Kulttuuriympäristön hoidon hallinto

Kunnat

Kunnilla on keskeinen rooli kulttuuriympäristön hoidossa. Ne vastaavat muun muassa alueensa maankäytön suunnittelusta, rakentamisen ja rakennusten purkamisen valvonnasta, maisemaluvista, kulttuuri- ja koulutoimesta sekä omistavat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.

Ympäristöhallinto

Ympäristöministeriön tehtävänä on muun muassa

  • maisemaa ja rakennusperintöä koskevan lainsäädännön kehittäminen
  • kulttuuriympäristön tilan seuranta
  • rakennusperinnön, perinnebiotooppien ja maiseman hoidon taloudellinen tukeminen sekä informaatio-ohjaus

Ministeriön rakennetun ympäristön osasto ohjaa kaavoitusta ja hoitaa maankäyttö- ja rakennuslakiin, valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin sekä rakennusperinnön suojelemisesta annettuun lakiin liittyviä asioita. Lisäksi ministeriö antaa rakentamista koskevia asetuksia ja viranomaisohjeita sekä vastaa maisemanhoitoon liittyvistä asioista ja kansallisista kaupunkipuistoista.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ohjaavat oman alueensa kaavoitusta sekä soveltavat lakia rakennusperinnön suojelemisesta.

Muita toimijoita

Senaatti-kiinteistöt ja Metsähallitus hallinnoivat valtion kiinteistöomaisuutta. Niillä on hoidossaan merkittävä määrä rakennusperintöä, perinnebiotooppeja, muinaisjäännöksiä ja kulttuurimaisemia.

Museovirasto on rakennusperintöä, muinaisjäännöksiä ja kulttuurimaisemaa koskevien asioiden valtakunnallinen asiantuntijaviranomainen.

Maakuntamuseot ovat kunnallisia museoita, jotka yhteistyössä Museoviraston kanssa hoitavat kulttuuriperinnön asiantuntijatehtäviä omalla alueellaan.

Maakuntien liitot vastaavat alueiden kehittämisestä ja maakuntakaavoituksesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa museolaitosta ja kulttuuriperintöä koskevista asioista.

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja kehittää maatilatalouteen, muuhun maaseudun elinkeinotoimintaan ja asumiseen liittyvää rakentamista sekä maaseudun rakennettua ympäristöä. Se vastaa myös perinnebiotooppien hoitoon annettavista ympäristötuista.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Tuija Mikkonen, puh. 0295 250 184, etunimi.sukunimi@ym.fi

Hallitussihteeri Matleena Haapala , puh. 0295 250 332, etunimi.sukunimi@ym.fi

Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

Alueelliset kulttuuriympäristön toimintaryhmät - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

ruutuikkuna
 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella kulttuuriympäristöhoidon yhteistyöstä vastaa vuonna 2010 perustettu Kulttuuriympäristön hoidon yhteistoimintaryhmä. Ryhmään kuuluu edustajia kaikista alueellisista viranomaisorganisaatioista, jotka työskentelevät kulttuuriympäristön hoidon parissa. Näitä ovat ELY-keskuksen eri vastuualueet, alueen maakuntaliitot, Museovirasto ja alueen maakuntamuseot. Vuonna 2015 ryhmää on laajennettu alueen suurimpien kaupunkien kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta vastaavilla viranomaisilla.

Yhteistoimintaryhmän jäsenillä on tehtäviensä osalta mahdollisuus vaikuttaa alueen kulttuuriympäristön hoitoa ja maankäyttöä koskeviin hankkeisiin ja ryhmä toimii ensisijassa valmistelu-, keskustelu- ja tiedonvälitysfoorumina erilaisissa ajankohtaisissa kulttuuriympäristön hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Ryhmässä käsiteltäviä aihepiirejä ovat muun muassa maankäytön suunnittelu, rakennussuojelu, rakennetun ympäristön hoito, maisema-alueet, perinnemaisemat ja maiseman hoito sekä muinaismuistojen tutkimus ja suojelu. Ryhmän työvaliokunta, jonka jäseninä ovat ryhmän ELY-keskusten ja maakuntamuseoiden edustajat, käsittelee vuosittain rakennusperinnön hoito avustukset.

Julkaistu 9.6.2014 klo 15.07, päivitetty 16.5.2019 klo 11.07
Julkaistu 21.8.2015 klo 15.12, päivitetty 24.4.2019 klo 15.17