Kulttuuriympäristön hoidon hallinto

Kunnat

Kunnilla on keskeinen rooli kulttuuriympäristön hoidossa. Ne vastaavat muun muassa alueensa maankäytön suunnittelusta, rakentamisen ja rakennusten purkamisen valvonnasta, maisemaluvista, kulttuuri- ja koulutoimesta sekä omistavat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.

Ympäristöhallinto

Ympäristöministeriön tehtävänä on muun muassa

  • maisemaa ja rakennusperintöä koskevan lainsäädännön kehittäminen
  • kulttuuriympäristön tilan seuranta
  • rakennusperinnön, perinnebiotooppien ja maiseman hoidon taloudellinen tukeminen sekä informaatio-ohjaus

Ministeriön rakennetun ympäristön osasto ohjaa kaavoitusta ja hoitaa maankäyttö- ja rakennuslakiin, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sekä rakennusperinnön suojelemisesta annettuun lakiin liittyviä asioita. Lisäksi ministeriö antaa rakentamista koskevia asetuksia ja viranomaisohjeita sekä vastaa maisemanhoitoon liittyvistä asioista ja kansallisista kaupunkipuistoista.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ohjaavat oman alueensa kaavoitusta sekä soveltavat lakia rakennusperinnön suojelemisesta.

Muita toimijoita

Senaatti-kiinteistöt ja Metsähallitus hallinnoivat valtion kiinteistöomaisuutta. Niillä on hoidossaan merkittävä määrä rakennusperintöä, perinnebiotooppeja, muinaisjäännöksiä ja kulttuurimaisemia.

Museovirasto on rakennusperintöä, muinaisjäännöksiä ja kulttuurimaisemaa koskevien asioiden valtakunnallinen asiantuntijaviranomainen.

Maakuntamuseot ovat kunnallisia museoita, jotka yhteistyössä Museoviraston kanssa hoitavat kulttuuriperinnön asiantuntijatehtäviä omalla alueellaan.

Maakuntien liitot vastaavat alueiden kehittämisestä ja maakuntakaavoituksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa museolaitosta ja kulttuuriperintöä koskevista asioista.

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja kehittää maatilatalouteen, muuhun maaseudun elinkeinotoimintaan ja asumiseen liittyvää rakentamista sekä maaseudun rakennettua ympäristöä. Se vastaa myös perinnebiotooppien hoitoon annettavista ympäristötuista.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Tuija Mikkonen, puh. 0295 250 184, tuija.mikkonen@gov.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Alueelliset kulttuuriympäristön toimintaryhmät - Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalassa on aikaisemmin toiminut kulttuuriympäristötyöryhmä, mutta 2010-luvun alussa sen toiminta hiipui. Vuonna 2018 maakuntaan perustettiin ELY:n johdolla kaksi työryhmää: virkamiesvetoinen pienempi ja parinkymmenen toimijan suurempi ryhmä. Ensin mainitun tehtävänä on edistää Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöasioissa toimivien virkamiesten työtä ja käsitellä kulttuuriympäristöä koskevia ajankohtaisia asioita. Suuremman työryhmän luonne on keskusteleva, tietoa jakava ja yhteyksiä luova. Suurempaan työryhmään kuuluu jäseniä muun muassa kolmannelta sektorilta, paikallismuseoista ja yliopistosta.

Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristön uutiskirjeet

Pohjois-Karjalan ELY-keskus julkaisee kaksi kertaa vuodessa maakunnan kulttuuriympäristöjä käsittelevän uutiskirjeen (pdf).

Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöohjelma

Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöohjelma 2021 - 2027 julkaistiin 22.3.2021. Ohjelma on ladattavissa doria.fi -palvelusta.

Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöohjelma 2021-2027 (kansi)
Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöohjelma 2021-2027 (kansi)
Julkaistu 2.5.2014 klo 8.08, päivitetty 23.3.2021 klo 9.50
Julkaistu 21.8.2015 klo 15.12, päivitetty 25.3.2022 klo 7.42