rakennussuojelupalkintoa myönnetään alkuperäisessä asussa säilytetylle rakennukselle tai pihapiirille, esimerkilliselle restauroinnille tai ympäristön hoidolle tai korjaustyölle. Palkinto jaetaan joka vuosi yhdelle tai useammalle yksityiselle tai yhteisökohteelle.

Viisikantapalkinto
 

Viisikanta-palkintoa on myönnetty yksityiselle tai yhteisölle arvokkaasta rakennussuojelutyöstä vuodesta 1990 alkaen. Aiemmin palkinto myönnettiin Oulun läänin rakennussuojelupalkintona. Palkintoon kuuluu kunniakirja ja mitali, jonka on kustantanut ja valmistanut Rautaruukki Oy. Suomessa viisikanta on yhtäjaksoisesti, piirrintä nostamatta tehty 5-kärkinen tähti, vanha taikamerkki, joka oli tarkoitettu suojaamaan rakennuksia, käyttöesineitä ja ruoka-astioita henkivoimia, noitia ja pahaa silmää vastaan.

Lisätietoja

Pohjois-Pohjanmaa kulttuuriympäristötoimikunta, puheenjohtaja, Touko Linjama, Pohjois-Pohjanmaa ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus,  p. 0295 038 000 (vaihde)
Pohjois-Pohjanmaa kulttuuriympäristötoimikunta, sihteeri, Juhani Turpeinen, Pohjois-Pohjanmaa museo, etunimi.sukunimi@ouka.fi,  p. 050 3166 497 (toimisto)

Julkaisuja

Viisikanta – hyvää rakennussuojelua. Toim. Britta Passoja. Kirjoittajat: Pasi Kovalainen, Britta Passoja, Juhani Turpeinen. Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristötoimikunta, Rakennustieto Oy 2008. Graafinen suunnittelu ja valokuvaus Raimo Ahonen. 168 s. 42 €. ISBN 978-951-682-899-5.

 

Julkaistu 11.4.2014 klo 10.21, päivitetty 2.7.2019 klo 8.59
Julkaistu 21.8.2015 klo 15.12, päivitetty 25.3.2022 klo 7.42