Hyppää sisältöön

Kulttuuriympäristön hoidon hallinto

Kunnat

Kunnilla on keskeinen rooli kulttuuriympäristön hoidossa. Ne vastaavat muun muassa alueensa maankäytön suunnittelusta, rakentamisen ja rakennusten purkamisen valvonnasta, maisemaluvista, kulttuuri- ja koulutoimesta sekä omistavat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.

Ympäristöhallinto

Ympäristöministeriön tehtävänä on muun muassa

  • maisemaa ja rakennusperintöä koskevan lainsäädännön kehittäminen
  • kulttuuriympäristön tilan seuranta
  • rakennusperinnön, perinnebiotooppien ja maiseman hoidon taloudellinen tukeminen sekä informaatio-ohjaus

Ministeriön rakennetun ympäristön osasto ohjaa kaavoitusta ja hoitaa maankäyttö- ja rakennuslakiin, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sekä rakennusperinnön suojelemisesta annettuun lakiin liittyviä asioita. Lisäksi ministeriö antaa rakentamista koskevia asetuksia ja viranomaisohjeita sekä vastaa maisemanhoitoon liittyvistä asioista ja kansallisista kaupunkipuistoista.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ohjaavat oman alueensa kaavoitusta sekä soveltavat lakia rakennusperinnön suojelemisesta.

Muita toimijoita

Senaatti-kiinteistöt ja Metsähallitus hallinnoivat valtion kiinteistöomaisuutta. Niillä on hoidossaan merkittävä määrä rakennusperintöä, perinnebiotooppeja, muinaisjäännöksiä ja kulttuurimaisemia.

Museovirasto on rakennusperintöä, muinaisjäännöksiä ja kulttuurimaisemaa koskevien asioiden valtakunnallinen asiantuntijaviranomainen.

Maakuntamuseot ovat kunnallisia museoita, jotka yhteistyössä Museoviraston kanssa hoitavat kulttuuriperinnön asiantuntijatehtäviä omalla alueellaan.

Maakuntien liitot vastaavat alueiden kehittämisestä ja maakuntakaavoituksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa museolaitosta ja kulttuuriperintöä koskevista asioista.

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja kehittää maatilatalouteen, muuhun maaseudun elinkeinotoimintaan ja asumiseen liittyvää rakentamista sekä maaseudun rakennettua ympäristöä. Se vastaa myös perinnebiotooppien hoitoon annettavista ympäristötuista.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Tuija Mikkonen, puh. 0295 250 184, etunimi.sukunimi@ym.fi

Hallitussihteeri Matleena Haapala , puh. 0295 250 332, etunimi.sukunimi@ym.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Alueelliset kulttuuriympäristön toimintaryhmät-Etelä-Savo

Etelä-Savossa toimii maakunnan kulttuuriympäristöryhmä, jossa eri tahot pohtivat kulttuuriympäristön hoitoa ja kehittämistä yhdessä huolehtiakseen kulttuuriympäristön arvojen säilymisestä ja hoidon tason parantamisesta maakunnassa. Työryhmän tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja tiedonkulkua eri toimijoiden välillä.  Työryhmässä ovat edustettuna Etelä-Savon ELY- keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Savonlinnan maakuntamuseo, Metsähallitus, Museovirasto, Maa- ja kotitalousnaiset sekä Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen kaupungit.

Käsiteltäviä aihepiirejä ovat muun muassa kulttuuriympäristö maankäytön suunnittelussa, rakennussuojelu, rakennetun ympäristön hoito, maisema-alueet, perinnemaisemat ja maiseman hoito sekä muinaismuistojen tutkimus ja suojelu.

Yhteistyötä vuodesta 1990 lähtien

Kulttuuriympäristöryhmä on toiminut hyvin aktiivisesti vuodesta 1990 lähtien. Työryhmän tehtävänä oli aluksi rakennussuojelun edistäminen ja alueellisen rakennusperinnön hoito-ohjelmaan laatiminen.

Työryhmä on toiminut Etelä-Savon seutukaavan ja maakuntakaavan kulttuuriympäristöteeman valmistelua ohjanneena asiantuntijaryhmänä ja maakunnallisten inventointihankkeiden ohjausryhmänä. Työryhmä on lisäksi tuottanut vuosina 1994, 1997 ja 2009 valmistuneet Mikkelin läänin ja Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelmat sekä sitoutunut toteuttamaan niitä käytännössä. Uusin kulttuuriympäristöstrategia 2016 - 2020 valmistui vuonna 2016.

Työryhmä käsittelee kokouksissaan kaikkien viiden kulttuuriympäristökokonaisuuteen kuuluvan osa-alueen kehittämistä: rakennettua kulttuuriympäristöä, kulttuurimaisemia, perinnemaisemia, muinaisjäännöksiä ja niiden näkymätöntä kulttuuriperintöä.

Etelä-Savon kulttuuriperintötietokanta kuntoon –hanke

Kulttuuriympäristöryhmä ohjaa kehittämishanketta, jossa Kulttuuriympäristöinventointitietokanta parannetaan tekniikaltaan ja sisällöltään nykyajan ja monipuolisen käyttäjäkunnan tarpeita vastaavaksi. Uusittu tietokanta ja sen julkinen osio valmistuvat alkuvuodesta 2015. Hanketta ohjaavat, maakuntaliitto, maakuntamuseo ja ELY-keskus, jotka myös ylläpitävät yhdessä inventointitietokantaa.

Kulttuuriympäristöpalkinto

Kulttuuriympäristötyöryhmä palkitsee vuonna 2020 innostavan esimerkin eteläsavolaisen rakennetun kulttuuriympäristön hyväksi tehdystä työstä. Palkittava kohde voi olla esimerkiksi rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvä kunnostustyö, merkittävä ylläpitojatkumo tai rakennetun kulttuuriympäristön säilymistä muutoin edistävä projekti. Palkinto myönnetään jatkossa parillisina vuosina.

Etelä-Savon kulttuuriympäristöpalkinto

Linkkejä kulttuuriympäristö aiheisiin julkaisuihin

Organisaatioita

Lisätietoja

Etelä-Savon kulttuuriympäristöryhmän puheenjohtaja, yksikön päällikkö Eero Korhonen, Etelä-Savon ELY- keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 029 502 4000 (vaihde)
Kulttuuriympäristöasiantuntija Laura Hesso, Etelä-Savon ELY-keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi,  p. 029 502 4000 (vaihde)

 

Julkaistu 14.8.2014 klo 14.07, päivitetty 15.10.2020 klo 12.49
Julkaistu 21.8.2015 klo 15.12, päivitetty 24.4.2019 klo 15.17