YVA-päätökset

YVA-laki määrää tietyn kokoluokan hankkeet aina YVA-menettelyyn. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos hankkeista katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

ELY-keskus päättää menettelyn tarpeellisuudesta

Hankkeen voi määrätä YVA-menettelyyn elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Sen on tehtävä päätös kuukauden kuluessa saatuaan asiasta riittävät tiedot. Hankkeesta vastaava saa tilaisuuden tulla kuulluksi ennen kuin päätös tehdään.

Ydinenergialaissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevat päätökset tekee työ- ja elinkeinoministeriö.

Kuka tekee aloitteen?

Aloite YVA-menettelyn käynnistämiseen voi tulla keneltä tahansa, kuten kansalaiselta, kansalaisjärjestöltä, hankkeesta vastaavalta tai muulta viranomaiselta. Aloite täytyy tehdä kirjallisessa muodossa.

Kun vaikutusten merkittävyyttä harkitaan, otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne.

Voiko päätöksestä valittaa?

Päätös on nähtävillä vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla 14 päivää. Hankkeesta vastaava voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Muut voivat hakea muutosta ELY-keskuksen päätökseen lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, ympäristöministeriö,
puh. 0295 250 246, etunimi.sukunimi@ym.fi
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

YVA-päätökset - Häme

 

Eläintenpito ja kalankasvatus

  • ei julkaistuja päätöksiä

Luonnonvarojen otto ja käsittely

 

Vesistön rakentaminen ja säännöstely

  • ei julkaistuja päätöksiä

Metalliteollisuus

  • ei julkaistuja päätöksiä

Metsäteollisuus

  • ei julkaistuja päätöksiä

Kemianteollisuus

  • ei julkaistuja päätöksiä

Energian tuotanto

Energian ja aineiden siirto sekä varastointi

  • ei julkaistuja päätöksiä

Liikenne

Vesihuolto

  • ei julkaistuja päätöksiä

Jätehuolto

  • Sovelletaan YVA-menettelyä

Paadenkolu Oy:n Tuuloksen kiertotalouspuistohanke, Hämeenlinna (pdf) 23.10.2018

Humuspehtoori Oy:n toiminnan laajennus; orgaanisten maanparannusaineiden sekä lannoitteiden valmistaminen, Janakkalan Piilonsuo (pdf) 9.6.2015

  • Ei sovelleta YVA-menettelyä

Humuspehtoori Oy, betoni- ja asfalttijätteen käsittely ja hyödyntäminen, Janakkala (pdf) 9.11.2018

Lassila & Tikanoja Oyj, Karanojantien uusi tuotantolaitos, Hämeenlinna (pdf 115 kt) 16.4.2019

Yksittäiset tapaukset

 

Julkaistu 27.8.2013 klo 16.12, päivitetty 5.6.2019 klo 10.53
Julkaistu 19.6.2013 klo 16.56, päivitetty 14.9.2017 klo 18.19