Hyppää sisältöön

Kulttuuriympäristön hoidon hallinto

Kunnat

Kunnilla on keskeinen rooli kulttuuriympäristön hoidossa. Ne vastaavat muun muassa alueensa maankäytön suunnittelusta, rakentamisen ja rakennusten purkamisen valvonnasta, maisemaluvista, kulttuuri- ja koulutoimesta sekä omistavat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.

Ympäristöhallinto

Ympäristöministeriön tehtävänä on muun muassa

  • maisemaa ja rakennusperintöä koskevan lainsäädännön kehittäminen
  • kulttuuriympäristön tilan seuranta
  • rakennusperinnön, perinnebiotooppien ja maiseman hoidon taloudellinen tukeminen sekä informaatio-ohjaus

Ministeriön rakennetun ympäristön osasto ohjaa kaavoitusta ja hoitaa maankäyttö- ja rakennuslakiin, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sekä rakennusperinnön suojelemisesta annettuun lakiin liittyviä asioita. Lisäksi ministeriö antaa rakentamista koskevia asetuksia ja viranomaisohjeita sekä vastaa maisemanhoitoon liittyvistä asioista ja kansallisista kaupunkipuistoista.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ohjaavat oman alueensa kaavoitusta sekä soveltavat lakia rakennusperinnön suojelemisesta.

Muita toimijoita

Senaatti-kiinteistöt ja Metsähallitus hallinnoivat valtion kiinteistöomaisuutta. Niillä on hoidossaan merkittävä määrä rakennusperintöä, perinnebiotooppeja, muinaisjäännöksiä ja kulttuurimaisemia.

Museovirasto on rakennusperintöä, muinaisjäännöksiä ja kulttuurimaisemaa koskevien asioiden valtakunnallinen asiantuntijaviranomainen.

Maakuntamuseot ovat kunnallisia museoita, jotka yhteistyössä Museoviraston kanssa hoitavat kulttuuriperinnön asiantuntijatehtäviä omalla alueellaan.

Maakuntien liitot vastaavat alueiden kehittämisestä ja maakuntakaavoituksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa museolaitosta ja kulttuuriperintöä koskevista asioista.

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja kehittää maatilatalouteen, muuhun maaseudun elinkeinotoimintaan ja asumiseen liittyvää rakentamista sekä maaseudun rakennettua ympäristöä. Se vastaa myös perinnebiotooppien hoitoon annettavista ympäristötuista.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Tuija Mikkonen, puh. 0295 250 184, etunimi.sukunimi@ym.fi

Hallitussihteeri Matleena Haapala , puh. 0295 250 332, etunimi.sukunimi@ym.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Alueelliset kulttuuriympäristön toimintaryhmät – Keski-Suomi

Keski-Suomessa toimii Maakunnan kulttuuriympäristöryhmä (MAKU), jossa eri tahot puhaltavat yhteen hiileen huolehtiakseen kulttuuriympäristön arvojen säilymisestä ja hoidon tason parantamisesta Keski-Suomessa. MAKU-ryhmän tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua eri toimijoiden välillä. Ryhmään on nimetty edustajat Keski-Suomen ELY-keskuksesta, Keski-Suomen liitosta, Keski-Suomen museosta, Jyväskylän yliopistosta (KUOMA, KUMU), Metsähallituksesta, Suomen Metsäkeskuksesta, Keski-Suomen kylät ry:stä, Pro Agria Keski-Suomi, Maa- ja kotitalousnaisista, Maanmittauslaitoksesta, Keski-Suomen Yrittäjistä ja Lapuan hiippakunnasta.

Maku-ryhmä

MAKU 3/17-kokous Korpilahdella. Yrittäjä Armi Unga esittelee Tähtiniemen huvilaa MAKU-ryhmälle.

MAKU-ryhmä on toiminut aktiivisesti jo kahdenkymmenen vuoden ajan, vuodesta 2000 lähtien.

MAKU-ryhmä on sitoutunut toteuttamaan valtakunnallista kulttuuriympäristöstrategiaa 2014-2020 ja sen toimeenpanosuunnitelmaa. Kulttuuriympäristöstrategian tavoitteena on, että ihmiset arvostavat lähiympäristöään ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi. Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia. Sillä on tärkeä merkitys elinkeinojen kehittämisessä ja viihtyisän asuinympäristön luomisessa.

Vuonna 2017 MAKU-ryhmä teki kulttuuriympäristösitoumuksen, jossa luvataan nostaa esille kulttuuriympäristöonnistujia. Positiivisilla esimerkeillä ja niistä aktiivisesti viestimällä halutaan kannustaa kulttuuriympäristöjen vetovoimaisuuden huomioimiseen ja hyvään hoitoon.

KEKE_tunnus
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKU-ryhmän joka toinen vuosi jakama Keski-Suomen kulttuuriympäristöpalkinto toteuttaa osaltaan kulttuuriympäristösitoumusta. Palkinnolla MAKU haluaa nostaa esiin kulttuuriympäristön hoidon hyviä esimerkkejä, puurtajia ja osaajia.

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi lisää yleistä tietoisuutta kulttuuriperinnöstä ja sen merkityksestä sekä kansallisella, alueellisella ja paikallisella että eurooppalaisella tasolla. Se tarjoaa mahdollisuuden mm. hyvien käytäntöjen levittämiseen, periaatekeskustelujen virittämiseen sekä tutkimus- ja innovointitoiminnan edistämiseen. Vuoden toteuttamiseen voivat osallistua kaikki halukkaat: kulttuuriperinnöstä kiinnostuneet, kulttuuriperinnön ammattilaiset ja harrastajat, kansalaisjärjestöt, alueelliset ja paikalliset toimijat sekä jäsenvaltiot.

EYCH2018_Logos_Yellow-FI-300
 

 

 

 

 

 

 

 

MAKU-ryhmä osallistui kulttuuriperintövuoden ohjelmaan Kulttuuriympäristön onnistujat –juttusarjalla.

Kulttuuriymparistomme.fi-palvelussa syksyn 2018 aikana julkaistu juttusarja tuotettiin yhdessä Kulttuuriympäristömme.fi-toimituskunnan kanssa.

Positiivisista esimerkeistä kertomalla MAKU-ryhmä haluaa kannustaa oman ympäristön vetovoimaisuuden huomioimiseen ja kulttuuriympäristön hyvään hoitoon. Samalla haluamme haastaa myös muita alueellisia kulttuuriympäristön yhteistyöryhmiä jakamaan omia tarinoitaan kulttuuriympäristön onnistujista ja -onnistumisista.

 

Ryhmän toiminnan perustana on vuosittain laadittava toimintasuunnitelma ja teemakokoukset. Toimintansa painopisteiksi MAKU-ryhmä on määritellyt seuraavat teemat: Kulttuuriympäristökasvatus/ ympäristötietoisuus;  Kulttuuriympäristö kokonaisuudeksi; Unesco-kohteet ja kansainvälisen toiminnan korostaminen; Yhteistyön ja kansalaistoiminnan lisääminen; Kulttuuriympäristöt ja elinkeinotoiminta

MAKU-ryhmä on toiminut Keski-Suomen maakuntakaavan sekä Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen kulttuuriympäristöteeman asiantuntijaryhmänä. Ryhmän toiminnan tärkeänä ohjenuorana on ollut MAKU-ryhmän tuottama Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelma 2005-2015

Lisätietoja:

MAKU-ryhmän puheenjohtaja, museotoimenjohtaja Heli-Maija Voutilainen, Jyväskylän kaupungin museopalvelut, etunimi.sukunimi@jkl.fi, p. 014 266 0000 (vaihde)

MAKU-ryhmän sihteeri, ylitarkastaja Liisa Horppila-Jämsä, Keski-Suomen ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus, p. 0295 024 500 (vaihde)

Julkaistu 17.4.2014 klo 11.04, päivitetty 2.2.2021 klo 14.12
Julkaistu 21.8.2015 klo 15.12, päivitetty 24.4.2019 klo 15.17