Esteettömyys ja asuntojen korjaaminen

Uusia toimintatapoja kunnissa

Kunnissa on tarvetta kehittää ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ikääntyneiden asuntojen korjaustarpeen arvioimiseksi ja korjausten käynnistämiseksi. Tämä edellyttää myös laaja-alaista poikkihallinnollista ja monialaista yhteistyötä. Ikääntyneiden asuntojen ja asuinolojen arviointia itsenäisen suoriutumisen näkökulmasta voidaan toteuttaa esimerkiksi ikääntyneiden hyvinvointia edistävien kotikäyntien ja palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.

Hyvää suunnittelua asunto- ja rakennusalalle

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää rakentamisen olevan muunneltavaa, sosiaalisesti toimivaa ja erilaisten ihmisten tarpeita tyydyttävää. Nämä vaatimukset täyttyvät esteettömyyden huomioivassa asuntosuunnittelussa. Esteettömyys on hyvä lähtökohta toimivien asuntojen ja asuinympäristöjen suunnittelulle. Tarvitsemme asuntoja, joissa ihmiset voivat asua ja elää omien toiveidensa ja tarpeidensa mukaista elämää myös ikääntyneinä. Seuraavalla videolla arkkitehti Kirsti Pesola ja toimitusjohtaja Kimmo Rönkä kertovat hyvän suunnittelun merkityksestä:
 

Väestön ikääntyminen lisää esteettömien asuntojen kysyntää: vuoteen 2030 mennessä tarvitaan arviolta noin miljoona esteetöntä ja turvallista asuntoa. Tällä hetkellä asuntokannassamme on valmiina vain noin kolmannes tästä tarpeesta. Hyvän suunnittelun merkitys korostuukin asunto- ja rakennusalalla. Lue 14.10.2016 RIA-lehdessä julkaistu artikkeli aiheesta seuraavasta:

Uusi asetus edistää esteetöntä rakentamista

Uusi asetus rakennusten esteettömyydestä tuli voimaan 1.1.2018. Esteettömyyttä koskevilla vähimmäisvaatimuksilla halutaan edistää ihmisten yhdenvertaisuutta. Uusi asetus selkeyttää esteettömään rakentamiseen liittyviä vaatimuksia ja vähentää kuntien välisiä tulkintaeroja. Hyvin suunniteltu rakennus on esteetön, ja esteetön rakentaminen palvelee monenlaisia asukkaita. Esteettömyysasetuksessa on otettu huomioon myös väestön ikääntyminen. Jotta ihmiset voivat asua kotona entistä pidempään ja elää itsenäisesti, tulee asuntojen, muiden rakennusten ja rakennetun ympäristön olla nykyistä esteettömämpiä ja turvallisempia.

Ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli auttaa kartoittamaan korjaustarpeita

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 ja Lahden kaupunki yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa toteuttivat Omassa kodissa -kehittämishankkeen. Hankkeen tuloksena syntyi ikääntyneiden asuntojen korjaustarpeiden arvioimisen työvälineeksi monialainen ikääntyneiden asuinolojen arviointimalli.

Ikääntyneiden asuinolojen arviointimallissa yhteistyössä toimivat kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon ja asunto- ja teknisen toimen asiantuntijat sekä asiakkaat ja järjestösektori. Malliin sisältyvän ikääntyneiden asuinolojen arviointilomakkeen avulla esimerkiksi kunnan kotihoidon palvelutarpeen arvioija voi asiakkaan luona käydessään arvioida asuinoloja ja ohjata asiakasta asunnon esteettömyyteen ja turvallisuuteen liittyvissä korjaustarpeissa.


Tulokset laajaan käyttöön

Mallin käyttöönoton tueksi on tuotettu asuinolojen arviointilomakkeen sisältävä julkaisu sekä Omassa kodissa -video:

 

 

Julkaistu 9.7.2014 klo 16.08, päivitetty 3.12.2018 klo 14.37