Kotoa muiden seuraan – Asuinalue- ja talokohtaisten yhteistilojen ja -toiminnan arviointi ikääntyneiden näkökulmasta

Uutinen 5.4.2016 klo 16.45

Ikääntyneiden kotona asuminen tavallisessa asunnossa on ollut tavoitteena jo pitkään. Tavoitteen toteutu­mista tukee se, että asuinalueella on yhteistiloja, joissa voidaan järjestää ikääntyneille soveltuvaa toimintaa ja tapaamisia, ja näin vahvistaa yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisen toiminnan edistäminen lisää hyvinvointia ja edistää osaltaan ikääntyneiden kotona asumista. On myös tärkeää rakentaa asuinympäristö niin, että se tukee ikääntyneen omaa elämänhallintaa ja selviytymistä.

Kotona asumista tukevat omalta osaltaan yhteisöllisyyden ja osallisuuden koke­mukset, joihin voidaan vaikuttaa tilaratkaisuilla ja yhteistoiminnalla. Yhteisöllisyy­den edistäminen asuinalueilla on osa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa, jonka mukaan kulttuuri-, virike- ja vapaaehtoistoimintaa sekä erityisesti ikäänty­neiden omaa toimintaa varten tarvitaan esteettömiä kokoontumis- ja palvelutiloja. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa toteutettiin aiheesta selvitys, jonka tekijöinä oli tutkijaryhmä, johon kuuluivat Kati Tuokkola, Jarmo Nieminen ja Tiina Konttajärvi.

Selvityksessä nousi esiin uudenlaisia ratkaisuja ja aloitteita jo vakiintuneiden ja ikääntyneiden kannalta hyvin toimivien tila- ja toimintaratkaisujen lisäksi.  Työhön, jolla asuinympäristöistä tehdään ikäystävällisiä, tarvitaan asukkaiden, kun­tapäättäjien, vanhusneuvostojen, seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja taloyhtiöiden mukana oloa. Kunnalla voi olla päävastuu, mutta muiden tahojen osallistumisella tulee olla todellista vaikutusta tehtäviin ratkaisuihin. Lisäksi tarvitaan tiedottamista ja vai­kuttamista, jotta saadaan eri toimijatahot ja ikääntyneet itse uskomaan mahdollisuuk­siin saada hyötyä sijoitetuista resursseista.

Selvitys osoitti, että on tarvetta parantaa ikääntyneiden mahdollisuuksia osallistua yhteisölliseen toimintaan asuinalueilla. Toimivia ratkaisuja on jo käytössä, mutta edellytyksiä niiden toteuttamiseen nykyistä laajemmin ja paikallisiin oloihin sovel­taen tulisi parantaa mm. seuraavilla keinoilla:

  • Toiminnan vetäjien rekrytointia tulee kehittää

  • Vuokrataloyhtiöiden tulee kannustaa yhteisöllisyyteen

  • Asuinalueiden suunnittelussa ja rakentamisessa tulee ottaa huomioon yhteisöl­lisyyttä lisäävät ratkaisut

  • Asuinaluetyötä tulee kehittää yhteistoiminnalla, vapaaehtoistyöllä ja koordi­naatiota parantamalla

  • Vapaaehtoistyön ja vertaisten roolia tulee vahvistaa

  • Etsivän toiminnan muotoja tulee kehittää

  • Saavutettavuus tulee sisällyttää suunnitteluun ja toimintaan.


Lisätietoa: