Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen sivukivialueiden laajennus, Siilinjärvi

Arviointiselostusvaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 156 kt)

Ympäristövaikutusten arviointiselostus, osa 1/2 (pdf, 18 Mt) 
Lataa tästä matalaresoluutioversio pienemmällä tiedostokoolla.

Ympäristövaikutusten arviointiselostus, osa 2/2 (liitteet) (pdf, 37 Mt)
Lataa tästä matalaresoluutioversio pienemmällä tiedostokoolla.

Tiivistelmä selostuksesta (erillisenä tiedostona, pdf 193 kt)

Kuulutus ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf, 114 kt)

Arviointiohjelmavaiheen asiakirjat

Yhteysviranomaisen lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (pdf, 5,8 Mt)

Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksen sivukivialueiden laajentamista koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma (pdf, 850 kt)

Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf, 238 kt)

Hankkeen kuvaus

Yara Suomi Oy:n mukaan Siilinjärven kaivoksen toiminnan jatkuminen nykyisessä laajuudessaan vuoden 2034 loppuun edellyttää, että kaivoksen sivukivialueita laajennetaan. Vaihtoehtoina ovat joko uusien sivukivialueiden perustaminen tai jo olemassa olevien alueiden laajentaminen ja korottaminen. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) selvitetään laajennuksen ympäristövaikutukset sekä ympäristönsuojelulainsäädännön edellyttämät toimenpiteet ja rakenneratkaisut.

Arvioitavat vaihtoehdot

YVA-menettelyssä arvioitavat toteutusvaihtoehdot ovat:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Nykyisten sivukivialueiden täyttäminen loppuun. Vaihtoehdon on tarkoitus toimia vertailuvaihtoehtona muille toteuttamisvaihtoehdoille ja kuvata tilannetta, jossa nykyiset sivukivialueet täytetään voimassa olevan ympäristöluvan mukaiseen enimmäiskorkoon (Ansanmäki +190 m mpy (metriä merenpinnan yläpuolella) ja Itäläjitys +180 m mpy). Tässä vaihtoehdossa Siilinjärven kaivoksen sivukivialueista Ansanmäen, Saarisen ja Itäläjityksen alueilla on noin 24 milj. m3 täyttötilavuutta jäljellä. Tämä riittää nykyisillä louhintamäärillä korkeintaan kolmeksi vuodeksi.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Elinkaarisuunnitelma, Ansanmäen ja Itäläjityksen laajennus. Vaihtoehdossa Ansanmäen ja Itäläjityksen alueita laajennettaisiin yhteensä noin 130 hehtaarilla, mikä lisäisi nykyistä täyttötilavuutta noin 94,4 milj. m3. Suunnitelman mukaan kumpaakin läjitysaluetta korotettaisiin tasolle + 210 m mpy. Tässä vaihtoehdossa sivukiven läjitystilavuus riittäisi noin 20 vuodeksi, mikä vastaa kaivoksen tämän hetken suunniteltua elinkaarta. Sivukiven läjittäminen toteutetaan vastaavalla tavalla kuin vaihtoehdossa 0. Laajennusalueet otetaan käyttöön alueittain ja täyttäminen toteutetaan nykyisestä maanpinnan tasosta kerroksittain täyttäen.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Pirttilahden laajennusalue sekä nykyisten sivukivialueiden korotus. Tässä vaihtoehdossa lähtökohtana on, että Pirttilahden alue otettaisiin sivukivien läjitykseen ja Ansanmäen sekä Itäläjityksen sivukivialueita korotettaisiin. Nykyisiä alueita ei kuitenkaan laajennettaisi merkittävästi. Pirttilahden läjitysalue tulisi olemaan noin 45 hehtaaria, josta vesialuetta noin 7 hehtaaria, ja siellä olisi täyttötilavuutta noin 23,5 milj. m3. Sekä Itäläjityksen että Ansanmäen alueita korotettaisiin tekniseen maksimikorkeuteen, voimassa olevassa ympäristöluvassa määriteltyjen tasojen yli. Näin Itäläjityksen ja Ansanmäen läjitysalueille voisi läjittää noin 10,9 milj. m3 sivukiviä. Yhteensä täyttötilavuutta tulisi tässä vaihtoehdossa lisää 34,4 milj. m3, joka vastaisi korkeintaan kuuden vuoden läjitystilavuutta. Lopputilanteessa Ansanmäki olisi tasolla +210 m mpy, Itäläjitys tasolla +190 m mpy ja Pirttilahti tasolla +190 m mpy. Sivukiven läjittäminen toteutetaan vastaavalla tavalla kuin vaihtoehdoissa 0 ja 1. Pirttilahden läjitysalueen käyttöönotto edellyttää työnaikaisen vesistöpadon rakentamista sekä mahdollisesti myös selkeytysaltaan rakentamista Pirttilahden suulle vesistövaikutusten (samentumisen) estämiseksi. Veteenläjitys voi edellyttää alueen osastoimista louhepenkereillä. Pirttilahden läjitysalueen käyttöönotto edellyttäisi vielä mittavaa teknistä jatkosuunnittelua.
Julkaistu 28.2.2013 klo 8.53, päivitetty 1.3.2019 klo 12.53