Hissit kartalle? Rakennustietoaineistojen kartoitus ja yhdistäminen

Uutinen 7.4.2016 klo 1.00

Rakennuskannan esteettömyys on keskeisin tekijä rakennusten soveltumisessa ikääntyneiden käyttöön. Esteellises­sä rakennuksessa asukkailla on vaikeuksia suoriutua jokapäiväisistä toimistaan ja päästä asuintalostaan lähiympäristöön. Asunnon ja asuinrakennuksen esteet ja huono toimivuus lisäävät myös monenlaisia asumisen riskejä, kuten tapaturmia ja onnet­tomuuksia. Vanhojen kerrostalojen suurimpia haasteita ovat niiden hissittömyys tai hissien pieni koko. Hissi on yksi merkittävimmistä asumisen esteettömyyteen vaikuttavista tekijöistä.

Tietoa hissittömien rakennusten sijainnista ei ole kuitenkaan ollut kattavasti ja luo­tettavasti tarjolla. Jotkin kunnat ovat omatoimisesti selvittäneet hissittömien talojen sijaintia ja määrää, mutta varsinaista paikkatietoihin perustuvaa tietoa ei ole ollut käytettävissä.  Hissi-tiedon kartoittamiseksi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa käynnistettiin Rakennusten hissitietoaineiston ke­hittäminen ja hyödyntäminen – selvityshanke yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Selvityksessä tarkasteltiin minkälaisia aineistoja käyttämällä ja yhdistämällä voitaisiin saada mahdollisimman kattava kuva hissittömien, vähintään kolmeker­roksisten asuinkerrostalojen sijainnista. Työssä keskityttiin eri aineistojen ja niiden yhdistämismahdollisuuksien kartoittamiseen sekä laadun tarkasteluun.

Keskeisin rakennustietoaineisto on Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR), joka sisältää myös tiedon rakennusten hisseistä. Selvityksen tuloksena ilmeni puutteita rakennus- ja huoneistorekisterin hissimerkinnöissä.  Tällä hetkellä kunnissa voi olla käytössä useita erilaisia rakennustietorekistereitä, jotka ovat ainakin osittain päällekkäisiä. Rekistereitä on vaikea hyödyntää, sillä eri aineistoissa oleva tieto voi olla erilaisessa muodossa ja päivittyä erilaisten prosessien kautta. Rekistereissä saattaa olla myös keskenään ristiriitaisia tietoja.

Ongelmien poistamiseksi tarvitaan jatkossa aiempaa vahvempaa yhteistyötä hissitietojen saamiseksi valtakunnallisiin rekistereihin. On myös syytä korostaa pysyvän rakennustunnuksen käyttöä kaikissa rakennusaineistoissa ja työvaiheissa. Kaikkien rakennustietojen pitäisi siis olla aina yhdistettävissä RHR:iin pysyvän rakennus­tunnuksen avulla. Selvityksen tulokset osoittavat, että myös uusien rakennusten hissitietojen välittymistä RHR:iin on parannettava.

 

Lisätietoa: