Yli-Kaakamon tuulipuistohanke, Tornio

Arviointiohjelma


Hankekuvaus

Rajakiiri Oy suunnittelee 7 – 8 turbiinin tuulivoimapuistoa Tornion kaupungin alueelle sijoittuvalle Yli-Kaakamon hankealueelle. Hankealue sijoittuu Keminmaa – Tornio –välisen seututien nro 921 etelä-puolelle noin 6 km etäisyydelle Keminmaan keskustasta ja noin 10 km etäisyydelle Tornion keskustasta. Lähimmät suunnitellut voimalat sijaitsevat noin 1,5 – 2 km päässä Yli-Kaakamon taajamasta länteen. Hankealueen pohjoispuolella noin 800 metrin etäisyydellä turbiinien suunnitelluista sijoituspaikoista kulkee rautatie.

Tuulivoimalat sijoittuvat pinta-alaltaan 747 ha laajuiselle hankealueelle. Hankealue sijoittuu kokonaan yksityisten maanomistajien kiinteistöille. Tuulivoimapuiston osalta tarkastellaan kolmea eri toteutusvaihtoehtoa sekä 0-vaihtoehtoa, eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. Sähkön siirto tuulivoimapuistosta sähköverkkoon toteutetaan maakaapelilla hankealueella sijaitsevalle sähköasemalle ja edelleen Tornion Energia Oy:n voimajohtoon.

Alustavien suunnitelmien mukaan hankealueelle rakennettaisiin korkeintaan 8 tuulivoimalaitosta, joiden yksikkötehot olisivat noin 3 – 6 megawattia (MW). Tuulivoimapuiston kokonaisteho olisi 21 – 48 MW. Yli-Kaakamon tuulivoimapuisto koostuu tuulivoimaloista, niiden perustuksista, voimaloiden välisistä liittymäteistä, sähköasemasta sekä sähköverkkoon liittymisen mahdollistavasta voimajohdosta/maakaapelista.

Yksittäinen tuulivoimalaitos muodostuu perustuksen päälle asennettavasta tornista, 3-lapaisesta roottorista sekä konehuoneesta. Tuulivoimalaitos koostuisi noin 160 metriä korkeasta tornista sekä turbiinista, jonka halkaisija olisi 150 metriä. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus olisi noin 240 metriä. Suunnitelmien mukaan turbiinien yksikköteho tulee olemaan 3 – 6 MW.

Hankkeesta vastaavana on Rajakiiri Oy, joka on suomalaisten energia- ja teollisuusyritysten omistama tuulivoimatuotantoon keskittynyt yritys. Osakkaina yrityksessä ovat EPV Energia Oy, Oy Katternö Kraft Ab, Outokumpu Oyj ja Rautaruukki Oyj. Rajakiiri Oy:n tavoitteena on rakentaa Suomeen meri- ja maatuulivoimaa ja siten osaltaan vastata Suomelle asetettuihin uusiutuvan energian lisäämistavoitteisiin.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma tarvittavista vaihtoehdoista, selvityksistä sekä arviointimenettelyn järjestämisestä. Arvioinnin tuloksista laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Vaihtoehdot

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kolmea varsinaista toteutusvaihtoehtoa
sekä niin sanottua nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä.

Vaihtoehto VE0: Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta

Vaihtoehto VE1: Tuulivoimaloita rakennetaan yhteensä 8 kpl. Tuulipuiston kokonaisteho 24 - 48 MW, voimaloiden yksikköteho 3 – 6 MW. Tornin korkeus on noin 160 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus noin 240 metriä.

Vaihtoehto VE1b: Tuulivoimaloita rakennetaan yhteensä 8 kpl. Tuulipuiston kokonaisteho 24 - 48 MW, voimaloiden yksikköteho 3 – 6 MW. Tornin korkeus on noin 160 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus noin 240 metriä.

Vaihtoehto VE2: Tuulivoimaloita rakennetaan yhteensä 7 kpl. Tuulipuiston kokonaisteho 21 - 42 MW, voimaloiden yksikköteho 3 – 6 MW. Tornin korkeus on noin 160 metriä ja roottorin halkaisija 150 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus noin 240 metriä.

Sähkönsiirto

Sähkön siirtämiseksi tuulivoimapuistosta sähköverkkoon on suunnitelma, jossa tuulipuisto yhdistetään maakaapelilla sähköasemalle ja edelleen hankealueen vieressä kulkevaan Tornion Energia Oy:n voimajohtoon.

Ilmoitus Yli-Kaakamon tuulipuistohankkeen hankekehittämisen ja -suunnittelun päättämisestä

Julkaistu 17.4.2014 klo 12.23, päivitetty 31.1.2020 klo 10.05

Julkaisija: