YVA-päätökset

YVA-laki määrää tietyn kokoluokan hankkeet aina YVA-menettelyyn. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos hankkeista katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

ELY-keskus päättää menettelyn tarpeellisuudesta

Hankkeen voi määrätä YVA-menettelyyn elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Sen on tehtävä päätös kuukauden kuluessa saatuaan asiasta riittävät tiedot. Hankkeesta vastaava saa tilaisuuden tulla kuulluksi ennen kuin päätös tehdään.

Ydinenergialaissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevat päätökset tekee työ- ja elinkeinoministeriö.

Kuka tekee aloitteen?

Aloite YVA-menettelyn käynnistämiseen voi tulla keneltä tahansa, kuten kansalaiselta, kansalaisjärjestöltä, hankkeesta vastaavalta tai muulta viranomaiselta. Aloite täytyy tehdä kirjallisessa muodossa.

Kun vaikutusten merkittävyyttä harkitaan, otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne.

Voiko päätöksestä valittaa?

Päätös on nähtävillä vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla 14 päivää. Hankkeesta vastaava voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Muut voivat hakea muutosta ELY-keskuksen päätökseen lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, ympäristöministeriö,
puh. 0295 250 246, etunimi.sukunimi@ym.fi
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

YVA-päätökset - Pohjois-Savo

Tältä sivulta löytyvät Pohjois-Savon ELY-keskuksen (vuoteen 2010 asti Pohjois-Savon ympäristökeskus) tekemät YVA-päätökset. Päätökset on listattu alle toimialoittain. Kunkin toimialan alla uusin päätös on ylimpänä.

Eläintenpito ja kalankasvatus

Nautaeläinsuojan laajennus, Korhonen, Lapinlahti (pdf-tiedosto, 2,5 Mt) 28.6.2019

Nautasuora Oy:n eläinsuojahanke, Suonenjoki (pdf-tiedosto, 60 kt) 7.12.2007

Luonnonvarojen otto ja käsittely

Tontin R:no 915-4-106-8 esirakentaminen liittyen ns. Green Tech Valley -asemakaavahankkeeseen, Varkaus (pdf-tiedosto, 2 Mt) 27.5.2019

Lemminkäinen Infra Oy:n Jälänmäen kallion louhinta ja murskaus sekä Räimän asfalttiasematoiminta, Siilinjärvi (pdf-tiedosto, 350 kt) 29.12.2009

Vesistön rakentaminen ja säännöstely

Ei päätöksiä

Metalliteollisuus

Metsäteollisuus

Stora Enso Oyj, Varkauden tehtaiden tuotesuunnan muutos (pdf, 1 Mt, 4.3.2014)

Kemianteollisuus

Yara Suomi Oy, Siilinjärven toimipaikan rkkihappotuotannon prosessimuutokset (pdf, 2 Mt,17.5.2019)

Energian tuotanto

Palosen tuulivoimahanke muutettuna (6 voimalaa), Kuopio (pdf, 1,6 Mt) 7.3.2019

Palosen tuulivoimahanke (9 voimalaa), Kuopio (pdf, 2 Mt) 5.9.2018

Tervalamminvuoren tuulivoimahanke, Rautalampi (pdf, 2 Mt) 31.10.2014

Pohjoismäen tuulivoimahanke, Vesanto (pdf, 200 kt) 1.8.2013

Honkamäen tuulivoimahanke, Vesanto (pdf, 200 kt) 1.8.2013

Linnanmäen Tuulivoimapuisto, Kuopio (pdf, 850 kt) 12.2.2013

Energian ja aineiden siirto sekä varastointi

Ei päätöksiä

Liikenne

Ei päätöksiä

Vesihuolto

Ei päätöksiä

Jätehuolto

Ekokem-Palvelu Oy, Sorsasalon teollisuusjätteen käsittely- ja kierrätyskeskuksen muutokset, Kuopio (pdf, 2 Mt)  24.11.2015

Jätekukko Oy, Kyllästetyn puun vastaanotto- ja käsittelyhanke, Kuopio (pdf, 26 Kb) 31.5.2007

Strora Enso Oyj Varkauden tehtaat, suunniteltu muovijätteen poltto, Varkaus (pdf, 49 Kb) 25.1.2007

Yksittäiset tapaukset

Liikenneviraston vierimetsähakkuut rautatien suoja-alueella, Kuopio (pdf, 1,7 Mt) 27.8.2018

 

Julkaistu 14.9.2013 klo 12.14, päivitetty 1.7.2019 klo 7.56
Julkaistu 19.6.2013 klo 16.56, päivitetty 14.9.2017 klo 18.19