Leena Olsbo-Rusanen: Esteettömyydellä hyvinvointia oululaisille

Leena Olsbo-Rusanen työskentelee arkkitehtinä Oulun kaupungilla. Hän on ympäristöministeriön asettaman Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 Koordinaatioryhmän jäsen. Leena Olsbo-Rusanen on laatinut yhdessä Rauni Väänänen-Sainion kanssa ympäristöministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman selvityksen tavoitteista ja toimenpiteistä, joiden avulla tuetaan ikääntyvien kotona asumista.

 
Arkkitehti Leena Olsbo-Rusanen
 


Oulun väestörakenteelle on leimallista sen nuoruus, mutta suurten ikäluokkien ikääntyminen näkyy jo tilastoissa. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa noin 1000 henkilöllä/vuosi. Ikärakenteen muuttuessa rakennetun ympäristön laadun ja esteettömyyden merkitys korostuu erityisesti. Esteetön asunto ja lähiympäristö antavat mahdollisuuden liikkua, hoitaa asioitaan itsenäisesti, harrastaa ja tavata ystäviään sekä asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Asuntotoimi ja hyvinvointipalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä erityisryhmien asumiseen, tontinluovutukseen ja yksittäisiin rakentamishankkeisiin liittyvissä kysymyksissä. Ikäihmisten hyvinvoinnin päätavoitteena on, että 92 % 75 vuotta täyttäneistä asuu kotonaan itsenäisesti tai riittävien palveluiden turvin.

Oulussa toimii aktiivinen vanhusneuvosto, joka antaa lausuntoja mm. kaavahankkeista ja ympäristön esteettömyyttä ja kunnossapitoa koskevista suunnitelmista. Kannanotoilla varmistetaan, että vanhusten asumisen ja liikkumisen tarpeet otetaan huomioon.

Ohjauksella vaikuttavuutta

Esteettömyyden edistäminen pohjautuu vuonna 2009 laadittuun esteettömyysstrategiaan ja toimintaohjelmaan ”Passeli kaupunki kaikille”. Työssä määriteltiin tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut esteettömyyden kehittämiseksi pitkällä tähtäimellä Oulussa. Kaupunki on toteuttanut vastuulleen kuuluvia toimenpiteitä käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa ja työ jatkuu edelleen.

Rakennusvalvonnalla on keskeinen rooli esteettömyyden toteutumisen seurannassa. Oulun rakennusvalvonta valvoo esteettömyysmääräysten noudattamista suunnitelmien ennakko-ohjauksen ja rakentamisen aikana katselmusten avulla. Eri rakennustyypeille on laadittu esteettömyysohjekortit kokonaissuunnittelua ohjaamaan. Lupahakemuksen liitteeksi vaaditaan esteettömyysselvitys tontista ja rakennuksesta kaikissa rakennushankkeissa, myös ammattirakentajien omakotitaloista. Rakennuttajille ja ammattirakentajille järjestetään säännöllisesti koulutustilaisuuksia, joissa käsitellään myös esteettömyysohjeita ja -vaatimuksia.

Myös kaupungin tontinluovutusehdoissa on esteettömyyteen liittyviä ehtoja, jotka ammattirakentajien on otettava huomioon.

Tavoitteena on, että kaikki uudis- ja korjausrakentaminen olisi esteetöntä, vähintään esteettömyyden lakisääteistä perustasoa. Erikoistason rakennuksilta ja alueilta vaaditaan parasta esteettömyyden tasoa ja ratkaisuissa pyritään erityisen hyvään liikkumis-, näkemis- ja kuulemisympäristöön.
 

Hissi helpottaa elämää

Yli puolet 65 vuotta täyttäneistä asuntokunnista asuu kerrostaloissa. Hissittömyys on vanhojen kerrostalojen keskeinen ongelma myös Oulussa. Noin 500 kerrostaloa keskustan alueella ja lähiöissä on ilman hissiä. Vaikka uusia kerrostaloasuntoja valmistuu vuosittain yli 1000, nykyistä rakennuskantaa on peruskorjattava huomattavasti, koska uudisrakentamisella ei pystytä vastaamaan riittävästi esteettömien asuntojen tarpeeseen. Myös lapsiperheet haluavat asuinympäristöltään ja asunnoiltaan helppoutta ja turvallisuutta, joten esteettömille asunnoille on ottajia.

Kaupungin hissiprojekti aloitettiin osana Kaukovainio – Höyhtyä, Esteetöntä elämää -lähiöuudistushanketta 2001–2003. Hissityöryhmä perustettiin ja ensimmäiset hissihankkeet käynnistyivät tuolloin kaupungin oman hissiavustuksen myötä.

Hissin rakentaminen kilpailee muiden remonttien kanssa ja monesti esimerkiksi putkistojen uusiminen tai julkisivuremontti priorisoidaan kiireellisemmäksi. Taloyhtiöt tarvitsevat päätöksenteon tueksi monenlaista tietoa. Kaupungin hissityöryhmä on järjestänyt yhteistyössä Hissi - Esteetön Suomi 2017 -hankkeen ja Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistyksen kanssa useita seminaari- ja koulutustilaisuuksia.

Vuoden 2017 alusta kaupunki korotti omaa hissiavustustaan peräti 20 prosenttiin, mikä on suurin kuntakohtainen avustus tällä hetkellä. Nostolla haluttiin kompensoida Aran avustuksen pienenemistä sekä luonnollisesti kannustaa taloyhtiöitä hissien hankkimiseen.

Oululaisilla taloyhtiöillä on myös oivallinen tilaisuus hyödyntää kaupungin tarjoamaa maksutonta asiantuntija- ja konsulttiapua hissin rakentamisen ratkaisuvaihtoehtojen ja kustannusten selvittelyssä.

 

Julkaistu 30.3.2017 klo 13.14, päivitetty 6.7.2021 klo 14.20