YVA-päätökset

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan maaliskuun viimeisellä viikolla, viikolla 13. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

YVA-laki määrää tietyn kokoluokan hankkeet aina YVA-menettelyyn. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos hankkeista katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

ELY-keskus päättää menettelyn tarpeellisuudesta

Hankkeen voi määrätä YVA-menettelyyn elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Sen on tehtävä päätös kuukauden kuluessa saatuaan asiasta riittävät tiedot. Hankkeesta vastaava saa tilaisuuden tulla kuulluksi ennen kuin päätös tehdään.

Ydinenergialaissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevat päätökset tekee työ- ja elinkeinoministeriö.

Kuka tekee aloitteen?

Aloite YVA-menettelyn käynnistämiseen voi tulla keneltä tahansa, kuten kansalaiselta, kansalaisjärjestöltä, hankkeesta vastaavalta tai muulta viranomaiselta. Aloite täytyy tehdä kirjallisessa muodossa.

Kun vaikutusten merkittävyyttä harkitaan, otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne.

Voiko päätöksestä valittaa?

Päätös on nähtävillä vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla 14 päivää. Hankkeesta vastaava voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Muut voivat hakea muutosta ELY-keskuksen päätökseen lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, ympäristöministeriö,
puh. 0295 250 246, etunimi.sukunimi@ym.fi
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

YVA-päätökset - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Tämän sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/yva-paatokset/varsinais-suomi-ja-satakunta

ELY-keskus tekee päätöksen YVA-menettelyn soveltamisesta yksittäistapauksissa. 1.9.2006 - 31.12.2009 päätökset on tehnyt alueellinen ympäristökeskus.

Hankkeesta vastaava, kansalainen, kansalaisjärjestö tai muu viranomainen voi saattaa arviointimenettelyn soveltamista koskevan kysymyksen ELY-keskuksen tietoon. Perusteltu kirjallinen esitys voi johtaa siihen, että ELY-keskus käynnistää harkinnan.

Ydinenergialaissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevat päätökset tekee työ- ja elinkeinoministeriö.

Sisällysluettelo

Eläintenpito ja kalankasvatus

Luonnonvarojen otto ja käsittely

Vesistön rakentaminen ja säännöstely

Metalliteollisuus

Metsäteollisuus

  • ei julkaistuja päätöksiä

Kemianteollisuus

Energian tuotanto

Energian ja aineiden siirto sekä varastointi

Liikenne

Vesihuolto

Jätehuolto

Muut

YVA:n tarpeellisuudesta annetut lausunnot 1994-2006

Aikavälillä YVA-tarvepäätökset 1.10.1994 - 31.8.2006

Muut lausunnot YVA-asioissa

Julkaistu 2.9.2013 klo 9.00, päivitetty 22.2.2023 klo 15.02
Julkaistu 19.6.2013 klo 16.56, päivitetty 14.9.2017 klo 18.19