Koko Suomi ikääntyy, mutta ikääntyneiden määrän merkittävin kasvu tapahtuu taajamissa

Uutinen 19.8.2016 klo 11.18
Eläkelaisrouva
Voimakkaasti ikääntyvien alueiden löytäminen auttaa kehittämään parempia palveluja ikäihmisten palvelujen ja itsenäisen asumisen turvaamiseksi. © Janne Ulvinen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Taajamissa yli 64-vuotiaiden määrä on vuosina 2004–2014 kasvanut 219 000 asukkaalla ja haja-asutusalueella 12 500 asukkaalla. Ikääntyminen ei kuitenkaan koske vain kaupunkitaajamia, sillä kaikista ikääntyneistä noin 40 prosenttia asuu suurempien väestökeskittymien ulkopuolella. Kaupunkiseutujen taajamissa asuvista ikääntyneistä lähes 30 prosenttia asuu autovyöhykkeellä vailla kattavia joukkoliikennepalveluita.

"Suuret ikäluokat lisäävät autoriippuvaisilla alueilla asuvien ikääntyneiden määrää jatkossa, joten ikääntymiseen varautumisen kannalta merkittävää on, missä määrin suuret ikäluokat jäävät sijoilleen", ryhmäpäällikkö Ville Helminen Suomen ympäristökeskus SYKEstä arvioi. Tuleva kehitys vaikuttaa esimerkiksi palvelujen saavutettavuuteen ja järjestämiseen kunnissa sekä ikääntyneiden liikkumistarpeisiin ja siten kotona asumisen mahdollisuuksiin.

65–74-vuotiaiden määrän kasvu tulee taittumaan suuressa osassa kuntia vuoteen 2030 mennessä, kun taas kaksi vanhempaa ikäluokkaa kasvavat voimakkaasti suurten ikäluokkien edelleen ikääntyessä. Ikääntyneiden osuus väestöstä nousee suureksi varsinkin väestömäärältään pienissä Keski- ja Itä-Suomen kunnissa.

Tulokset ovat osa Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa -selvitystä, jonka ensimmäisessä vaiheessa on tarkasteltu tilasto- ja paikkatietoaineistojen avulla ikääntymisen kokonaistilannetta, ikääntyneiden asuinoloja sekä ikääntyneiden sijoittumista ja eroja alueiden, kuntien ja erilaisten aluetyyppien välillä. Ympäristöministeriön rahoittama ja Suomen ympäristökeskuksen toteuttama selvitys kokoaa tietoa ikääntymisen nykytilasta ja trendeistä sekä tulevasta kehityksestä. Hanke tukee Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013–2017 toteuttamista. Kehittämisohjelman tavoitteena on edistää kehitystä, jossa ikääntyneet voivat asua turvallisesti omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Seuraavassa vaiheessa hankkeessa tarkastellaan muun muassa ikääntyneiden keskittymiä kaupunkiseuduilla, alueiden välistä muuttoliikettä ja paikallaan ikääntymistä sekä tutkitaan tulevaisuuden palvelutarpeita. Näiden pohjalta pyritään löytämään voimakkaasti ikääntyviä alueita sekä palveluiden kehittämiseen parhaiten soveltuvia alueita ikääntyneiden itsenäisen ja turvallisen kotona asumisen tukemiseksi.

Lisätietoa

Ryhmäpäällikkö Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, ympäristöministeriö, Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017, etunimi.sukunimi@ym.fi