YVA-päätökset

YVA-laki määrää tietyn kokoluokan hankkeet aina YVA-menettelyyn. Menettelyä voidaan soveltaa myös tätä pienempiin tai muihinkin kuin asetuksessa mainittuihin hankkeisiin, jos hankkeista katsotaan aiheutuvan merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

ELY-keskus päättää menettelyn tarpeellisuudesta

Hankkeen voi määrätä YVA-menettelyyn elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Sen on tehtävä päätös kuukauden kuluessa saatuaan asiasta riittävät tiedot. Hankkeesta vastaava saa tilaisuuden tulla kuulluksi ennen kuin päätös tehdään.

Ydinenergialaissa tarkoitettuja ydinlaitoksia koskevat päätökset tekee työ- ja elinkeinoministeriö.

Kuka tekee aloitteen?

Aloite YVA-menettelyn käynnistämiseen voi tulla keneltä tahansa, kuten kansalaiselta, kansalaisjärjestöltä, hankkeesta vastaavalta tai muulta viranomaiselta. Aloite täytyy tehdä kirjallisessa muodossa.

Kun vaikutusten merkittävyyttä harkitaan, otetaan huomioon hankkeen ominaisuudet, sijainti ja vaikutusten luonne.

Voiko päätöksestä valittaa?

Päätös on nähtävillä vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla 14 päivää. Hankkeesta vastaava voi valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen. Muut voivat hakea muutosta ELY-keskuksen päätökseen lupapäätöksen yhteydessä.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Seija Rantakallio, ympäristöministeriö,
puh. 0295 250 246, etunimi.sukunimi@ym.fi
Alueellista tietoa, valitse ELY-keskus

YVA-päätökset - Häme

Eläintenpito ja kalankasvatus

Sovelletaan YVA-menettelyä

Ei sovelleta YVA-menettelyä

Luonnonvarojen otto ja käsittely

Sovelletaan YVA-menettelyä

  • Hartolan Isosuon turvetuontantohankkeet:

     1) Hartolan Turve Oy (22.2.2008, pdf)
     2) Vapo Oy (22.2.2008, pdf)

Ei sovelleta YVA-menettelyä

Vesistön rakentaminen ja säännöstely

  • ei julkaistuja päätöksiä

Metalliteollisuus

  • ei julkaistuja päätöksiä

Metsäteollisuus

  • ei julkaistuja päätöksiä

Kemianteollisuus

  • ei julkaistuja päätöksiä

Energian tuotanto

Sovelletaan YVA-menettelyä

Ei sovelleta YVA-menettelyä

Energian ja aineiden siirto sekä varastointi

Ei sovelleta YVA-menettelyä

Liikenne

Ei sovelleta YVA-menettelyä

Vesihuolto

  • ei julkaistuja päätöksiä

Jätehuolto

Sovelletaan YVA-menettelyä

Ei sovelleta YVA-menettelyä

Muut yksittäistapaushankkeet

Sovelletaan YVA-menettelyä

Ei sovelleta YVA-menettelyä

 

Julkaistu 27.8.2013 klo 16.12, päivitetty 17.8.2022 klo 12.51
Julkaistu 19.6.2013 klo 16.56, päivitetty 14.9.2017 klo 18.19