Kristiina Kapulainen ja Jani Kanerva: Etelä-Karjalan yhteistyöverkosto on valmiina parantamaan ikäihmisten kotona asumisen turvallisuutta


Kirjoittajat ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) valmiuskoordinaattori ja projektipäällikkö Kristiina Kapulainen ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva. He ovat positiivisella työotteella mukana Kotona asumisen turvallisuus (KAT 2) –hankkeessa.
 

Kotiin vietävät palvelut on nostettu kokonaisuudeksi, joka vaatii tulevaisuudessa lisää työstämistä, eri toimijoiden ennakkoluulotonta yhteistyötä ja uudenlaista yhdessä tekemisen mallia. Kaiken kehittämisen keskipisteenä on palvelujen käyttäjä ja hänen kokemuksensa. Tähän tarvitaan uusia toimintamalleja, jotka aidosti lisäävät ikäihmisten turvallista arkea ja asumista. Riskinä on, että luulemme tekevämme monissa asioissa hyvää, mutta loppukäyttäjä eli ikäihminen itse ei koe niin.
 

Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos aloittaneet yhteiskäyntikokeilut

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos ovat nyt reilun kuukauden ajan tehneet yhteiskäyntikokeiluja. Kokeilussa Eksoten palveluohjaajat ja kotihoidon henkilöstö sekä pelastuslaitoksen henkilöstö tekevät yhdessä kotikäyntejä Eksoten asiakkaiden luona. Arjessa yhteistoiminta on jo nyt tuonut esiin mm. havaintoja siitä, että henkilöstön koulutuksessa tulee korostaa turvallisuusriskien havainnointia ja tunnistamista. Asukkaiden turvallisuuden tukemiseksi lähdetään testaamaan ja kokeilemaan aluksi pienimuotoisesti sähköistä asumisturvallisuuskorttia, jota parhaillaan työstetään kokeiluversioksi.

Asiakkaiden arjesta voi puuttua sellainen henkilö, joka suorittaisi pieniä toimenpiteitä arjen turvallisuuden parantamiseksi. Pelastustoimen työntekijöiden läsnäolo ikäihmisten arjessa on koettu hyväksi sekä asiakkaiden, heidän omaistensa, että Eksoten työntekijöiden mielestä. Opastavalla ja huomioivalla tavalla on opittu ja ymmärretty monia uusia asioita, joita arjessa ei ole aiemmin osattu huomioida puolin ja toisin. Pelastustoimen työntekijät ovat esimerkiksi asentaneet palovaroittimia asuntoihin, joissa niitä ei ole ollut. Palovaroittimien testauksissa on törmätty siihen, ettei asukas ole kuullut hälytintä. Tuolloin Eksotessa on laitettu vireille kuulovammaisille tarkoitetun laitteiston saaminen asuntoon. Kokeilu jatkuu vielä marraskuun loppupuolelle asti, jonka jälkeen käynneistä kerätty tieto analysoidaan ja työstetään osallistuneiden ammattilaisten kesken yhteisessä työpajassa.


Toimijaverkostomallia luodaan maakuntaan työpajavalmennusten avulla

Työpajavalmennus on yksi toimintamalleista, jolla myös toimijaverkostomallia lähdetään luomaan maakuntaan. Alkuvaiheessa pilottikuntina ovat Parikkala ja Rautjärvi. Valmennuksen yhteydessä laaditaan myös toimintamalli, jolla riskitieto käsitellään tehokkaasti, kun asiakkaan luota tulee huoli tai signaali turvallisuutta uhkaavasta asiasta. Työpajavalmennuksiin osallistuvat ovat toimijoita tai työntekijöitä järjestöistä, yrityksistä, Eksotesta sekä pelastuslaitokselta. Ikäihmisiä on myös pyritty saamaan valmennukseen mukaan, mutta kaikki eivät pääse osallistumaan tilaisuuksiin, esimerkiksi jos toimintakyky on heikentynyt. KAT2 –hankkeen työntekijät lähtevät osallistamaan muutamia ikäihmisiä heidän omiin koteihinsa. Tätä kautta saadaan myös ikäihmisten oma arvokas ääni ja ajatukset mukaan toimintamallin luomiseen.

Jotta tällaiseen ennakkoluulottomaan kokeilukulttuuriin päästään, vaatii se valtavan määrän aikaa luottamuksen rakentamiseen kaikkien osapuolien välille. Yhteistyö vaatii avointa tekemisen tapaa, jossa kaikkien yhteisenä päämääränä tulee olla aidon lisäarvon tuottaminen iäkkäiden jokapäiväiseen elämään. Ihmisiä tulee energisoida ja motivoida positiivisella tavalla, vaikka ajoittain oltaisiinkin monimutkaistenkin asioiden äärellä.

Verkostossamme on valtava määrä erilaista osaamista, jonka tunnistaminen on erittäin merkityksellistä. Uudenlaisten kyvykkyyksien esiin nouseminen on mahdollista vain niiden tunnistamisen kautta. Toimintamenetelmiä tulee kehittää siten, että niihin osallistetaan entistä laajempaa paikallista toimijajoukkoa. Tällä tavalla toiminta kehittyy verkostomaisen asiantuntijatoiminnan suuntaan, ja kansalainen saa häntä tukevan ja hyödyttävän palvelun läheltä. Päivystys- ja akuuttipalvelut kuormittuvat, ellei iäkkäiden piilevää ja voimakkaasti lisääntyvää turvallisuuden palvelutarvetta tunnisteta ja arvioida ajoissa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus rahoittaa Kotona asumisen turvallisuus (KAT 2) - hanketta vuosien 2017–2018 aikana. Hankkeen toteuttavat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Etelä-Karjalan pelastuslaitos sekä Saimaan ammattikorkeakoulu.
 

Kotona asumisen turvallisuus(KAT2) -hankkeen ihmisiä
Kuvassa vasemmalta: Tiina Väänänen (SAMK), Vesa Kultanen (Etelä-Karjalan pelastuslaitos), Sari Kokkonen (SAMK), Kristiina Kapulainen (kirjoittaja, Eksote) ja Jani Kanerva (kirjoittaja, Etelä-Karjalan pelastuslaitos) © Kristiina Kapulainen


Lisätietoja:

Valmiuskoordinaattori ja projektipäällikkö Kristiina Kapulainen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, puh. 040 651 1791, etunimi.sukunimi@eksote.fi          

Riskienhallintapäällikkö Jani Kanerva, Etelä-Karjalan pelastuslaitos, puh. 05 616 7008, etunimi.sukunimi@ekpelastuslaitos.fi 

Julkaistu 2.11.2017 klo 9.40, päivitetty 6.7.2021 klo 14.20