YVA-päätökset

YVA-laki määrää tietyn kokoluokan hankkeet aina YVA-menettelyyn. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos hankkeista katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

ELY-keskus päättää menettelyn tarpeellisuudesta

Hankkeen voi määrätä YVA-menettelyyn elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Sen on tehtävä päätös kuukauden kuluessa saatuaan asiasta riittävät tiedot. Hankkeesta vastaava saa tilaisuuden tulla kuulluksi ennen kuin päätös tehdään.

Ydinenergialaissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevat päätökset tekee työ- ja elinkeinoministeriö.

Kuka tekee aloitteen?

Aloite YVA-menettelyn käynnistämiseen voi tulla keneltä tahansa, kuten kansalaiselta, kansalaisjärjestöltä, hankkeesta vastaavalta tai muulta viranomaiselta. Aloite täytyy tehdä kirjallisessa muodossa.

Kun vaikutusten merkittävyyttä harkitaan, otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne.

Voiko päätöksestä valittaa?

Päätös on nähtävillä vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla 14 päivää. Hankkeesta vastaava voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Muut voivat hakea muutosta ELY-keskuksen päätökseen lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, ympäristöministeriö,
puh. 0295 250 246, etunimi.sukunimi@ym.fi
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

YVA-päätökset - Keski-Suomi

 

Tältä sivulta löytyvät Keski-Suomen ELY-keskuksen (vuoteen 2010 asti Keski-Suomen ympäristökeskus) tekemät YVA-päätökset. Päätökset on listattu alle toimialoittain. Kunkin toimialan alla uusin päätös on ylimpänä.

Eläintenpito ja kalankasvatus

Luonnonvarojen otto ja käsittely

Vesistön rakentaminen ja säännöstely

ei julkaistuja päätöksiä

Metalliteollisuus

ei julkaistuja päätöksiä

Metsäteollisuus

ei julkaistuja päätöksiä

Kemianteollisuus

Energian tuotanto

Energian ja aineiden siirto sekä varastointi

Liikenne

Vesihuolto

ei julkaistuja päätöksiä

Jätehuolto

Yksittäiset tapaukset

Julkaistu 9.9.2013 klo 15.50, päivitetty 12.3.2023 klo 15.06
Julkaistu 19.6.2013 klo 16.56, päivitetty 14.9.2017 klo 18.19