Palvelut ja asuinympäristöt

 

 
Eläkeläinen kaupassa
© Kuva: Saara Sivonen, YHA-kuvapankki

Ikääntyneen väestön asumista voidaan tukea asuntokannan korjaamisen lisäksi myös muilla keinoilla kuten arjen sujumista tukevilla palveluilla. Palveluita on tärkeää tarkastella kokonaisuutena ja laajemmin kuin mahdollisesti tarvittavien hoivapalvelujen näkökulmasta.

Uusien kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiselle on kasvavaa tarvetta. Esimerkiksi kiinteistöhuollon ikääntyneiden asumiseen ja palvelutarpeisiin liittyvää palveluliiketoiminta on vielä vähäistä. Ohjelmapäällikkö Sari Hosionahon haastattelu aiheesta Suomen Kiinteistölehden artikkelissa:

Ikäteknologiaa kotona asumisen tueksi

Ikäteknologia tarjoaa myös uudenlaisia mahdollisuuksia kotona asumisen tueksi. Ikäteknologialla tarkoitetaan tietoteknisiä ja teknisiä ratkaisuja, joilla ylläpidetään tai parannetaan ikääntyvän elämänlaatua, hyvinvointia tai terveyttä. Teknologiaa moniulotteisesti hyödyntämällä voidaan edesauttaa mielekästä arjessa selviämistä ja tuottaa turvallisuutta niin ikääntyneelle itselleen kuin myös hänen omaisilleen.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa 2013-2017  toteutettiin selvitys kansainvälisistä ikääntyneiden kotona asumista tukevista älyteknologiaan perustuvista ratkaisuista ja uusista innovaatioista yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön sekä Tekesin kanssa. Selvitys tuotti myös tietoa ja näkökulmia siihen, miten kansallisella tasolla voidaan edistää teknologiaratkaisujen hyödyntämistä ja käyttöä ikääntyneiden kotona asumisen tukena. Selvityksen kohdemaita olivat Suomen lisäksi Japani, Yhdysvallat, Hollanti ja Tanska.

Valli Ry:n Ikäteknologiakeskuksen yhteistyössä Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 kanssa tuottamista opaskirjoista löytyy käytännönläheistä tietoa ns. arkiteknologiasta sekä ikäteknologiaan liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta:

Vapaaehtoistyö ikääntyneiden kotona asumisen tukena

Ikäinstituutti ja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 ovat tuottaneet portaalina toimivan vapaaehtoistyön verkkosivuston. Sivusto kokoaa yhteen järjestöjen ja organisaatioiden tarjoamia mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön ikääntyneiden asumisen parissa.

Vapaaehtoiseksi.fi sivuston kuva
© Kuva: Ikäinstituutti

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 ja Valtaa vanhuus -verkoston järjestöt (Folkhäsans Förbund rf, Ikäinstituutti, Miina Sillanpää Säätiö, Suomen Setlementtiliitto ry, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry ja Suomen Senioriliike ry) toteuttivat yhteistyössä vinkkivihkon vanhusneuvostoille vapaaehtoistyön mahdollisuuksista ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseksi.


Ikä- ja muistiystävällinen asuminen ja asuinympäristö

Mies istumassa puistonpenkillä
Kuva: Johanna Kinnari, YHA Kuvapankki

Ikääntyneiden kotona-asumista voidaan tukea myös yhdyskuntaa koskevilla ratkaisuilla, kuten kaavoituksella ja yhdyskuntasuunnittelulla. Kuntien strategiat ja keinot yhdyskuntarakenteen ja asuinalueiden kehittämisessä vaihtelevat suuresti. Suuret ja pienet kunnat sekä taajamat että haja-asutusalueet ovat hyvin erilaisessa tilanteessa.

Monissa maaseutukunnissa on paljon ikääntyneitä ja siten niillä on tarve lisätä heidän tarvitsemiaan palveluja. Myös väestöltään supistuvissa kunnissa ikääntyneen väestön toiveena on, että saisi asua kodissaan pitkään. Haja-asutusalueella etäisyydet palveluihin saattavat olla kuitenkin hyvin pitkät, mutta julkinen liikenne vähäistä.

Ympäristöministeriö, MAL-verkosto ja Ikäinstituutti järjestivät Ikäystävällinen asuinalue -seminaarin 27.9.2018. Seminaarissa julkistettiin ympäristöministeriön opas muisti- ja ikäystävällisen asumisen ja asuinympäristön kehittämiseen. Seminaariaineistoihin ja opaskirjaan voit tutustua seuraavasta:

 

Asuinalue- ja talokohtaiset yhteistilat ja toiminta ja niiden toimivuus ikääntyneiden tarpeisiin

Asuinalueilla ja asuintaloissa tarvitaan esteettömiä kokoontumis- ja palvelutiloja kulttuuri-, virike- ja vapaaehtoistoimintaan sekä erityisesti ikääntyneiden omaa toimintaa varten. Asukastuvat ja – korttelit ovatkin levinneet moniin kaupunkeihin. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 selvityksessä nousi esiin uudenlaisia ratkaisuja ja aloitteita jo vakiintuneiden ja ikääntyneiden kannalta hyvin toimivien tila- ja toimintaratkaisujen lisäksi. Työhön, jolla asuinympäristöistä tehdään ikäystävällisiä, tarvitaan asukkaiden, kun­tapäättäjien, vanhusneuvostojen, seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja taloyhtiöiden mukana oloa.


Palvelualueet ja -korttelit

Palvelualueilla tarkoitetaan asuinalueita, joilla on tavallisia asuntoja, senioritaloja, asumisyhteisöjä ja palvelu-asumista sekä asumiseen ja hoivaan liittyviä palveluja sekä muita hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa 2013-2017 toteutettiin selvitys ikäystävällisen asuinalueen ja palvelualuemallin kehittämisestä.

Ikääntyvässä ja kaupungistuvassa Suomessa tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja asumiseen ja palveluihin. Aalto-yliopiston Sotera instituutti toteutti Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmalle 2013-2017 esiselvityksen, jonka tavoitteena oli kehittää ikääntyneiden itsenäistä asumista tukeva Palvelukortteli-konsepti.

Palvelukortteli-konseptin tavoitteena on, että ikääntyneet asuvat kuntien taajamissa itsenäisesti ja hyödyntävät korttelin palveluja, kuten ruokailu- ja siivouspalveluja sekä liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia. Taajaman palvelukorttelikokonaisuuteen kuuluu erilaisia asumismuotoja, kuten yhteisöasumista, itsenäistä senioriasumista ja palveluasumista. Palvelukorttelin luonnollinen sijainti on taajaman keskustassa, missä lähipalvelut ovat hyvin saavutettavissa.

Hervannan ikäystävällinen asuinalue

Tampereen Hervannan asuinaluetta kehitettiin ikäystävälliseksi asumisen ja osallisuuden näkökulmasta vuosina 2015–2017. Ikääntyneiden määrä alueella kasvaa lähivuosina voimakkaasti, sillä rakentamisen aikaan Hervantaan muuttaneista moni asuu edelleen alueella. Ikäystävällisyys painottui asuinympäristön ja asumisen ratkaisuihin sekä ikääntyneiden toiminta- ja osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseen. Tavoitteena oli kiinnittää huomio aktiivisena vanhenemiseen ja ikäystävällisten ratkaisujen kasvavaan tarpeeseen.

Kehittämisessä olivat mukana Tampereen kaupungin eri hallinnonalojen lisäksi ikääntyneitä asukkaita, järjestöjä ja yrityksiä. Kehittäminen liittyi ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017 ja Tampereen kaupunkistrategian toteutukseen. Hanketta rahoittivat ympäristöministeriö, Tampereen kaupunki, Tampereen Kotilinnasäätiö ja Tampereen Vanhuspalveluyhdistys.

Kulkureittien esteettömyys ja levähdyspaikat pääreittien varrella ovat ratkaisevia liikkumisen, asioimisen ja yhteisöllisyyden kannalta. Korjaustarpeiden arvioinnissa ja uudisrakentamisessa on tärkeää huomioida ikääntyvän väestön tarpeet.

Hervannassa tunnistettiin myös tarve matalan kynnyksen neuvontapisteelle, Lähitorille, joka tarjoaa myös yhteistiloja asukkaiden kohtaamisiin ja harrastustoimintaan sekä palveluja arjen tueksi. Hervantaan suunniteltiin 20 toimenpidekokonaisuutta, joista osa toteutettiin kehittämishankkeen aikana ja osan toteutus jatkuu edelleen. Hervannan toimenpiteitä ja kehittämistuloksia voidaan hyödyntää myös muissa maamme kunnissa ja asuinalueilla paikalliset erityispiirteet huomioiden.


Ikäystävällinen asuinalue -video (julkaistu 27.9.2017)

Julkaistu 11.7.2014 klo 10.13, päivitetty 19.12.2018 klo 12.26