Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Rollaattori ja luiska
© Janne Ulvinen, YHA-Kuvapankki


Väestöstämme hieman yli miljoona henkilöä on yli 65-vuotiata. Ennusteiden mukaan vuonna 2030 yli 65-vuotiaita on lähes 1,5 miljoonaa. Ikääntyneiden asumisen kehittäminen koskettaa siis erittäin suurta väestöryhmää ja sen erilaisia tarpeita. Siksi asumisen tukemiseksi tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä.

Vuosina 2013-2017 toteutettiin laaja kansallinen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma (Ikä-Aske), jonka koordinaatiosta vastasi ympäristöministeriö. Ohjelman toteutukseen osallistui lisäksi laaja joukko yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä (valtio, kunnat, järjestöt, yritykset) ja sen tukevana toimivat ohjelman yhteistyö- ja koordinaatioryhmät. Valtioneuvoston periaatepäätös Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmasta annettiin 18.4.2013.

Ohjelmassa pyrittiin vaikuttamaan sekä ikääntyneiden itsensä että kuntien ja asunto- ja rakennusalan toimintaan. Ikääntyneiden kohderyhmänä ohjelmassa olivat 65 vuotta täyttäneet henkilöt. Ohjelman ennakointiin ja varautumiseen liittyvissä toimenpiteissä kohderyhmänä olivat myös tätä nuoremmat (+ 55 vuotta) väestöryhmät.

Ohjelman toimenpiteet sisälsivät mm. olemassa olevan asuntokannan korjaamista, uudenlaisten asumisratkaisujen ja palveluasumisen kehittämistä, asuinalueiden kehittämistä ikääntyneiden näkökulmasta sekä asumista tukeviin palveluihin liittyviä kysymyksiä.

Tavoitteet

 • Parantaa ikääntyneiden asumisoloja siten, että ikääntyneet voivat asua kodissaan niin pitkään kuin mahdollista terveydentila huomioon ottaen
 • Tukea ikääntyneiden omaa asumiseen liittyvää varautumista ja ennakointia
 • Vaikuttaa siihen, että kunnissa otetaan toiminnan ja talouden suunnittelussa huomioon ikääntyvän väestön asumisen kysymykset
 • Suunnata asunto- ja rakennusalan toimintaa ottamaan entistä paremmin huomioon ikääntyneiden asumisen tarpeita
 • Parantaa toimijoiden yhteistyötä ja luoda ikääntyneiden asumista tukevia toimintamalleja
   

Painopisteet vuosille 2016–2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman vuosien 2016-2017 tarkennettuun toteutussuunnitelmaan valitut toimenpiteet tukivat edelleen ohjelman toimenpidelinjauksia:

 • Ennakointi ja varautuminen
 • Esteettömyyden parantaminen ja asuntojen korjaaminen
 • Asuntojen laatu ja asumisratkaisujen monipuolisuus
 • Asumisen, palvelujen ja elinympäristöjen kokonaisuus

Vuosina 2016–2017 ohjelma keskittyi vaikuttamaan laaja-alaisesti siihen, että ikääntyvän väestön asumisen kehittämistarpeet otetaan huomioon asuntopoliittisissa toimenpiteissä, kuntien suunnitelmissa sekä asunto- ja rakennusalan toiminnassa. Ohjelmassa toteutettiin asumisen kokeiluja, kuten asumisen ja hoivan yhdistäviä ratkaisuja. Lisäksi kehitettiin ikääntyneiden asumisen yhteisöllisyyttä ja ikäystävällisiä asuinalueita. Kehittämisohjelmassa tuotettiin tietoa ikääntyneen väestönosan asumistilanteesta ja luotiin kunnille työkaluja ikääntyneiden asumisen ennakointiin ja kehittämiseen. Kehittämisohjelman toimenpiteisiin sisältyi myös muun muassa asuntojen esteettömyyttä ja turvallisuutta parantavan teknologian ja korjausrakentamisen edistämistä.

 

Julkaisuja ja aineistoja 

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa vuosina 2013-2017 valmistuneisiin julkaisuihin ja muihin aineistoihin voit tutustua seuraavasta:


Johtopäätöksiä ja suosituksia

Kehittämisohjelmassa toteutettujen selvitysten keskeisiinjohtopäätöksiin ja suosituksiin voit tutustua seuraavasta:

 
Tulevaisuussuunnitelma

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma päättyi vuoden 2017 lopussa. Ohjelma toimi kehittämissysäyksenä prosessissa, jonka lopulliset tavoitteet on asetettu pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii ohjelman päättymisen jälkeen edelleen jatkuvia toimia sekä ohjelmassa saavutettujen tulosten (mm. toimintatapojen ja työkalujen) hyödyntämisen varmistamista.

Ohjelman tulosten leviämisen ja käyttöönoton edistämiseksi sekä kehittämistyön jatkuvuuden varmistamiseksi ympäristöministeriö toteutti yhteistyössä ohjelman Koordinaatioryhmän ja teemaryhmien sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja asiantuntijoiden kanssa tulevaisuussuunnitelmaprosessin.

Ohjelmaan sisältyneessä  ARA:n toteuttamassa Hissi-Esteetön Suomi 2017 –hankkeessa laadittiin lisäksi Hissi-Esteetön Suomi 2017 -hankkeen tulevaisuussuunnitelma, mikä on osa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tulevaisuussuunnitelmaa.

Tulevaisuussuunnitelman neljä pääteemaa

A. Asuntokannan parantaminen, uustuotanto ja asuinympäristöjen kehittäminen
B. Ikäteknologia ikääntyneiden kotona asumisen tukemisessa
C. Kuntien toiminta ja yhteistyö ikääntyneiden asumisen ja elinympäristöjen kehittämisessä
D. Ennakointi ja varautuminen

Ikääntyneiden asumisen kehittämiseen liittyvä yhteistyö jatkuu ohjelman toteutukseen osallistuneiden ministeriöiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Esimerkkejä tästä ovat mm. Kiinteistö- ja rakennusalan yhteistyö- ja Ikäteknologia- teemaryhmientoiminnan jatkuminen verkostoina. Kiinteistö- ja rakennusalan yhteistyö –verkoston koordinaatiosta vastaa Suomen Kiinteistöliitto Ry ja Ikäteknologia –verkoston koordinaatiosta vuonna 2018 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli Ry:n Ikäteknologiakeskus. 

Kehittämisohjelman aikana on lisäksi tuettu ja kehitetty merkittävästi kuntien vanhusneuvostojen toimintaa ikääntyneiden asumiseen ja asuinympäristöihin liittyvissä kysymyksissä ja järjesty valtakunnallisia vanhusneuvostopäiviä. Valtakunnalliset vanhusneuvostopäivät jatkuvat ohjelman päättymisen jälkeenkin valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon kehittämisentoimesta.


Päätösseminaari 24.11.2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013–2017 päätösseminaari järjestettiin 24.11.2017 Helsingissä. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja ohjelman yhteistyökumppaneilta, ja ympäristöministeriö ja Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma palkitsivat ikääntyneiden asumista aktiivisesti kehittäneitä ja esteettömyyden parantamiseksi paljon töitä tehneitä henkilöitä ja tahoja.

Kunniamaininnan saivat (kuvassa) arkkitehti Leena Olsbo-Rusanen, järjestöneuvos ja puheenjohtaja Hilkka Häkkilä, sosiaalineuvos ja puheenjohtaja Arja Ojala, puheenjohtaja Aulis Mäkinen, sosiaalineuvos Jaakko Tuomi, korjausneuvoja Anna-Liisa Romppanen ja hissiasiamies Simo Merilä sekä Helsingin kaupunki.
 

Kunniamaininnan saaneet ryhmäkuvassa 24.11.2017
© Kuva: Maria Miklas, YHA-kuvapankki

Päätösseminaarin ohjelma ja esitysaineistot
 


Väliarviointi ja väliseminaari

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman puolivälissä toteutettiin ohjelman ulkoinen väliarviointi. Arvioinnissa tuotettiin tietoa tavoitteiden yhteiskunnallisesta relevanssista, ohjelman organisoinnin ja toimeenpanon toimivuudesta sekä alustavista tuloksista ja/tai vaikutuksista sekä esitettiin kehittämisehdotuksia ja jatkotoimenpidesuosituksia ohjelman loppukaudelle.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman väliseminaari järjestettiin 16.12.2015. Tilaisuuden teemoina olivat uudet toimintatavat ja yhteistyömallit kunnissa, asumisen uudet ratkaisut ja esteettömyys sekä asuinalueiden kehittäminen ikäystävällisiksi. Lisäksi seminaarissa kuultiin ohjelman väliarvioinnin tuloksista ja tulevista painopisteistä vuosille 2016-2017.

Julkaistu 4.6.2015 klo 12.42, päivitetty 3.12.2018 klo 15.44