Ikääntyneiden asumisen tarpeet ja erilaiset asumisratkaisut esillä Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman seminaarissa 17.5.2017

Uutinen 22.5.2017 klo 14.56

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017 järjesti Ikääntyneiden asumisratkaisut -seminaarin 17.5.2017 Helsingin Wanhassa Satamassa. Tilaisuuden avasi asuntoneuvos Raija Hynynen ympäristöministeriöstä. Hynynen muistutti, että ikääntyneiden asumisratkaisuista keskusteltaessa on kysymys asioista, joissa on valtavia haasteita. Lisäksi hän korosti, että uusien ratkaisujen kehittäminen on tärkeää ja tarvitsemme asumisen vaihtoehtoja jotka ovat esteettömiä, hyvin toimivia ja turvallisia. Seminaarin ohjelmalla on tarkoitus herättää keskustelua aiheesta ja pohtia mitä tarpeita ikääntyneellä väestöllä on asumisessa ja kuinka siihen voidaan vastata.
 

Ikääntyneiden asuminen nyt ja tulevaisuudessa


Vanhempi tutkija Anna Strandell Suomen ympäristökeskuksesta kertoi ikääntyneiden asumisesta nyt ja tulevaisuudessa. Hän esitteli Ikääntyneet yhdyskuntarakenteessa -hankkeen, joka on ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen yhteishanke, joka tukee Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteuttamista. Hankkeessa tutkittiin ikäryhmiä 65–74-vuotiaat, 75–84-vuotiaat ja yli 84-vuotiaat. ikääntyneet haluaisivat nykyisessä elämäntilanteessa asua useammin kerrostalossa ja keskustassa.  65–74-vuotiaista vielä 38 % asuisi mieluiten pientalossa.  Rivitalo koetaan kuitenkin omakotitaloa useammin elämäntilanteeseen sopivana talotyyppinä. Yli 75-vuotiaista jopa 70 % asuisi mieluiten kerrostalossa ja noin puolet mieluiten keskustassa.  Hanke havaitsi, että ikääntyneiden asumispalveluita on suhteessa ikääntyneiden määrään paljon maaseudun paikalliskeskuksissa, mutta vähän kaupunkien kehysalueilla ja autovyöhykkeellä. Ikääntyneiden määrä lisääntyy tulevina vuosikymmeninä voimakkaasti kaupunkialueilla sekä kaupunkiseutujen autovyöhykkeellä, jossa palveluiden saavutettavuus kävellen tai joukkoliikenteellä on heikko.
 

Olemassa olevan asuntokannan korjaaminen tärkeää


Yli-insinööri Juha-Pekka Maijala ympäristöministeriöstä esitteli millaisia menettelyjä ja verkostoja on olemassa suunnitelmalliseen rakennus- ja asuntokannan kunnosta huolehtimiseen. Tietoa ja tukea sekä neuvontaa on saatavilla laajasti, lisäksi eri osapuolten ja toimijoiden välinen vuorovaikutus on merkityksellistä. Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman lähtökohtana on luoda edellytyksiä ikääntyneiden asuinolojen parantamiseen, joita myös mm. kuntien toimilla tuetaan. Kansallisena tavoitteena vuonna 2030 on, että yli 75-vuotiaista kotona asuu 92 %. Tällä hetkellä esteettömäksi katsottavia asuntoja asuntokannassamme on noin 300 000, nykyisellä uudisrakentamisen vauhdilla vuoteen 2030 mennessä rakennetaan esteettömiä asuntoja saman verran. Maijala muistutti, että jokainen voi varautua kohentamaan oman asumisensa esteettömyyttä ja turvallisuutta hyvissä ajoin.
 

Ikäystävällisiä asuinalueita


Tampereen vanhuspalveluyhdistyksen kehittämispäällikkö Päivi Moisio esitteli ikäystävällisen asuinalueen kehittämishanketta, joka on käynnissä Hervannassa. Tampereen kaupungin, ympäristöministeriön ja kahden yleishyödyllisen yhteisön vuonna 2015 käynnistämässä hankkeessa kokeillaan ratkaisuja, joilla kokonaisen kaupunginosan asuinympäristöä, asumisen ratkaisuja ja asukkaiden toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia kehitetään ikäystävälliseksi. Alueen asukkaiden ja alueella toimivien yhteisöjen kanssa on tunnistettu konkreettisia tehtäviä, joilla mm. parannetaan kävely-ympäristön esteettömyyttä ja asumisen ratkaisujen monimuotoisuutta.

Aamupäivällä keskustelu kävi vilkkaana ja esille nousi esitysten pohjalta muun muassa ikääntyneiden asumisratkaisujen tulevaisuuden tilanne. Keskustelussa korostettiin kunnan ja vanhusneuvostojen sekä nuoremman väestön roolia tulevaisuudessa. Lisäksi kerrottiin olemassa olevia esimerkkejä eri kaupunkien ratkaisuista ikääntyneiden asumiseen, joita kaivattiin myös rohkeammin lisää.
 

Ikääntyneet haluavat asumaan tavalliseen kerrostaloon palvelujen äärelle
 

Kehitysjohtaja Janne Jalava, Ramboll Management Consulting Oy:stä esitteli Ikääntyneiden asumisratkaisujen tarve ja toteutus -selvityksen tuloksia. Selvityksessä tarkasteltiin 55 ikävuotta vanhempaa väestöä. Tarkastelu kohdistui omistus- ja vuokra-asuntoihin, seniori- ja yhteisöasumiseen sekä muihin ikääntyneille sopiviin asumismuotoihin. Selvityksessä tutkittiin mitä asumisratkaisuihin liittyviä tarpeita ja toiveita ikääntyvillä on, millaisille ratkaisuille on kysyntää ja tarvitaanko valtion tukea ikääntyvän väestön asumiseen.

Selvityksen mukaan valtaosa ikääntyneistä haluaa tulevaisuudessa asua kerrostalossa, palveluiden lähellä. He toivovat asumiselta vaivattomuutta, esteettömyyttä, kaikenikäisten seuraa ja yhteisöllisyyttä, kertoo uusi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa toteutettu selvitys.

Valtion tulee tukea ikääntyneiden asumista suuntaamalla asuntotuotantoa palvelujen lähelle ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen. Uusia asuntoja tarvitaan erityisesti kaupunkien keskustoihin ja lähiöihin sekä rajatusti pienempien kuntien taajamiin. Korjausrakentamista on tuettava edelleen, jotta nykyinen asuntokanta on jatkossa sopiva mahdollisimman monelle asukkaalle.

Selvityksessä ilmenee myös, etteivät useimmat kunnat ole riittävästi varautuneet väestön ikääntymiseen ja siihen, mitä tämä tarkoittaa asumisen kannalta. Kunnilla on jopa osin puutteellinen käsitys ikääntyvän väestön määrästä, varallisuus- ja tulotasosta, asumistarpeista sekä sijoittumisesta kunnan sisällä. Tiedon puute on suuri haaste tarvittavan monimuotoisen asuntotuotannon suunnittelun kannalta.
 

Yhteisöllisestä asumisesta hyvinvointia ja turvaa vanhuuteen


Tampereen yliopiston dosentti Outi Jolanki esitteli puheenvuorossaan ASUVA – Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus -hankkeen tuloksia. Hankkeen tavoitteena oli kartoittaa yhteisöllisyyttä asuinalueilla edistäviä toimintamalleja ja käytäntöjä, sekä yhteisöllistä asumista edistäviä asumisen malleja Suomessa ja ulkomailla sekä selvittää yhteisöllisyyden yhteyksiä hyvinvointiin. Palveluasumisessa tarkasteltiin erityisesti muistisairaille suunnattua yhteisöllistä palveluasumista. Tutkimusraportissa kuvataan kotimaisia ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä yhteisöllisen asumisen ja yhteisöllisyyden edistämiseksi asuinalueilla.

Hanke osoitti, että yhteisöllinen toiminta lisää sosiaalista vuorovaikutusta ja vastavuoroista tukea, tarjoaa mielekästä tekemistä, vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuutta, ja edistää siten hyvinvointia ja osallisuutta. Yhteisöllisellä ja esteettömällä asuinympäristöllä on erityisen suuri merkitys muistisairaiden hyvinvoinnille.

Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Sen toteuttivat Tampereen yliopisto, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter, Ikäinstituutti ja Jyväskylän yliopisto. Hanke kuuluu myös Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman vuosien 2016–2017 toimintasuunnitelmaan.
 

Palvelukortteleilla parempia palveluja ja asumisen vaihtoehtoja ikääntyneille


Tutkija Ira Verma, Aalto yliopiston Sotera-instituutista kertoi palvelukortteleista asumisvaihtoehtona ikääntyneille. Palvelukortteli sijaitsee taajaman keskustassa, julkisen liikenteen solukohdissa ja täydentää olemassa olevia palveluita sekä tarjoaa monimuotoisia asumismalleja. Palvelukorttelin toteuttaminen edellyttää paikallisten resurssien tehokasta hyödyntämistä ja koordinoimista sekä toimijoiden verkostomaista toimintaa.
 

Paneelissa keskusteltiin ikääntyneiden asumisratkaisuista


Iltapäivän paneelikeskustelussa aiheena olivat erilaiset asumisratkaisut ikääntyneille. Keskustelun moderaattorina toimi ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho ympäristöministeriöstä. Paneelissa keskustelijoina olivat toiminnanjohtaja Sinikka Tyynelä, Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jasosta, huoltopäällikkö Jukka Masalin, SIUNSOTE - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä, hankekehitysjohtaja Heikki Hirvonen, Pohjola Rakennus Oy Uusimaa ja pankinjohtaja Sami Vallinkoski, Suomen AsuntoHypoPankki Oy:stä.

Paneelikeskustelussa keskusteltiin muun muassa JASOn tarjoamista asumisratkaisuista, Joensuun Senioripiha-konseptin toimintamallista ja kehittämisestä, Pohjola Rakennuksen seniorasumisen Eloisa koti -konseptista sekä HYPO-pankin tarjoamasta käänteisestä asuntolainasta.
 

Esitysaineistot

Seminaarin esitysaineistot ovat luettavissa ja ladattavissa seuraavista linkeistä:

 

Tiedotteet

Raportit


 

Lisätietoa