Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Uutinen 16.3.2015 klo 16.13

Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa toteutetussa asuntoneuvos Raija Hynysen toimittamassa ”Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen” -julkaisussa (ympäristöministeriön raportteja 5/2015) tarkastellaan ikääntyneiden asuinympäristöjen kehittämistä heidän tarpeisiin sopiviksi.

 

Raportissa käsitellään palvelukeskuk­sia ja -alueita ja niiden toteuttamista viiden palvelukeskusesimerkin (Helsinki, Espoo, Tampere, Hämeenlinna ja Joensuu) kautta. Lisäksi arvioidaan asuinalueen kehittä­mistä laajemmaksi palvelualueeksi. Myös Tanskan palvelualuemallia ja Hollannin naa­purustomallia kuvataan, sillä ne ovat olleet suomalaisen kehittämistyön innoittajina. Raportissa käsitellään lisäksi ikäystävällisen asuinalueen piirteitä ja niiden kehittämistä ja esitellään WHO:n ikäystävällisen kaupungin kriteerejä sovellettuna asuinalueiden rakennettuun ympäristöön ja fyysiseen ympäristöön.

 

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittämisessä on keskeistä se, et­tä ikääntyvän väestön elinympäristöjä muokataan heille sopiviksi siten, että asukkaan ei toimintakyvyn mahdollisesti heikentyessä ja palvelujen tarpeen kasvaessa tarvitse välttämättä muuttaa pois omasta asunnostaan ja tutusta asuinympäristöstään. Kansainvälisesti tämä ajattelu tunnetaan nimellä Ageing in place,  paikallaan ikääntyminen/paikoillaan vanheneminen. Raportti kuvaa näkökulmia, kriteereitä ja prosesseja, joita kannattaa ottaa huomi­oon, kun paikallaan ikääntymistä tuetaan asuinaluetasolla. Näin se osaltaan edistää ikääntyneiden kotona asumisen tukemista ja palveluiden järjestämistä.