Biotalouden keinoin kohti ilmastokestävyyttä

HANKE ON PÄÄTTYNYT

Biotalouden keinoin kohti ilmastokestävyyttä (BILKE) -hankkeessa selvitettiin vesistöjen haavoittuvuutta ilmastonmuutoksen myötä ja kehitettiin työkaluja ilmastokestävyyden parantamiseksi biotalouden keinoin. Hanke toimi vuosina 2015-2017. Tietoa hankkeen tuloksista ja hankeen loppuraportti Julkaisut-välilehdellä.

 • Hankkeesta voit kysyä myös: juha-pekka.triipponen @ ely-keskus.fi
Leppiojan kaksitasouoma
Elsi Kauppinen © Leppiojan kaksitasouoma, Elsi Kauppinen

Ilmastokestävät vesistöt ja työkalujen muodostaminen

Tärkeimmät ilmastonmuutoksen vaikutukset vesistöihin Varsinais-Suomessa ovat:

 • Lämpötilat nousevat erityisesti talvisin, aiheuttaen lumipeitteisyyden ja roudan huomattavaa vähentymistä (ajallisesti ja määrällisesti).
 • Sateen määrä voi mahdollisesti lievästi nousta (10–15% Varsinais-Suomessa), mutta suurempi muutos on sateiden ajoittumisessa: sateet kohdistuvat aiempaa enemmän syksyyn ja talveen.
 • Kevään aikaiset tulvat lumien sulamisesta aiheutuen harvinaistuvat.
 • Keväistä tulee aiempaa kuivempia, kun lumet sulavat aiemmin ja maaperä kuivuu kevään vähäsateisena aikana.

Maatalouden ollessa Lounais-Suomessa suurin vesistöjä kuormittava tekijä, priorisoitiin maatalous muiden sektoreiden ylitse jatkotyöskentelyssä. Maataloudessa ilmaston muutoksen hillitsemistä ja sopeutumista on aiemmin tarkasteltu maankäytön ja tuotannon näkökulmasta, mm. minkälaisia viljelykasveja tulee tuotantoon. Toinen näkökulma on, miten ilmastonmuutos vaikuttaa tuotantoedellytyksiin ja minkälaisia seurannaisvaikutuksia sillä on.

Maatalouden ilmastokestävyydessä keskeisiä kysymyksiä ovat tuotantoedellytykset, ympäristö ja kannattavuus, joiden varaan voidaan luoda maaseudulle uusia toimintamalleja ja menettelytapoja. Nämä voivat edistää maaseutuelinkeinojen pysyvyyttä ja tuottaisivat parhaimmillaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.  

Ilmastokestäviä työkaluja muodostettaessa hyödynnettiin asiantuntijoita ja paikallisia toimijoita. Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on tärkeää tunnistaa paikalliset resurssit, riskit, haavoittuvuudet ja arvioida eri vaihtoehtojen vaikutuksia.

Uudet ilmastokestävät työkalut

Hankkeessa tarkasteltiin seuraavia asioita mahdollisina ilmastokestävinä työkaluina:

 • maaperä
 • veden käyttö ja kastelu
 • maankuivatus
 • luonnonmukainen ojitus
 • ojitusisännöinti uutena toimintatapana maatalouden maankuivatuksen hallinnointiin
 • ojitusyhteisöjen toiminnan kehittäminen
 • kaukokartoituksen hyödyntäminen
 • tiedonvälitys ja osallistaminen 

Kaikista osioista kerättiin kokemuksia. Peruskuivatuksen toiminnan uudistaminen nousi tiiviisti esille ja tarvetta huomattiin olevan erityisesti ojitusisännöinnille.

 

Ilmastokestävä paikallistalous

Ilmastokestävä paikallistalous on sopeutumiskykyinen ja tarjoaa mahdollisuuksia uudelle ympäristöliiketoiminnalle. Ilmastokestävyyden edistäminen paikallistasolla vaatii tietoa ilmastonmuutoksen ennustettavista vaikutuksista sekä koko toimintaympäristön ottamista huomioon. Olemassa olevien toimintojen tulevaisuuden ja kasvumahdollisuuksien turvaaminen ilmaston muuttuessa luo perustan myös uudelle liiketoiminnalle ja uusille palveluille.

Paikallistalouden ilmastokestävyyden edistämisen kautta voidaan saavuttaa esim. seuraavat tavoitteet:

 • Uusien teknologisten ratkaisujen tarpeen esille tuominen
 • Uusien ympäristöteknologioiden ja ympäristöliiketoiminnan kehittyminen
 • Toimijoiden tietoisuuden lisääntyminen ilmastokestävyyden merkityksestä
 • Investointien suunnitelmallisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden parantuminen
 • Ilmastomuutoksen eri talouden sektoreihin aiheuttaman riskin väheneminen
 • Ympäristön tilan parantuminen
Julkaistu 20.8.2015 klo 13.07, päivitetty 31.5.2017 klo 11.14