Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman väliarvioinnin tulokset

Uutinen 18.2.2016 klo 15.00

Valtioneuvosto teki 18.4.2013 periaatepäätöksen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta vuosille 2013–2017. Periaatepäätökseen sisältyi kirjaus, jonka mukaan kehittämisohjelman toimenpiteiden toteuttaminen vuosina 2013−2015 muodostaa ohjelman ensimmäisen vaiheen, jota väliarvioinnissa tarkastellaan. Ohjelman toimeenpanon puolivälissä ympäristöministeriö teetti ohjelman ulkoisen väliarvioinnin.

Väliarviointi käynnistettiin elokuussa 2015 ja sen tulokset valmistuivat joulukuussa ja julkistettiin ohjelman 16.12.2015 Finlandia- talolla Helsingissä järjestetyssä väliseminaarissa. Arvioinnissa tuotettiin tietoa tavoitteiden yhteiskunnallisesta relevanssista, ohjelman organisoinnin ja toimeenpanon toimivuudesta sekä alustavista tuloksista ja/tai vaikutuksista sekä esitettiin kehittämisehdotuksia ja jatkotoimenpidesuosituksia ohjelman loppukaudelle.

Väliarviointiraportti on nyt julkistettu ympäristöminsiteriön Raportteja -sarajassa.  Väliarviointiraportin ovat kirjoittaneet tutkija Juho Nyman ja johtaja Mikko Valtakari Tempo Economics Oy:stä.

Väliarvioinnin johtopäätösten mukaan ohjelma on suunnattu onnistuneesti suhteessa ohjelman valmisteluvaiheessa tunnistettuihin toimintaympäristön haasteisiin. Ohjelman toimenpiteet ovat olleet loogisia ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta onnistuneita. Tavoitteet pyritään saavuttamaan monentyyppistä vaikutusdynamiikkaa synnyttävien toimenpiteiden kautta. Kriittinen tekijä korkealle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa on resurssien riittävyys ja toimijoiden mahdollisuudet sitoutua tavoitteiden edistämiseen.

Ohjelman merkittävimmät tulokset ohjelman puolivälissä liittyvät erityisesti jälkiasennushissien rakentamisen edistämiseen olemassa olevaan asuntokantaan, asuntojen korjausavustuksen määrärahan nostamiseen ja avustuksen saamisen ehtojen höllentämiseen, tuotettuun tietoon ikääntyneiden asumisen ennakointiin ja varautumiseen liittyen ja kyseisen tiedon levittämiseen sekä uusien toimintamallien ja työvälineiden kehittämiseen.